Külön­le­ges együtt­mű­kö­dés a magyar­or­szá­gi tisz­ta ivó­víz biz­ton­sá­ga érdekében

 

 

A Víz Koa­lí­ció orszá­gos szer­ve­ző­dés, amely­nek egyik külön­le­ges­sé­gét az adja, hogy érin­tett civil szer­ve­ze­tek, önkor­mány­za­tok és szak­szer­ve­ze­tek közö­sen dol­goz­nak a magyar­or­szá­gi víz­hely­zet fel­tér­ké­pe­zé­sén és javításán.

A Koa­lí­ció a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány közös­ség­szer­ve­zői prog­ram­já­nak köszön­he­tő­en, civil szer­ve­ze­tek kez­de­mé­nye­zé­sé­re jött lét­re. Az együtt­mű­kö­dés “any­ja”, Homo­ki And­rea, “apja” Szu­lovsz­ky Ist­ván, mind­ket­ten a CKA közösségszervezői. 

A Koa­lí­ció tag­jai olyan civil közös­sé­gek, önkor­mány­za­tok és szak­szer­ve­ze­tek, melyek tele­pü­lé­sü­kön vagy szak­má­juk­ban érzé­kel­ték az egy­re súlyos­bo­dó víz­ügyi prob­lé­má­kat és a meg­ol­dá­sok érde­ké­ben szö­vet­ség­re lép­tek. Több tele­pü­lé­sen évek óta súlyos prob­lé­mát jelent az ivó­víz­ve­ze­ték-háló­zat leamor­ti­zá­ló­dott álla­po­ta . Szá­mos tanul­mány figyel­mez­tet, hogy a vízi­köz­mű-rend­sze­rek álla­po­ta egy­re rosszabb a rekonst­ruk­ci­ók elma­ra­dá­sa miatt. A lakos­ság leg­in­kább az ivó­víz­ve­ze­ték-háló­zat és a víz­ke­ze­lő­mű­vek álla­po­tá­nak rom­lá­sát érzé­ke­li országszerte.

Önt­sünk vég­re tisz­ta vizet a pohárba!

  • Célunk, hogy fel­tár­juk és bemu­tas­suk az ága­zat prob­lé­má­it, azok lehet­sé­ges követ­kez­mé­nye­it és jelen­le­gi hatá­sa­it, illet­ve hogy cse­lek­vés­re kész­tes­sük a dön­tés­ho­zó­kat. Meg kell terem­te­ni­ük a fenn­tart­ha­tó szol­gál­ta­tás fel­té­te­le­it, hiszen a tisz­ta, egész­sé­ges ivó­víz­hez való hoz­zá­fé­rés alap­ve­tő jogunk. A Koa­lí­ció párt­po­li­ti­kák­tól füg­get­len szer­ve­ző­dés, kam­pány­te­vé­keny­sé­get egyik párt vonat­ko­zá­sá­ban sem foly­ta­tunk, de mint köz­ügyet kép­vi­se­lő civil tár­su­lás vall­juk, hogy az ügyünk érde­ké­ben bár­mely poli­ti­kai szer­ve­zet­tel tár­gya­lá­so­kat foly­tat­ha­tunk. A Víz Koa­lí­ci­ó­val első lépés­ként “Tisz­ta vizet a poha­ra­ink­ba!” cím­mel indí­tot­tunk kam­pányt a víz­szol­gál­ta­tás fej­lesz­té­se érde­ké­ben. Írd alá Te is petíciónkat! 

 

A Koa­lí­ció ala­pí­tói: Civil közösségek:

Angya­li-szi­ge­ti Civi­lek Egye­sü­le­te, Civil­Ka­lász, Civil Kot­ta, Ele­ven Gyál, Ele­ven Vecsés, Göd-ÉRT, Közö­sen a Váro­sun­kért Egye­sü­let, PAD for envi­ron­men­tal jus­ti­ce, Pomá­zi Civil Szö­vet­ség, Üllő Te Vagy, Szak­szer­ve­ze­tek: Alföld­víz Szak­szer­ve­zet, Auto­nóm Terü­le­ti Szak­szer­ve­zet Bács­víz Szak­szer­ve­zet, Fővá­ro­si Víz­mű­vek ZRT. Mun­ka­he­lyi Szak­szer­ve­zet, Vasi­víz Szak­szer­ve­zet, Továb­bi 17 civil szer­ve­zet, 5 önkor­mány­zat és 1 önkor­mány­za­ti szö­vet­ség támo­gat­ja az elin­dí­tott petíciónkat. 

 

Kövesd a Víz Koa­lí­ció Face­book oldalát:

https://www.facebook.com/vizkoalicio/

További cikkek a Víz Koalícióról:

24 05

Katasztrofális a vízhálózat állapota

Az ATV-nél járt a Víz Koa­lí­ció, ahol a tanul­má­nyuk­ról, a tár­sa­dal­mi egyez­te­té­si fel­hí­vá­suk­ról és a víz­ügy­ről beszélt Homo­ki And­rea, a Víz Koa­lí­ció egyik ala­pí­tó­ja, a CKA közös­ség­szer­ve­ző­je és Bal­la Imre, aki szin­tén a Víz Koa­lí­ció tag­ja, és Érd önkor­mány­za­ti képviselője.…

Bőveb­ben…

28 03

Látványos demonstrációval zárta az Energiaügyi Minisztérium előtt a Víz Hete rendezvénysorozatát a Víz Koalíció

