VÍZ KOALÍCIÓ

Külön­le­ges együtt­mű­kö­dés a magyar­or­szá­gi tisz­ta ivó­víz biz­ton­sá­ga érdekében

 

Víz Koalíció

Civil díj­ra jelöl­tek min­ket a NIOK és a NLC közös pályázatán!

Kér­jük, hogy sza­vazz a tisz­ta ivó­víz­re, sza­vazz a Víz Koalícióra!

 

A Víz Koa­lí­ció orszá­gos szer­ve­ző­dés, amely­nek egyik külön­le­ges­sé­gét az adja, hogy érin­tett civil szer­ve­ze­tek, önkor­mány­za­tok és szak­szer­ve­ze­tek közö­sen dol­goz­nak a magyar­or­szá­gi víz­hely­zet fel­tér­ké­pe­zé­sén és javításán.

A Koa­lí­ció a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány közös­ség­szer­ve­zői prog­ram­já­nak köszön­he­tő­en, civil szer­ve­ze­tek kez­de­mé­nye­zé­sé­re jött lét­re. Az együtt­mű­kö­dés “any­ja”, Homo­ki And­rea, “apja” Szu­lovsz­ky Ist­ván, mind­ket­ten a CKA közösségszervezői. 

A Koa­lí­ció tag­jai olyan civil közös­sé­gek, önkor­mány­za­tok és szak­szer­ve­ze­tek, melyek tele­pü­lé­sü­kön vagy szak­má­juk­ban érzé­kel­ték az egy­re súlyos­bo­dó víz­ügyi prob­lé­má­kat és a meg­ol­dá­sok érde­ké­ben szö­vet­ség­re lép­tek. Több tele­pü­lé­sen évek óta súlyos prob­lé­mát jelent az ivó­víz­ve­ze­ték-háló­zat leamor­ti­zá­ló­dott álla­po­ta . Szá­mos tanul­mány figyel­mez­tet, hogy a vízi­köz­mű-rend­sze­rek álla­po­ta egy­re rosszabb a rekonst­ruk­ci­ók elma­ra­dá­sa miatt. A lakos­ság leg­in­kább az ivó­víz­ve­ze­ték-háló­zat és a víz­ke­ze­lő­mű­vek álla­po­tá­nak rom­lá­sát érzé­ke­li országszerte.

Önt­sünk vég­re tisz­ta vizet a pohárba!

  • Célunk, hogy fel­tár­juk és bemu­tas­suk az ága­zat prob­lé­má­it, azok lehet­sé­ges követ­kez­mé­nye­it és jelen­le­gi hatá­sa­it, illet­ve hogy cse­lek­vés­re kész­tes­sük a dön­tés­ho­zó­kat. Meg kell terem­te­ni­ük a fenn­tart­ha­tó szol­gál­ta­tás fel­té­te­le­it, hiszen a tisz­ta, egész­sé­ges ivó­víz­hez való hoz­zá­fé­rés alap­ve­tő jogunk. A Koa­lí­ció párt­po­li­ti­kák­tól füg­get­len szer­ve­ző­dés, kam­pány­te­vé­keny­sé­get egyik párt vonat­ko­zá­sá­ban sem foly­ta­tunk, de mint köz­ügyet kép­vi­se­lő civil tár­su­lás vall­juk, hogy az ügyünk érde­ké­ben bár­mely poli­ti­kai szer­ve­zet­tel tár­gya­lá­so­kat foly­tat­ha­tunk. A Víz Koa­lí­ci­ó­val első lépés­ként “Tisz­ta vizet a poha­ra­ink­ba!” cím­mel indí­tot­tunk kam­pányt a víz­szol­gál­ta­tás fej­lesz­té­se érde­ké­ben. Írd alá Te is petíciónkat! 

 

A Koa­lí­ció ala­pí­tói: Civil közösségek:

Angya­li-szi­ge­ti Civi­lek Egye­sü­le­te, Civil­Ka­lász, Civil Kot­ta, Ele­ven Gyál, Ele­ven Vecsés, Göd-ÉRT, Közö­sen a Váro­sun­kért Egye­sü­let, PAD for envi­ron­men­tal jus­ti­ce, Pomá­zi Civil Szö­vet­ség, Üllő Te Vagy, Szak­szer­ve­ze­tek: Alföld­víz Szak­szer­ve­zet, Auto­nóm Terü­le­ti Szak­szer­ve­zet Bács­víz Szak­szer­ve­zet, Fővá­ro­si Víz­mű­vek ZRT. Mun­ka­he­lyi Szak­szer­ve­zet, Vasi­víz Szak­szer­ve­zet, Továb­bi 17 civil szer­ve­zet, 5 önkor­mány­zat és 1 önkor­mány­za­ti szö­vet­ség támo­gat­ja az elin­dí­tott petíciónkat. 

 

Kövesd a Víz Koa­lí­ció Face­book oldalát:

https://www.facebook.com/vizkoalicio/

További cikkek a Víz Koalícióról:

01 11

Víz Koalíció az NLC‑n!

