Mit jelent a Helyi Demok­rá­cia Műhely?
CKA a Helyi Demok­rá­cia Műhely­ben egy plat­for­mot hoz lét­re, ahol a helyi önkor­mány­za­ti sze­rep­lő­ket és a civil szer­ve­ze­te­ket hoz­za össze össze ügyek mentén.
 
Hogy indul­tunk?
Az ötlet akkor szü­le­tett, ami­kor 2019-ben részt vet­tem egy cse­re­prog­ram­ban az Egye­sült Álla­mok­ban, ahol egy hóna­pot dol­goz­tam a Local Prog­ress nevű szer­ve­zet­nél. Ez a szer­ve­zet helyi poli­ti­ku­so­kat és civil cso­por­to­kat hoz­nak össze prog­resszív témák men­tén, fel­erő­sít­ve a hang­ju­kat és támo­gat­va őket abban, hogy ügye­ket nyer­je­nek. Haza­ér­kez­ve úgy gon­dol­tam, hogy vala­mi hason­lót érde­mes len­ne itt­hon is meg­va­ló­sí­ta­ni és a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány fel­ka­rol­ta az ötle­tet. Pályáz­ni kezd­tünk, és har­ma­dik pró­bál­ko­zás­ra sike­rült nyer­ni a NED pályá­za­tán annyi for­rást, hogy egy kísér­le­ti pro­jek­tet elin­dít­sunk regi­o­ná­lis part­ne­re­ink­kel, a szlo­vák CKO-val és a len­gyel CTF-fel.
 
Mit kínál a prog­ram? 
A részt­ve­vő önkor­mány­za­ti kép­vi­se­lők lehe­tő­sé­get kap­nak az álta­luk kép­vi­selt közös­sé­gek aktív támo­ga­tá­sá­ra, ügye­ik fel­ka­ro­lá­sá­ra, a civil szer­ve­ze­tek pedig szak­mai, szak­ér­tői segít­sé­get nyúj­ta­nak a sza­bály­al­ko­tá­si vagy módo­sí­tá­si folya­mat­ban. A civil szer­ve­ze­tek pedig anél­kül érhet­nek el sike­re­ket ügye­ik­ben, hogy köz­vet­len poli­ti­kai sze­rep­lők­höz kel­le­ne kap­cso­lód­ni­uk. A prog­ram külön­bö­ző kép­zé­se­ken keresz­tül biz­to­sít lehe­tő­sé­get a fej­lő­dés­re, mind az önkor­mány­za­ti sze­rep­lők (rész­vé­te­li demok­rá­cia tech­ni­kák, közös­ség­szer­ve­zés alap­jai), mind a részt­ve­vő civil szer­ve­ze­tek szá­má­ra (hogyan kap­cso­lód­ja­nak be az önkor­mány­za­ti élet­be). Ez a köl­csö­nös „win-win” hely­zet biz­to­sít­ja az érde­kelt felek elkö­te­le­ző­dé­sét a prog­ram iránt. Per­sze a prog­ram egy­ben plusz ter­het is jelent a részt­ve­vő kép­vi­se­lők szá­má­ra! A kép­zé­sek és műhely­be­szél­ge­té­sek kb. havi két alka­lom plusz mun­kát jelentenek.
A nem­zet­kö­zi együtt­mű­kö­dés és a köl­csö­nös tapasz­ta­lat­cse­re révén a részt­ve­vők bete­kin­tést nyer­het­nek abba is, hogy a szom­szé­dos orszá­gok­ban hogyan zaj­la­nak hason­ló sza­bá­lyo­zá­si folya­ma­tok és az alul­ról jövő kez­de­mé­nye­zé­sek milyen utat jár­nak be.
Remél­jük, hogy a most for­má­ló­dó prog­ram idő­vel egy jól ismert prog­ram­má nőhe­ti ki magát, amely­nek támo­ga­tá­sa sokat jelent­het egy helyi kép­vi­se­lő­nek a helyi válasz­tá­sok előtt. Ha a jövő­ben tovább tud­juk bőví­te­ni a részt­ve­vők körét, akkor olyan aktív, vál­to­zás­ra törek­vő önkor­mány­za­ti sze­rep­lők­ből álló háló­za­tot hozunk lét­re, akik az alul­ról jövő helyi kez­de­mé­nye­zé­se­ket fel­ka­rol­va ered­mé­nye­ket érhet­nek el, akár orszá­gos szin­ten is. Képe­sek lesz­nek a poli­ti­kai pár­to­kon túl­mu­ta­tó együtt­mű­kö­dés­re, szo­li­dá­ri­sak egy­más­sal és egy­más közösségeivel.
 
