Csor­dás Anett, közös­ség­szer­ve­ző, tré­ner, a CKA kép­zé­si vezetője

 

Vég­zett­sé­ge­met tekint­ve magyar sza­kos tanár vagyok, drá­ma­pe­da­gó­gus, műve­lő­dés­szer­ve­ző és köz­ok­ta­tá­si veze­tő. Közel huszon­öt éves tapasz­ta­lat­tal ren­del­ke­zem az okta­tás-neve­lés területén.

2011-ben ala­pí­tó­ja vol­tam a Lép­jünk, hogy lép­hes­se­nek! Egye­sü­let­nek, mely­nek fő tevé­keny­sé­ge a sérült gyer­me­ket neve­lő csa­lá­dok érdek­kép­vi­se­le­te. Több kam­pányt vezet­tem és szer­vez­tem, ebből a leg­si­ke­re­sebb az ott­hon­ápo­lók kam­pá­nya volt. Elér­tük, hogy tíz év után új szo­ci­á­lis jut­ta­tást vezes­se­nek be, több, mint húsz­ezer ember/család éle­té­ben hoz­tunk kéz­zel­fog­ha­tó vál­to­zást. 2018–2023-ig a Hol­nap isko­lá­ja ink­lu­zív okta­tá­si modell­kí­sér­let veze­tő­je voltam.

Jelen­leg több kam­pány­ban dol­go­zom közös­ség­szer­ve­ző­ként és tanács­adó­ként, töb­bek mel­lett a CKA okta­tá­si mun­ka­cso­port­já­ban, az Egy­szer­GYE­REk kampányban.

Kép­zé­se­ket írok és tar­tok, ami­ken keresz­tül sze­ret­ném meg­mu­tat­ni a részt­ve­vők­nek, hogy együtt nagy tet­tek­re vagyunk képesek.

Fety­kó Kin­ga bio­ló­gus, tréner

Vég­zett­sé­ge­met tekint­ve bio­ló­gus vagyok, közel más­fél évti­ze­det fog­lal­koz­tam növény­vé­del­mi állat­tan­nal, ahol meg­is­mer­tem és meg­sze­ret­tem az ízelt­lá­bú­ak vilá­gát — pókok, pajzs­tet­vek és trip­szek révén. Kuta­tó­ként a pajzs­tet­vek és táp­nö­vé­nye­ik vilá­gán keresz­tül meg­ta­pasz­tal­tam, milyen való­ban „érzé­kel­ni” a kör­nye­ze­tet: figyel­ni, las­sul­ni, olvas­ni a köz­ve­tett jelek­ből, vala­mint meg­ta­pasz­tal­ni a “ráhan­go­ló­dás” ere­jét. A fenn­tart­ha­tó mező­gaz­dál­ko­dás irán­ti érdek­lő­dé­se­met a kuta­tó­in­té­zet­ben ala­poz­tam meg, majd váro­si ker­tész­ként a Grund­kert­ben cso­dál­koz­tam rá az “ember-ter­mé­szet-közös­ség” szent­há­rom­sá­gá­ra, és tapasz­tal­tam meg a kert közös­ség­épí­tő hatá­sát. 2018-ban kap­cso­lód­tam a hazai per­ma­kul­tú­rás közös­ség­hez, majd elvé­gez­tem a PDC (Per­ma­cul­tu­re Design Cer­ti­fi­ca­te) kép­zést. A per­ma­kul­tú­ra szem­lé­let­rend­sze­ré­ben meg­ta­lál­tam azt az élő és terem­tő köze­get, ahol alkal­maz­ha­tom és átad­ha­tom az évek során fel­hal­mo­zott tudá­so­mat, tapasz­ta­la­ta­i­mat — s teszem ezt a Fenn­tart­ha­tó­ság-közös­sé­gi cse­lek­vés kép­zés kere­tén belül is.

Giczey Péter, a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány szak­mai veze­tő­je, közös­ség­szer­ve­ző men­tor és tréner

