PROGRAMÖTLETEK

Az aláb­bi­ak­ban össze­gyűj­töt­tünk néhány ötle­tet, ami­vel részt vehetsz a Víz Hete programsorozaton. 

Kiállítás / Vándorkiállítás 

Vizes témá­jú (első sor­ban helyi) művé­sze­ti alko­tá­sok , víz­min­ták, helyi prob­lé­mák fotó­i­nak kiál­lí­tá­sa. Érde­mes a lakos­ság­tól is gyűj­te­ni. Elhasz­ná­ló­dott csö­vek, ház­tar­tá­si esz­kö­zök, meg­sár­gult ruha­da­ra­bok azaz víz­ká­ro­sult esz­kö­zök kiállítása. 

Víz-Kvíz 

Ivóvíz kóstoló: 
  • Melyik csap­víz hon­nan származik? 
  • Csap­víz vagy ásványvíz? 
Látványra:
  • Melyik ter­mé­sze­tes vizünk? 
  • Tó, folyó, vagy csapvíz? 

Helyi infók­ról rövid kérdéssor. 

Vízfestés 

Isko­lák­ban, óvo­dák­ban víz­fes­ték­kel vizes témá­jú képek készí­té­se. Rajz­ver­seny, eset­leg pályázat. 

Helyi művészek, zenészek bevonása 

Helyi művé­szek támo­ga­tó rész­vé­te­le a prog­ra­mok­ban, vizes témá­jú alko­tá­sa­ik kiál­lí­tá­sa, bemu­ta­tá­sa. Galé­ri­ák, múze­u­mok, alko­tó­mű­he­lyek, művész­te­le­pek is part­ne­rek lehet­nek ebben. 

Zenepályázat, koncert a kiállításon, vagy más eseményen. 

Kisfilm készítés 

Mit mond az utca embe­re? Eset­leg milyen ama­tőr fel­vé­te­lek van­nak vizes prob­lé­mák­ról? Készít­sünk kis­fil­met, ami kiál­lít­ha­tó, kive­tít­he­tő a víz hetén! 

Szabadtéri vetítés 

A saját készí­té­sű kis­fil­mek, vizes témá­jú koráb­bi hír­adá­sok, elő­adá­sok, stb. kivetítése. 

Vizes témájú társasjáték 

Sza­bad­té­ri élő­sze­rep­lős tár­sas­já­ték óri­ás dobó­koc­ká­val, vagy kisebb kivi­tel­ben asz­tal­nál, terem­ben is játsz­ha­tó tár­sas­já­ték. A játék elér­he­tő itt! 

Tájékoztató fórum, vitafórum 

Ves­sünk fel témá­kat és hív­junk meg szak­ér­tő­ket a kötet­len, de mode­rált beszél­ge­tés­re! A tel­jes­ség igé­nye nél­kül témák lehet­nek például: 

  • víz­hoz­zá­fé­rés, vízszegénység;
  • vízgazdálkodás; 
  • ter­mé­sze­tes vize­ink védelme;
  • mit tehe­tünk a ház­tar­tá­sok­ban (prak­ti­kák, ötle­tek, tanácsok);
  • “Fogyasszunk csap­vi­zet!”
  • “Min­den, amit tud­ni akar­tál a víz­ről!” — hív­juk meg a helyi szol­gál­ta­tót és beszél­ges­sünk azok­ról a dol­gok­ról, amik­ről álta­lá­ban keve­set tudunk (javí­tá­si, kar­ban­tar­tá­si mun­kák folya­ma­tai — pl. miért kell hete­kig kerül­get­ni a meg­bon­tott útsza­kaszt és miért nem lehet azon­nal leasz­fal­toz­ni, stb.), víz­szol­gál­ta­tók nehéz­sé­gei (szak­em­ber hiány, finan­szí­ro­zás nehézségei).

Kórus, tánc 

Éne­kel­jük el a helyi prob­lé­má­kat, illet­ve hogy mit sze­ret­nénk elér­ni, vagy éne­kel­jük el a petí­ció szö­ve­gét. Vizes témá­jú öltö­zék­kel vagy jel­me­zek­kel tánc­cal — és akár dísz­le­tek­kel — fel­hív­hat­juk a figyel­met a helyi és az orszá­gos problémákra.

Túra, kirándulás, civil séta 

Láto­gas­sunk el a helyi és kör­nyék­be­li prob­lé­mák hely­szí­ne­i­re. “Ide­gen­ve­ze­tő” segít­he­ti a pon­tos infor­má­ci­ók­hoz jutást! 

“Tanul­má­nyi kirán­du­lás” a helyi szol­gál­ta­tó­val. Mutas­sa be a folya­ma­ta­it, hogyan műkö­dik a vízi­köz­mű szol­gál­ta­tás, milyen gya­kor­la­ta­ik van­nak, eset­leg ők milyen prob­lé­mák­kal szembesülnek.

Jelvénykészítés 

Helyi művé­szek bevo­ná­sá­val készít­sünk jel­vény­re tehe­tő képe­ket, eset­leg olyan képe­ket, amik a helyi szer­ve­ze­tet, a vizes témá­kat, és a petí­ci­ót nép­sze­rű­sí­tik. A láto­ga­tók maguk készít­sék el saját jel­vé­nye­i­ket a válasz­tott képek­ből. Így sok­kal szí­ve­seb­ben, nagyobb kötő­dés­sel vise­lik majd! 

Szókereső 

Készít­sünk A/5‑ös szó­ró­la­pot, mely­nek egyik olda­lán vélet­len­sze­rű betűk között kb. 20 víz­zel kap­cso­la­tos szó van elhe­lyez­ve. Ez a fel­ad­vány-típus igen nép­sze­rű, szí­ve­sen viszik maguk­kal a fel­nőt­tek is. A másik olda­lán elhe­lyez­he­tők lénye­ge­sebb infor­má­ci­ók vizes téma­kör­ben, illet­ve a helyi szer­ve­zet­ről, vagy a koa­lí­ci­ók­ról is! 

Szerencsekerék / Szerencse víz-idézet 

Válasszunk víz­zel kap­cso­la­tos iro­dal­mi idé­ze­te­ket! A sze­ren­cse­ke­re­ket meg­pör­get­ve kapunk egy nekünk szó­lót a sok közül, amit meg­pró­bál­ha­tunk magunk­ra vonat­koz­tat­ni. Neked mit üzen a víz? 

Helyi vizes értékeink kvíz 

For­rá­sok, tavak, folyók, pata­kok, idő­sza­kos víz­fo­lyá­sok a tele­pü­lé­sen. Vajon min­den­ki jól isme­ri őket? Készít­sünk kvízt, ami­ből a játé­kos tanul­hat a helyi érté­kek­ről! Szük­ség ese­tén von­juk be helyi kör­nye­zet­vé­del­mi szak­em­bert az összeállításba!

Jelvénykészítés 

Helyi művé­szek bevo­ná­sá­val készít­sünk jel­vény­re tehe­tő képe­ket, eset­leg olyan képe­ket, amik a helyi szer­ve­ze­tet, a vizes témá­kat, és a petí­ci­ót nép­sze­rű­sí­tik. A láto­ga­tók maguk készít­sék el saját jel­vé­nye­i­ket a válasz­tott képek­ből. Így sok­kal szí­ve­seb­ben, nagyobb kötő­dés­sel vise­lik majd! 

Szókereső 

Készít­sünk A/5‑ös szó­ró­la­pot, mely­nek egyik olda­lán vélet­len­sze­rű betűk között kb. 20 víz­zel kap­cso­la­tos szó van elhe­lyez­ve. Ez a fel­ad­vány-típus igen nép­sze­rű, szí­ve­sen viszik maguk­kal a fel­nőt­tek is. A másik olda­lán elhe­lyez­he­tők lénye­ge­sebb infor­má­ci­ók vizes téma­kör­ben, illet­ve a helyi szer­ve­zet­ről, vagy a koa­lí­ci­ók­ról is! 

Szerencsekerék / Szerencse víz-idézet 

Válasszunk víz­zel kap­cso­la­tos iro­dal­mi idé­ze­te­ket! A sze­ren­cse­ke­re­ket meg­pör­get­ve kapunk egy nekünk szó­lót a sok közül, amit meg­pró­bál­ha­tunk magunk­ra vonat­koz­tat­ni. Neked mit üzen a víz? 

Helyi vizes értékeink kvíz 

For­rá­sok, tavak, folyók, pata­kok, idő­sza­kos víz­fo­lyá­sok a tele­pü­lé­sen. Vajon min­den­ki jól isme­ri őket? Készít­sünk kvízt, ami­ből a játé­kos tanul­hat a helyi érté­kek­ről! Szük­ség ese­tén von­juk be helyi kör­nye­zet­vé­del­mi szak­em­bert az összeállításba! 

Regiszt­rál­ni az aláb­bi lin­ken lehet 2024.03.08-ig:

A Víz Koa­lí­ció a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány közös­ség­szer­ve­zés prog­ram­já­nak része.

A pro­jekt az Euró­pai Unió “Pol­gá­rok, egyen­lő­ség, jogok és érté­kek” (CERV) prog­ram­já­nak támo­ga­tá­sá­val, a 101091463. szá­mú támo­ga­tá­si szer­ző­dés alap­ján való­sul meg. Az Euró­pai Bizott­ság támo­ga­tá­sa ezen web­ol­dal elké­szí­té­sé­hez nem jelen­ti tar­tal­má­nak jóvá­ha­gyá­sát, amely kizá­ró­lag a lebo­nyo­lí­tók állás­pont­ját tük­rö­zi, vala­mint a Bizott­ság nem tehe­tő fele­lős­ség ezen infor­má­ci­ók bár­mi­ne­mű felhasználásáért.