GLC Professional Fellows — Amarikai ösztöndíj program

GLC Pro­fes­si­o­nal Fel­lows — Ama­ri­kai ösz­tön­díj prog­ram   A prog­ram első­sor­ban kisebb­sé­gek­kel foly­ta­tott közös­sé­gi mun­ká­ban jár­tas (vagy a helyi közös­sé­gi mun­ká­hoz kap­cso­ló­dó jogi, érdek­vé­del­mi, szak­po­li­ti­kai, önkor­mány­za­ti mun­ká­ban jár­tas) szak­em­be­rek szá­má­ra kínál fel­­ké­­szí­­tést-fej­­lesz­­tést, jogi, érdek­vé­del­mi és közös­ség­szer­ve­ző terü­le­ten. Pályá­zat ame­ri­kai-euró­pai tapasz­ta­lat­cse­re- és … Bőveb­ben: GLC Pro­fes­si­o­nal Fel­lows — Ama­ri­kai ösz­tön­díj program