A szer­ve­ző szer­ve­ze­tet szer­vez – szól a 3SZ, a közös­ség­szer­ve­zők egyik alap­ve­té­se és az én hit­val­lá­som. Főbb szak­mai érdek­lő­dé­sem, tevé­keny­sé­ge­im a közös­sé­gi beavat­ko­zá­sok (közös­ség­fej­lesz­tés, közös­sé­gi ter­ve­zés, közös­ség­szer­ve­zés), sett­le­ment, közös­sé­gi média, civil fej­lesz­tés. Deb­re­cen­ben élek. A rend­szer­vál­tás óta részt veszek külön­bö­ző közös­sé­gi, civil és szak­mai szer­ve­ze­tek tevé­keny­sé­gé­ben, közös­sé­gi folya­ma­tok segí­té­sé­ben, főleg Kelet-Magyar­or­szá­gon. Szé­les körű nem­zet­kö­zi tapasz­ta­la­tok­kal is ren­del­ke­zem, 2006 óta az IFS (Sett­le­men­tek és Szom­széd­sá­gi Köz­pon­tok Nem­zet­kö­zi Szö­vet­sé­ge) veze­tő­sé­gi tag­ja vagyok. A Deb­re­ce­ni Egye­tem Szo­cio­ló­gia és Szo­ci­ál­po­li­ti­kai Tan­szé­kén óra­adó­ként közös­sé­gi mun­kát oktatok.

Homo­ki And­rea közös­ség­szer­ve­ző, tréner

Civil önkén­tes akti­vis­ta­ként 2014-ben kap­cso­lód­tam be a Sza­bad­ság téri Ele­ven Emlék­mű cso­port mun­ká­já­ba, ott ismer­ked­tem meg a közös­ség­szer­ve­zés­sel. 2016-tól a CKA támo­ga­tott közös­ség­szer­ve­ző­je­ként segí­tet­tem élet­re az Ele­ven Gyál, majd az Ele­ven Vecsés közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tő cso­por­to­kat, majd lét­re­hoz­tuk  az Ele­ven Közös­sé­ge­kért Egye­sü­le­tet, amely­nek alel­nö­ke vagyok. Fon­tos szá­munk­ra a köz­szol­gál­ta­tá­sok minő­sé­gé­nek javí­tá­sa hely­ben és orszá­go­san.

2020-tól orszá­gos szer­ve­ző­ként dol­go­zom a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány­nál, ahol háló­za­ti és koa­lí­ci­ós együt­mú­kö­dé­sek kiala­kí­tá­sán dol­go­zunk CKA‑s tár­sa­im­mal. 2021-ben indí­tot­tuk el a Víz Koa­lí­ci­ót, amely az Ele­ven Vecsés hely­ben tapasz­tal ivó­víz prob­lé­má­i­ból nőtt ki egy orszá­gos koa­lí­ci­ós kam­pánnyá. Ezt a kam­pányt és együtt­mű­kö­dést szak­ma­i­lag támo­ga­tom és szervezem. 
 
Tré­ner­ként és men­tor­ként sze­ret­nék a helyi érdek­ér­vé­nye­sí­tő közös­sé­gek meg­erő­sí­té­sé­ben és a közös­ség­szer­ve­zés mód­szer­ta­ná­nak átadá­sá­ban segí­te­ni. Helyünk és bele­szó­lá­sunk van a min­ket érin­tő közügyekbe!

Hor­váth-Ker­tész Balázs men­tor-tré­ner, a CKA Rend­szer­szint Orszá­gos Közös­ség­szer­ve­ző Műhely vezetője. 

Buda­pes­ten végez­tem művé­szet­el­mé­let sza­kon, a közös­ség­szer­ve­zés­sel a Sza­bad­ság téren ismer­ked­tem meg. 2014-ben csat­la­koz­tam az akkor ala­kult Ele­ven Emlék­mű cso­port­hoz, ahol a til­ta­ko­zó állam­pol­gá­rok szer­vez­tek izgal­mas köz­éle­ti beszél­ge­té­se­ket. Elő­ször önkén­tes­ként, 2016-tól pedig a CKA által támo­gat­va mode­rál­tam a beszél­ge­té­se­ket. Közös­ség­szer­ve­ző­vé Szent­end­rén vál­tam, ahol részt vet­tem a Civil Kot­ta cso­port ala­pí­tá­sá­ban. 2020 óta a Rend­szer­szint Orszá­gos Közös­ség­szer­ve­ző Műhely szak­mai veze­tő­je­ként dolgozom.

 

Kánya Kin­ga

Szo­cio­ló­gus­ként végez­tem a Pécsi Tudo­mány­egye­te­men. 2002 óta hazai és nem­zet­kö­zi civil szek­tor­ban esély­egyen­lő­sé­gi, koope­ra­tív közös­ség­fej­lesz­tő folya­ma­tok­ban, női esély­egyen­lő­sé­gi és érdek­ér­vé­nye­sí­tő prog­ra­mok­ban dol­goz­tam tré­ner­ként, közös­ség­fej­lesz­tő­ként és akti­vis­ta­ként. Leg­in­kább a szak­ma­po­li­ti­kai terü­le­tek met­szés­pont­ja­i­ban elhe­lyez­ke­dő tár­sa­dal­mi prob­lé­mák és rend­szer­szin­tű egyen­lőt­len­sé­gek által érin­tett cso­por­tok, közös­sé­gek hely­ze­te van a mun­kám fóku­szá­ban.. A gyá­szo­ló­kat segí­tő Nap­fo­gyat­ko­zás Egye­sü­let elnö­ke­ként pedig a gyá­szo­lók közös­sé­gi támo­ga­tá­sá­nak meg­te­rem­té­sé­ért dol­go­zom, és az ELTE Inter­disz­cip­li­ná­ris Dok­to­ri Isko­lá­ban a gyász közös­sé­gi funk­ci­ó­it kutatom. 