Víz Hete 2024 — VÍZ.JÖVŐ.IDŐBEN. 2024. már­ci­us 27., Ener­gia­ügyi Minisz­té­ri­um Az ország 37 ese­mé­nyén vet­tek részt a helyi­ek, hogy a min­den­na­pi éle­tün­ket meg­ha­tá­ro­zó:  VÍZZEL  fog­lal­koz­za­nak a Víz Hete 2024 orszá­gos prog­ram­so­ro­zat­ban. Beszél­tek a víz­sze­gény­ség­ről, az ivó­víz jövő­jé­ről, az élő vizeinkről.…

Bőveb­ben…

27 03

Az ATV műsorában a Víz Koalíció

Homo­ki And­rea, a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány közös­ség­szer­ve­ző­je és Bal­la Imre, Érd önkor­mány­za­ti kép­vi­se­lő­je kép­vi­sel­ték a Víz Koa­lí­ci­ót az ATV műso­rá­ban 2024. már­ci­us 26-án. A már­ci­us 27-én palack­pos­tát visz a Víz Koa­lí­ció az Ener­gia­ügyi Minisz­té­ri­um­ba, csat­la­kozz az akcióhoz! 

Bőveb­ben…

22 03

Ki menti meg a vízi-közmű szolgáltatást?

Szak­ér­tői tanul­mány főbb meg­ál­la­pí­tá­sai “A fenn­tart­ha­tó vízi­­­köz­­­mű-szol­­­gál­­­ta­­­tás érde­ké­ben cél­sze­rű min­den költ­sé­get azon a terü­le­ten elszá­mol­ni ahol kelet­ke­zik, és min­den költ­sé­get azzal a fel­hasz­ná­ló­val meg­fi­zet­tet­ni, aki­nek az érde­ké­ben a költ­ség fel­me­rült.” — álla­pít­ja meg a Víz Koa­lí­ció leg­újabb szak­ér­tői tanul­má­nya, melyet…

Bőveb­ben…

21 03

Ki menti meg a víziközmű-szolgáltatást?

Az ivó­víz­el­lá­tó háló­za­tok 2022. évi álla­pot­jel­lem­zői A Víz Koa­lí­ció har­ma­dik éve, a Víz Világ­nap­ja alkal­má­ból jelen­te­ti meg a hazai vízi­­­köz­­­mű-szol­­­gál­­­ta­­­tás hely­ze­té­vel kap­cso­la­tos elem­zé­sét. A Víz Koa­lí­ció tanul­má­nya köz­ér­de­kű adat­igény­lés alap­ján, a vízi­­­köz­­­mű-szol­­­gál­­­ta­­­tók által meg­adott ada­tok­ból készült.  Ezúton is sze­ret­nénk kifejezni…

Bőveb­ben…

20 03

Civil Rádiós riport a Víz Hete 2024 nyitórendezvényéről

Sza­bó Tün­de, a Víz Koa­lí­ció tag­ja néhány pozi­tív irány­ba muta­tó vál­to­zás­ról is beszélt a Civil Rádi­ó­ban az ivó­ví­zünk ügyé­ben, és arról is, hogy mi vár­ha­tó a már­ci­us 21‑i, Sok min­den tör­tént — DE történt‑e vala­mi? kerek­asz­tal beszél­ge­té­sen, amely egy­ben a Víz…

Bőveb­ben…

20 03

A Víz Hete 2024 programsorozat országos eseményei

Víz.Jövő.Időben. A Víz Hete 2024 orszá­gos prog­ram­so­ro­zat során eddig csak­nem 30 szer­ve­zet csat­la­ko­zott a Víz Koa­lí­ci­ó­hoz, akik 2024. már­ci­us 20–27 között kínál­nak ország­szer­te prog­ra­mo­kat! A prog­ra­mok fel­töl­té­se még zaj­lik, érde­mes vissza­néz­ni később is!* Melyik tele­pü­lé­sen? Milyen prog­ram lesz? Ki szer­ve­zi? Gyál…

Bőveb­ben…

11 03

Víz Hete 2024 — Szakmai kerekasztal beszélgetés

REGISZTRÁCIÓ 2024. már­ci­us 21., 16.00–18.30 Mag­net Közös­sé­gi Ház – Ham­vas terem (Buda­pest VI. And­rássy út 98.) Sok min­den tör­tént — DE történt‑e vala­mi? — a Víz Hete 2024 Nyi­tó ren­dez­vé­nye Tavaly ősz óta fel­pö­rög­tek az ese­mé­nyek a hazai vízi­köz­mű ága­zat­ban és…

Bőveb­ben…

A Víz Koalíció Vizes Híradói:

🚰🎬 💦Ebben vizes hír­adó­ban hall­ha­tod, miért kért és kapott lehe­tő­sé­get a Víz Koa­lí­ció V. Németh György, államtitkártól!

❓És hogy mi tör­tént októ­ber 4‑én az állam­tit­ká­ri talál­ko­zón? Sikerült‑e szót érte­ni civi­lek­nek a döntéshozókkal?

Itt olvas­ha­tod a Víz Koa­lí­ció beszámolóját:

https://www.cka.hu/latogatas-az-allamtitkarnal-a-tiszta-viz-ugyeben/

A Víz Koa­lí­ció támogatói:

A Víz Koa­lí­ció a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány közös­ség­szer­ve­ző prog­ram­já­ban való­sul meg.

A Víz Koa­lí­ci­ót támo­gat­ja a Közös Érté­ke­ink Prog­ram, ami az Euró­pai Unió “Pol­gá­rok, egyen­lő­ség, jogok és érté­kek” (CERV) prog­ram­já­nak kere­té­ben való­sul meg.