Story of Change

Sto­ry of Chan­ge pro­jekt — Vál­to­zás nél­kül nincs fej­lő­dés! A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány 2019 decem­be­re, a pro­jekt indu­lá­sa óta egyi­ke a Sto­ry of Chan­ge 6 tag­szer­ve­ze­té­nek. A pro­jekt prak­ti­ku­san fel­nőtt­kép­zé­si fóku­szú, ezen belül a fő cél­ki­tű­zé­se a közös­ség­szer­ve­zés elmé­le­té­nek, mód­szer­ta­ná­nak … Bőveb­ben: Sto­ry of Change