Lázár Péter drá­ma­pe­da­gó­gus, közösségszervező

A fel­nőtt­kép­zés terén drá­ma­pe­da­gó­gi­ai tan­fo­lya­mo­kon és tovább­kép­zé­se­ken sze­rez­tem az első tapasz­ta­la­to­kat. A kilenc­ve­nes évek dere­ká­tól saját okta­tá­si vál­lal­ko­zá­sunk­ban dol­go­zom külön­bö­ző tan­órán kívü­li kép­zé­se­ken. Élmény­köz­pon­tú tanu­lást biz­to­sí­tó prog­ra­mok ter­ve­zé­sé­vel és veze­té­sé­vel tizen­öt éve veszek részt a ter­mé­sze­ti, gaz­da­sá­gi és tár­sa­dal­mi fenn­tart­ha­tó­sá­gért dol­go­zó, és eze­ket elvá­laszt­ha­tat­lan egy­ség­ben értel­me­ző civil szer­ve­ze­tek mun­ká­já­ban (Göcsej Ter­mé­szet­vé­del­mi Ala­pít­vány, Gyöngy­ba­goly­vé­del­mi Ala­pít­vány, Ormán­ság Ala­pít­vány). E tevé­keny­sé­gem közép­pont­já­ban az alkal­maz­ko­dó gyü­möl­csé­szet rend­sze­re áll. Közel 30 éve Zalá­ban élek, ahol jelen­leg az Öko­társ Ala­pít­vány közös­ség­szer­ve­ző­je­ként dolgozom.

Mészá­ros Zsu­zsa, a Kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Köz­pont veze­tő­je, tréner

1992 óta fog­lal­ko­zom közös­ség­fej­lesz­tés­sel, szö­vet­ke­zet és közös­sé­gi vál­lal­ko­zás fej­lesz­té­sé­vel, men­to­rá­lá­sá­val. Több évti­ze­des tapasz­ta­la­tot sze­rez­tem civil szer­ve­ze­tek ala­pí­tá­sá­ban és működ­te­té­sé­ben, közös­sé­gi házak veze­té­sé­ben. Tag­ja vagyok a Közös­ség­fej­lesz­tők Egye­sü­le­té­nek és a szo­li­dá­ris gaz­da­ság terü­le­tén tevé­keny­ke­dő hazai és nem­zet­kö­zi háló­za­tok­nak. A Kun­bá­bo­nyi Tízek Közös­sé­gi Szö­vet­ke­zet ala­pí­tó­ja és tag­ja, a CKA taná­ra  vagyok. A Kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Köz­pont fenn­tart­ha­tó­sá­gá­ért dol­go­zom közös­sé­gi cse­lek­vé­se­ken keresz­tül. Közel 25 éve élek tanyán, Kunbábonyban.

Németh Krisz­ti­na közös­ség­szer­ve­ző, men­tor, tréner.

Szo­ci­á­lis mun­kás sza­kon végez­tem Buda­pes­ten, és szak­mám­ban közel 10 éven keresz­tül a köz­szfé­rá­ban dolgoztam.

2016-tól vál­tot­tam a civil­ség felé, ami­kor néhány hóna­pon át önkén­tes okta­tó­ként vet­tem részt hát­rá­nyos hely­ze­tű romák fel­nőtt­ok­ta­tá­sá­ban. 2017-től pedig – sze­mé­lyes érin­tett­sé­gem­ből adó­dó­an — a buda­pes­ti Kis­er­dő­vé­dők cso­port (azóta már Kis­er­dő Egye­sü­let) ala­pí­tó tag­ja vagyok.2018-ban a Kis­er­dő­vé­dők helyi szer­ve­ző­je­ként kap­cso­lód­tam a CKA támo­ga­tó prog­ram­já­hoz, 2020-tól pedig már a CKA orszá­gos szer­ve­ző­je­ként dol­go­zom. Most men­tor­ként és tré­ner­ként a helyi érdek­ér­vé­nye­sí­tő cso­por­tok szer­ve­ző­it, közös­ség­szer­ve­ző­ként pedig a külön­bö­ző helyi cso­por­tok köz­ti kap­cso­ló­dást segítem.