Sza­ba­dos Péter
Helyi Demok­rá­cia Műhely projektkoordinátora
 
Jelent­kezz a prog­ram­ba, írj nekünk emailt: [email protected]
 

Hírek a programról

Civilek a választási kampányban!

Online műhely, 2024. már­ci­us 19., 16.00–17.30 A Helyi Demok­rá­cia Műhely kere­te­in belül ren­dez­zük meg a TASZ-szal közö­sen ezt a műhelyt, ami a civil szer­ve­ze­tek hely­ze­té­vel fog­lal­ko­zik az önkor­mány­za­ti válasz­tá­si kam­pány ide­jén. A műhelyt online fog­juk meg­tar­ta­ni már­ci­us 19-én 16 órai…

HDM online műhely — Fókuszban a költségvetés — Regisztráció

Idő­pont: Decem­ber 14., Csü­tör­tök 17:00 — 18:30 Kér­jük, regiszt­rálj az aláb­bi űrla­pon, aho­vá a Zoom regiszt­rá­ci­ós lin­ket el tud­juk küldeni.

Beszámoló a HDM workshopról

Novem­ber 9‑én nagy érdek­lő­dés mel­lett meg­tar­tot­tuk a Helyi Demok­rá­cia Műhe­lyünk aktu­á­lis online work­shop-ját. dr. Gyer­gyák Ferenc­cel a TÖOSZ főtit­ká­rá­val arról beszél­get­tünk, milyen kihí­vá­so­kat rejt magá­ba a júni­u­si önkor­mány­za­ti válasz­tá­sok és a vár­ha­tó­an októ­be­ri átadás-átvé­­­tel közöt­ti idő­szak az önkor­mány­za­tok részé­re. Mint…

Helyi Demokrácia Műhely — Fókuszban 2024

2023. novem­ber 9., 16.00 Helyi Demok­rá­cia Műhely — Fókusz­ban 2024 — Online műhely A jövő évi válasz­tá­sok kap­csán soka­kat izgat az a fur­csa for­du­lat, hogy bár júni­us­ban meg­tör­té­nik a kép­vi­se­lők válasz­tá­sa, de a jelen­leg érvény­ben lévő man­dá­tu­mok csak 2024. novemberben…

A demokrácia helyben kezdődik

A CKA Helyi Demok­rá­cia Műhely pro­jekt­je meg­tar­tot­ta első évér­té­ke­lő nem­zet­kö­zi kon­fe­ren­ci­á­ját Buda­pes­ten.  Gyak­ran érez­he­tő egy feszült­ség a poli­ti­kai és civil sze­rep­lők között, nem min­dig van­nak jóban. Pedig jó eset­ben mind­két fél a tele­pü­lés érde­ke­it szol­gál­ja és mind­ket­tő­nek szük­sé­ge van a…

Helyi Demokrácia Műhely 2023-ban is!

Idén is foly­tat­juk a Helyi Demok­rá­cia Műhely prog­ra­mun­kat. Janu­ár ele­jén online work­sho­pot szer­vez­tünk civil szer­ve­ze­ti part­ne­re­ink­nek arról, hogy milyen tapasz­ta­la­ta­ik van­nak az önkor­mány­za­tok­kal való együtt­mű­kö­dé­sek­ben. Meg­hall­gat­tuk a Leve­gő Mun­ka­cso­port a Köz­le­ke­dő Tömeg, vala­mint a szent­end­rei Civil Kot­ta eset­ta­nul­má­nya­it, utá­na pedig…

Résztvevő képviselők

Biha­ri György (civil refe­rens) — Buda­pest, I. Kerület 

Juhász Vero­ni­ka — Buda­pest, II. Kerület

Kovács Már­ton — Buda­pest, II. Kerület

Her­man György — Buda­pest, VIII. Kerület

Her­ná­di Krisz­ti­na Nóra — Szentendre

Pilis Dáni­el — Szentendre

Nagy­né Prém Szil­via — Üllő

Fri­csovsz­ky-Tóth Péter — Üllő

Ber­na-Pata­ki Szand­ra — Nagytarcsa

Gulyás Tamás Ist­ván — Nagytarcsa

Résztvevő civil szervezetek

Gyö­ke­rek és Szár­nyak Alapítvány

CoHa­us­ing Budapest

KÉK

Köz­le­ke­dő Tömeg

C8 — Józsefváros

 

Leve­gő Munkacsoport

Ele­ven Vecsés — Ele­ven Gyál

Civil Kot­ta — Szentendre

Esély­la­bor Egyesület

Nagy­csa­lá­do­sok Egye­sü­le­te — Nagytarcsa