02 09

Újabb Siker Gyálon!

Ki kell adni az OLAF jelen­tés rész­le­te­it! Ezt mond­ta ki az Euró­pai Unió Törvényszéke.

Az Ele­ven Gyál cso­port 2017 óta kitar­tó­an dol­go­zik a gyá­li köz­vi­lá­gí­tás és egyéb köz­szol­gál­ta­tá­sok javí­tá­sá­ért, és az önkor­mány­za­ti átláthatóságért.

Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány közös­ség­szer­ve­ző­je, Homo­ki And­rea, az Ele­ven Gyál ala­pí­tó­ja még tavaly feb­ru­ár­ban indí­tott eljá­rást a Tár­sa­ság a Sza­bad­ság­jo­go­kért (TASZ) kép­vi­se­le­té­vel az  Euró­pai Bizott­ság ellen azért, hogy az OLAF (Euró­pai Csa­lás Elle­ni Hiva­tal) Eli­os-ügy­ről készült jelen­té­se kerül­jön nyilvánosságra.

Emlé­kez­te­tő­ként, ez volt az a kor­rup­ció­gya­nús ügy, ami­kor a Tiborcz Ist­ván nevé­hez kötő­dő, Eli­os Zrt. által elnyert uni­ós for­rás­ból meg­va­ló­sí­tan­dó köz­vi­lá­gí­tá­si beru­há­zást köve­tő­en Gyál sötét­ség­be borult, majd az ügy­ben indí­tott nyo­mo­zást a magyar ható­sá­gok megszüntették.

A Tör­vény­szék hatá­ro­za­ta elle­ni fel­leb­be­zés­re két hónap és tíz nap áll ren­del­ke­zés­re, de a gyá­li civi­lek bíz­nak abban, hogy ügyük­nek pre­ce­dens érté­ke lehet a későb­bi OLAF jelen­té­sek­re nézve.