Peták Péter, az Ember­ség Ere­jé­vel Ala­pít­vány pro­jekt­ko­or­di­ná­to­ra, a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány közös­ség­szer­ve­ző men­to­ra, trénere

Főbb szak­mai érdek­lő­dé­sem, tevé­keny­sé­ge­im a közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tés, civil fej­lesz­tés és ezek­hez kap­cso­ló­dó fel­nőtt­kép­zés. Pécsen élek, az elmúlt két évti­zed több meg­ha­tá­ro­zó pécsi civil kez­de­mé­nye­zés­ben sze­re­pet vál­lal­tam. 2012 és 2018 között a Közös­ség­fej­lesz­tők Egye­sü­le­te veze­tő­sé­gi tag­ja vol­tam. 2010-től egyik kez­de­mé­nye­ző­je és ala­kí­tó­ja vol­tam a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány közös­ség­szer­ve­ző prog­ram­já­nak.  A Pécsi Tudo­mány­egye­tem BTK Szo­ci­ál- és Szer­ve­zet­pszi­cho­ló­gia Tan­szé­kén tar­tok órákat.

Pocsu­valszki Aliz, peda­gó­gus és tré­ner. 

Ere­de­ti vég­zett­sé­ge­met tekint­ve magyar­ta­nár vagyok, később drá­ma­pe­da­gó­gi­á­val is fog­lal­koz­tam. 10 éven át dol­goz­tam a köz­ok­ta­tás­ban, de fel­nőt­tek szá­má­ra is szá­mos tré­nin­get tar­tot­tam. Az okta­tás és a mar­gi­na­li­zált cso­por­tok erő­sí­té­se min­dig is fon­tos volt szá­mom­ra, rend­sze­re­sen dol­go­zom roma közös­sé­gek­kel, a Mig­szol (Mig­ráns Szo­li­da­ri­tás Cso­port) akti­vis­tá­ja­ként pedig mene­kült és beván­dor­ló embe­rek joga­i­nak érvé­nye­sü­lé­sért küzdöttem.

Szu­lovsz­ky Ist­ván, közös­ség­szer­ve­ző és tréner

Mond­hat­ni, hogy öreg­mo­to­ros közös­ség­szer­ve­ző vagyok, hiszen már 2016 óta fog­lal­ko­zom a lakó­he­lye­men, Szent­end­rén köz­ügyek­kel, közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tés­sel. 2020-tól megyei és orszá­gos szin­tű szer­ve­zés­sel is elkezd­tem fog­lal­koz­ni a CKA „Rend­szer­szint” pro­jekt­jé­ben. Eze­ken a szer­ve­zé­si folya­ma­to­kon, a helyi, megyei és orszá­gos ügye­ken keresz­tül nagy gya­kor­lat­ra is szert tet­tem, mind­eköz­ben elmé­le­ti tudá­so­mat is fej­lesz­tet­tem és fej­lesz­tem a mai napig.

A Pest megyei Civil Tér­sé­gi Háló­zat­ban dol­go­zó 13 civil szer­ve­zet együtt­mű­kö­dé­sét épí­tem kol­le­gá­im­mal, illet­ve a több mint 30 szer­ve­ze­tet tömö­rí­tő, orszá­gos szin­ten műkö­dő Víz Koa­lí­ció egyik szak­mai koor­di­ná­to­ra vagyok.

A hosszú évek során meg­szer­zett gya­kor­la­ti és elmé­le­ti tudá­so­mat átad­va a CKA men­to­ra­ként és tré­ne­re­ként segí­tem az olyan embe­rek mun­ká­ját, akik vál­to­zást akar­nak az őket és közös­sé­gü­ket érin­tő ügyekben.

Tikász Gás­pár Ben­de­gúz közös­ség­szer­ve­ző, men­tor, tréner

Deb­re­cen­ben végez­tem filo­zó­fia sza­kon, a közös­ség­szer­ve­zés­sel is ott ismer­ked­tem meg. 2015-ben csat­la­koz­tam a helyi fia­ta­lok­ból akkor ala­kult Natív­hoz, elő­ször mint önkén­tes, 2018-tól pedig a CKA által támo­ga­tott szer­ve­ző­je­ként segí­tet­tem a cso­por­tot. 2020 óta a Rend­szer­szint Orszá­gos Közös­ség­szer­ve­ző Műhely egyik szer­ve­ző­je vagyok, illet­ve men­tor és tré­ner a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány­ban és a 2021-ben indult pécsi Bak­fitty Közös­ség­szer­ve­ző Műhelyben.