Sto­ry of Chan­ge pro­jektVál­to­zás nél­kül nincs fejlődés!

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány 2019 decem­be­re, a pro­jekt indu­lá­sa óta egyi­ke a Sto­ry of Chan­ge 6 tagszervezetének.

A pro­jekt prak­ti­ku­san fel­nőtt­kép­zé­si fóku­szú, ezen belül a fő cél­ki­tű­zé­se a közös­ség­szer­ve­zés elmé­le­té­nek, mód­szer­ta­ná­nak és gya­kor­la­tá­nak meg­is­mer­te­té­se és elmé­lyí­té­se, vál­to­za­tos esz­kö­zök segítségével.

A pro­jekt­te­vé­keny­sé­gek két nagy cso­port­ra oszt­ha­tók: szel­le­mi ter­mé­kek fej­lesz­té­se és tréning‑, illet­ve kon­fe­ren­cia rendezvények.

A szel­le­mi ter­mé­kek közül már elké­szült egy mobil­te­le­fo­nos app­li­ká­ció, amely a közös­ség­szer­ve­zés lépé­se­it mutat­ja be könnyen ért­he­tő for­má­ban azok­nak, akik érdek­lőd­nek ezen terü­let iránt, de nin­cse­nek elő­ze­tes isme­re­te­ik róla. Az app­li­ká­ci­ót hama­ro­san rész­le­te­seb­ben is bemu­tat­juk a CKA oldalain!

A közös­ség­szer­ve­zés leg­in­kább a tör­té­ne­te­ken keresz­tül ért­he­tő meg, ezért nagyon fon­tos a konk­rét „szto­rik” bemu­ta­tá­sa, és a sike­res szer­ve­zés lépé­se­i­nek fel­tá­rá­sa. Orszá­gon­ként kivá­lasz­tot­tunk 2–2 siker­tör­té­ne­tet, amely­ben a közös­ség­szer­ve­zés volt a tevé­keny­ség kul­csa, és ezen tör­té­ne­tek elem­zé­sé­ből készül el a Tanul­mány, ame­lyet már idén ősszel magya­rul is olvashattok.

Míg a tele­fo­nos app­li­ká­ció egy kez­de­ti ismer­ke­dést tesz lehe­tő­vé a közös­ség­szer­ve­zés lépé­se­i­vel, készül egy tár­sas­já­ték is, amely sze­rep­já­té­kok­ra épít­ve vezet be a közös­ség­szer­ve­zés gya­kor­la­tá­ba. A tár­sas­já­ték­nak, mint ahogy a pro­jekt min­den ter­mé­ké­nek, lesz magyar nyel­vű ver­zi­ó­ja is.

A nem­zet­kö­zi tré­nin­gek meg­tar­tá­sát saj­nos elle­he­tet­le­ní­tet­te a pan­dé­mia tavaly, így eze­ket idén rész­ben online for­má­ban, rész­ben viszont élő­ben, de a ter­ve­zett­hez képest későb­bi idő­pon­tok­ban tart­juk meg.

A készü­lő ter­mé­kek­ről és a soron követ­ke­ző tré­nin­gek­ről is hírt adunk majd ezen a felületen.

A CKA szá­má­ra fon­tos, hogy nem­zet­kö­zi part­ne­re­i­vel közö­sen, ilyen módon is részt vehes­sen a közös­ség­szer­ve­zés magyar­or­szá­gi (és euró­pai) elter­jesz­té­sé­ben, mert hiszünk abban, hogy ez a vál­to­zás motor­ja lehet.