DOS

Te sem érted, hogy a táv­ok­ta­tás ide­jén miért kell a gye­re­ked­del kémi­át tanul­ni? Peda­gó­gus­ként elve­szel a vég­te­len digi­tá­lis tér­ben? Szen­vedsz a KRÉ­­TÁ-val (a digi­tá­lis nap­ló­val), és nem érted, miért nem egy jól hasz­nál­ha­tó felü­le­tet biz­to­sí­ta­nak az isko­lák­nak? Diák­ként lema­rad­tál a tanu­lás­ban, … Bőveb­ben: DOS