Most adhatsz 1 %-ot a demok­rá­ci­á­nak!
Zöl­deb­bé, igaz­sá­go­sab­bá, demok­ra­ti­ku­sab­bá tehe­ted Magyar­or­szá­got.
Már csak 1 % kell.

Név: CIVIL KOLLÉGIUM ALAPÍTVÁNY adószám: 1 8 0 7 0 0 0 8 — 1 — 03

Mire for­dít­juk adód 1%-át?

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány által szer­ve­zett magas szin­tű közös­ség­szer­ve­ző kép­zé­sek meg­va­ló­sí­tá­sát és olyan való­di, aktív közös­sé­gek men­to­rá­lá­sát vala­mint orszá­gos koa­lí­ci­ók, szö­vet­sé­gek épí­té­sét segí­ted elő 1 %-oddal, ame­lyek a magyar civil tár­sa­da­lom­ra hatás­sal vannak.

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány­nál tavaly több száz cse­le­ked­ni aka­ró ember, kör­nye­zet­vé­dő, roma, peda­gó­gus, szü­lő, fogya­té­kos­ság­gal élő — és még sorol­hat­nánk — vett részt közös­ség­szer­ve­ző kép­zé­se­in­ken, prog­ram­ja­in­kon, érdek­ér­vé­nye­sí­tő akcióinkban!

Ők is, mi is hiszünk az alul­ról szer­ve­ző­dő cso­por­tok hat­vá­nyo­zó­dó erejében!

Miért van szük­sé­günk az adód 1%-ára?

A CKA — ahogy más civil szer­ve­ze­tek is Magyar­or­szá­gon — bár részt vesz pályá­za­to­kon, költ­sé­ge­i­nek jó részét nem tud­ja ezek­ből finanszírozni.

Saj­nos, 2022-ben keve­seb­ben ren­del­kez­tek az sze­mé­lyi jöve­de­lem­adó­juk 1%-ról, mint a koráb­bi évben. 

Ne legyen így 2023-ban, hiszen ez egyet­len lehe­tő­ség, hogy iga­zán Te döntsd el, hogy az adód egy része, (annak a pénz­nek az adó­ja, ami­ért kemé­nyen meg­dol­goz­tál) mire legyen költ­ve az adód egy része, (annak a pénz­nek az adó­ja, ami­ért kemé­nyen meg­dol­goz­tál) mire legyen költve.