Közös cél, hogy a veze­té­kes ivó­víz hoz­zá­fér­he­tő legyen min­den­ki szá­má­ra, fenn­tart­ha­tó módon! „A vízi­köz­mű már annyi­ra leamor­ti­zá­ló­dott álla­pot­ban van és elöre­ge­dett a rend­szer, hogy emi­att iszo­nya­to­san nagy a víz­vesz­te­ség, átla­go­san 25 szá­za­lék­ban folyik el az ivó­víz egy része  a föld alá,…

Bőveb­ben…

11 10

Magnetes vagy? Támogasd ingyen a víz ügyét!

Ma már min­den nagy­vál­la­lat­nak van vala­mi­lyen tár­sa­dal­mi fele­lős­ség­vál­la­lá­si prog­ram­ja, de Mag­Net KAP prog­ram­já­nak külön­le­ges­sé­ge, hogy nem a menedzs­ment dönt a pén­zek szét­osz­tá­sá­ról, hanem ők is csak a rájuk eső nye­re­ség­há­nya­dot ajánl­hat­ják fel, a töb­bi­ről pedig ügy­fe­le­ik ren­del­kez­het­nek! Ha Mag­NET Bankos…

Bőveb­ben…

05 10

Látogatás az államtitkárnál a tiszta víz ügyében

Homo­ki And­rea, a CKA közös­ség­szer­ve­ző­jé­nek beszá­mo­ló­ja: “Ismét talál­koz­tunk V. Németh Zsolt ‑tal, az Ener­gia­ügyi Minisz­té­ri­um vízi­­­köz­­­mű-ága­­­za­­­tért fele­lős állam­tit­ká­rá­val. Októ­ber 4‑én dél­után közel 1,5 órás meg­be­szé­lé­sen vehet­tünk részt a Minisz­té­ri­um épü­le­té­ben. A Víz Koa­lí­ci­ót Homo­ki And­rea a CKA közös­ség­szer­ve­ző­je, az Eleven…

Bőveb­ben…

06 06

The Water Coalition is for a safer piped water for everyone

The Water Coa­lit­ion is a Hun­ga­ri­an orga­ni­za­ti­on, in which con­cer­ned civil orga­ni­za­tions, muni­ci­pa­li­ti­es and trade unions work toget­her to map and imp­ro­ve the water situ­a­ti­on in Hun­gary. The Coa­lit­ion was crea­ted by the ini­ti­a­tive of civil orga­ni­za­tions thanks to the…

Bőveb­ben…

29 03

Újra jár a korsó a kútra?

Meg­je­lent a Víz Koa­lí­ció tanul­má­nya, ame­lyet Kun Csa­ba víz­épí­tő mér­nök a 2021 ‑es köz­ér­de­kű ada­tok alap­ján készí­tett. Az ivó­víz­el­lá­tó háló­za­tok 2021. évi álla­pot­jel­lem­zői (A 2020. évi ada­tok­ból készült tanul­mány itt érhe­tő el: https://www.cka.hu/addig-jar-a-korso-a-kutra/)

Bőveb­ben…

21 03

Víz Hete Nyitóesemény

2023. már­ci­us 20. Batty­hány tér “A rend­szer­ben lévő tisz­ta víz negye­de a sem­mi­be vész itt­hon az elöre­ge­dett cső­há­ló­zat jelen­le­gi  álla­po­ta miatt”  — hang­zott el a 2023. év Víz Hete nyi­tó­ese­mé­nyén! „Jövőt a vizek­nek! – Vizet a jövő­nek!” — a Víz Koalíció…

Bőveb­ben…

15 02

A VÍZ KOALÍCIÓ A Fenntartható Fejlődés Bizottságánál járt a Parlamentben

2023. feb­ru­ár 14. A Víz Koa­lí­ció, egy civi­lek­ből, szak­szer­ve­ze­ti, önkor­mány­za­tok kép­vi­se­lők­ből, szak­ér­tők­ből álló szö­vet­ség, amely 2 éve pró­bál­ja kihan­go­sí­ta­ni az ivó­­­víz­­­ve­­­ze­­­ték-háló­­­zat leamor­ti­zá­ló­dott álla­po­tá­nak súlyos­sá­gát. Ennek az aktív mun­ká­nak az ered­mé­nye volt, hogy feb­ru­ár 14-én a Fenn­tart­ha­tó Fej­lő­dés Bizott­ság vég­re lehe­tő­sé­get adott a…

Bőveb­ben…

29 11

Tiszta vizet öntenek a poharainkba!

Pár nap alatt több mint 3000 ember írta alá azt a petí­ci­ót, ame­lyet a CKA közös­ség­szer­ve­zői által koor­di­nált, vizes szak­em­be­rek­ből és civi­lek­ből meg­ala­kult Víz Koa­lí­ció indí­tott útjá­ra a hazai ivó­­­víz-ellá­­­tás biz­to­sí­tá­sa érde­ké­ben. Novem­ber 20‑i kon­fe­ren­ci­á­ju­kon ismer­tet­ték az ellá­tás leg­főbb problémáit,…

Bőveb­ben…