Most adhatsz 1 %-ot a demok­rá­ci­á­nak!
Zöl­deb­bé, igaz­sá­go­sab­bá, demok­ra­ti­ku­sab­bá tehe­ted Magyar­or­szá­got.
Már csak 1 % kell.

CIVIL KOLLÉGIUM ALAPÍTVÁNY adószám: 1 8 0 7 0 0 0 8 — 1 — 03

Mire for­dít­juk az adód 1%-át?

Szer­ve­zett, civil erőt épí­tünk a tár­sa­dal­mi változásért!

1 %-oddal segíted:

  • A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány által szer­ve­zett magas szin­tű közös­ség­szer­ve­ző kép­zé­sek meg­va­ló­sí­tá­sát, aktív közös­sé­gek, szer­ve­ze­tek mentorálását,
  • orszá­gos koa­lí­ci­ók, szö­vet­sé­gek építését,

ame­lyek mind hatás­sal van­nak a magyar civil társadalomra.

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány­nál tavaly több száz cse­le­ked­ni aka­ró ember, kör­nye­zet­vé­dő, roma, peda­gó­gus, szü­lő, fogya­té­kos­ság­gal élő — és még sorol­hat­nánk — vett részt közös­ség­szer­ve­ző kép­zé­se­in­ken, prog­ram­ja­in­kon, érdek­ér­vé­nye­sí­tő akcióinkban!

Ők is, mi is hiszünk az alul­ról szer­ve­ző­dő cso­por­tok hat­vá­nyo­zó­dó erejében!

Hogyan tudsz rendelkezni?

A befi­ze­tett sze­mé­lyi jöve­de­lem­adó 1+1%-áról leg­ké­sőbb 2024. május 21-ig, az SZJA beval­lás­sal együtt, vagy külön is lehet ren­del­kez­ni. A fel­aján­lá­sok­ra jogo­sult civil szer­ve­ze­tek lis­tá­ja és továb­bi infók az 1 %-ról itt érhe­tő el.

Az aláb­bi lin­ken belép­ve ügy­fél­ka­pu­don keresz­tül meg is tudod ten­ni már most, vagy letölt­he­ted a nyom­tat­ványt, ame­lyet a köny­ve­lőd­nek adhatsz át.

Miért van szük­sé­günk az adód 1%-ára?

A CKA — ahogy sok más civil szer­ve­zet Magyar­or­szá­gon — a prog­ram­ja­it pályá­za­ti for­rá­sok­ból finan­szí­roz­za, ame­lyek azon­ban a műkö­dé­si költ­sé­ge­i­nek jelen­tős részét nem fedezik.

Sze­rin­ted jól műkö­dik az országunkban:

  • Az okta­tás?
  • Az kör­nye­zet védelme?
  • A gyer­me­kek egyen­lő hoz­zá­fé­ré­se az oktatáshoz?
  • A sze­gé­nyek, a mene­kül­tek, a hát­rá­nyos hely­ze­tű­ek segítése?
  • A szo­ci­á­lis ellá­tá­sok rendszere?

Biz­tos Te is tud­nál mon­da­ni még olyan ügyet, prob­lé­mát, ahol egy aktív közös­ség­szer­ve­ző mun­ká­ja elő­moz­dít­hat­ná a változásokat!

Ez ez egyet­len lehe­tő­ség, ahol iga­zán Te dönt­he­ted el, hogy az adód egy része, (annak a pénz­nek az adó­ja, ami­ért kemé­nyen meg­dol­goz­tál) mire legyen elköltve.

Nyi­lat­kozz május 21-ig magán­sze­mély­ként, ha velünk együtt a demok­rá­ci­át sze­ret­néd építeni!

CIVIL KOLLÉGIUM ALAPÍTVÁNY 

adó­szám: 1 8 0 7 0 0 0 8 — 1 — 03