07 11

Utazás a Schumacher iskolába, utazás önmagunkba

Izgal­mas beszá­mo­ló az angol isko­lá­ról, amely az önma­gunk­kal és a ter­mé­szet­tel való har­mo­ni­kus és fenn­tart­ha­tó kap­cso­lat kiala­kí­tá­sát és folya­ma­tos fej­lő­dé­sét tart­ja fő cél­já­nak, amely­hez kivá­ló mód­sze­re­ket alkal­maz­nak ötvöz­ve a tra­di­ci­o­ná­lis és újsze­rű technikákat.

Egy hetes ang­li­ai tanul­mány­utunk során Lon­do­non keresz­tül érkez­tünk az ország dél-nyu­ga­ti részén fek­vő Tot­nes város mel­lett talál­ha­tó Schu­m­a­cher isko­lá­ba.
Az isko­la folya­ma­to­san rövid, egy­he­tes kur­zu­so­kat tart, egy ilyen őszi kur­zu­son mi is bete­kin­tést nyer­het­tünk az isko­la műkö­dé­sé­be és lehe­tő­sé­günk nyílt mód­sze­re­ik meg­is­me­ré­sé­re. Nagyon sok önkén­tes segít az isko­la min­den­na­pi dol­ga­i­ban (főzés, taka­rí­tás), illet­ve két akk­re­di­tált MSc kur­zus is elvégezhető.

A kur­zus során a fel­ada­tok az önma­gunk meg­is­me­ré­sé­re, érzel­me­ink kom­mu­ni­ká­lá­sá­ra, illet­ve a mások­kal és a ter­mé­szet­tel való kap­cso­lat külön­bö­ző for­má­i­ra és kife­je­zés­mód­ja­i­ra fókuszáltak.

Érzel­me­in­ket pél­dá­ul vers vagy auto­ma­ti­kus írás for­má­já­ban vetet­tük papír­ra, más­kor külön­bö­ző elvont fogal­ma­kat raj­zol­tunk le (pl. empá­tia, bátor­ság, igaz­sá­gos­ság) és magya­ráz­tuk el, hogy miért éppen így fejez­tük ki eze­ket a sza­va­kat, vagy éppen tánc­cal, a moz­gá­sunk­kal fejez­tük ki önmagunkat.

Az egyik dél­után egy 4,6 km-es „Föld­tör­té­ne­ti séta” kere­te­in belül ismer­tet­ték a Föld kiala­ku­lá­sá­nak tör­té­ne­tét kezd­ve az ősrob­ba­nás­sal, ami 4,6 mil­li­árd éve tör­tént. Az utunk során min­den lépés 100 ezer évnek felet meg a Föld tör­té­ne­té­ben és végig követ­het­tük a főbb ese­mé­nye­ket, mint pél­dá­ul a víz vagy a nit­ro­gén­ter­me­lő bak­té­ri­u­mok meg­je­le­né­se, mul­ti­cel­lu­lá­ris élő­lé­nyek kiala­ku­lá­sa (az endo­szimb­ion­ta elmé­let alap­ján), a dino­szau­ru­szok kiha­lá­sa, illet­ve a Homo sapi­ens meg­je­le­né­se, rend­kí­vül jól ábrá­zol­va ezek­nek a mér­föld­kö­vek­nek az elhe­lyez­ke­dé­sét ezen az időskálán.

Meg­is­mer­het­tük a rend­kí­vül gaz­dag és sok­szí­nű kert­ben ter­mő gyö­nyö­rű zöld­sé­ge­ket és gyü­möl­csö­ket, ame­lye­ket gon­do­san, min­den­na­pos mun­ká­val tar­ta­nak rend­ben, per­me­tet egy­ál­ta­lán nem hasz­nál­va. A kert­ben külön­bö­ző kísér­le­te­ket is végez­nek a jobb ter­més, illet­ve a jobb ter­mő­ta­laj eléré­sé­re. Ott­lé­tünk alkal­má­val külön­bö­ző mikorr­hi­za gom­bák nap­ra­for­gó növé­nyek táp­anyag­fel­vé­te­lé­re való pozi­tív hatá­sát vizs­gál­ták. Ezen kívül pedig éppen az októ­be­ri alma­szü­ret­re és fel­dol­go­zás­ra készültek.

Az éte­lek kizá­ró­lag vege­tá­ri­á­nus fogá­sok vol­tak rend­kí­vül vál­to­za­to­san és nagyon fino­man elké­szít­ve, ami­hez az alap­anya­go­kat a saját kert­jük­ből hasz­nál­ják. Mind­emel­lett eze­ket a külön­le­ges recep­te­ket egy recep­tes könyv for­má­já­ban magunk­kal is hoz­hat­tuk. Azok az élel­mi­sze­rek, ame­lye­ket nem tud­nak hely­ben meg­ter­mel­ni (banán, narancs, kávé, kakaó) kizá­ró­lag fair-trade keres­ke­de­lem­mel impor­tált élel­mi­sze­rek. Az éte­lek elké­szí­té­sé­ben és a kony­hai mun­ká­ban mi is kivet­tük a részün­ket min­den nap, aho­gyan az önkéntesek.

Ezalatt az egy hét alatt talál­koz­hat­tam nagyon sok érde­kes, külön­bö­ző gon­dol­ko­dá­sú ember­rel, meg­is­mer­het­tem a Schu­m­a­cher isko­la közös­sé­gét és min­den­na­pi műkö­dé­sét, az isko­la holisz­ti­kus gon­dol­ko­dás­mód­ját vala­mint köze­lebb kerül­het­tem a ter­mé­szet­hez és egy­ben önma­gam­hoz is.

Köszö­nöm ezt a nagy­sze­rű lehe­tő­sé­get a tanulásra!

Gecse Esz­ter,
aki a Tem­pus Köz­ala­pít­vány támo­ga­tá­sá­val az Eras­mus K1 prog­ram kere­té­ben vett részt az ang­li­ai kur­zu­son másod­ma­gá­val 2019. 10.06. és 10. 12. között.

A pro­jekt címe: Közös­sé­gi és okta­tá­si köz­pont a fenn­tart­ha­tó­sá­gért a dél-alföl­di régióban

Továb­bi beszá­mo­lók a Tem­pus Köz­ala­pít­vány által támo­ga­tott tanulmányutakról: