Víz hete 2023/03/18–27

Prog­ram ötletek

Kiállítás / Vándorkiállítás

Vizes témá­jú (első sor­ban helyi) művé­sze­ti alko­tá­sok , víz­min­ták, helyi prob­lé­mák fotó­i­nak kiál­lí­tá­sa. Érde­mes a lakos­ság­tól is gyűj­te­ni. Elhasz­ná­ló­dott csö­vek, ház­tar­tá­si esz­kö­zök, meg­sár­gult ruha­da­ra­bok azaz víz­ká­ro­sult esz­kö­zök kiállítása.

Víz-kvíz

Ivó­víz kóstoló

  • melyik csap­víz hon­nan származik?
  • csap­víz vagy ásványvíz?

lát­vány­ra

  • melyik ter­mé­sze­tes vizünk?
  • tó, folyó, vagy csapvíz?

Helyi infók­ról rövid kérdéssor.

Vízfestés, gyurmázás vizes témában

Isko­lák­ban, óvo­dák­ban víz­fes­ték­kel vizes témá­jú képek készí­té­se. Rajz­ver­seny, gyur­má­zás, eset­leg pályázat.

Helyi művészek, zenészek bevonása

Helyi művé­szek támo­ga­tó rész­vé­te­le a prog­ra­mok­ban, vizes témá­jú alko­tá­sa­ik kiál­lí­tá­sa, bemu­ta­tá­sa. Galé­ri­ák, múze­u­mok, alko­tó­mű­he­lyek, művész­te­le­pek is part­ne­rek lehet­nek ebben.

Zene­pá­lyá­zat, kon­cert a kiál­lí­tá­son, vagy más eseményen.

Regiszt­rál­ni az aláb­bi lin­ken lehet 2023.03.08-ig:

https://forms.gle/f8HgVxmdbzJ7tWFG6

A Víz Koa­lí­ció a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány közös­ség­szer­ve­zés prog­ram­já­ban született.