Nemzetközi Programok

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány szá­má­ra min­dig is fon­to­sak vol­tak a nem­zet­kö­zi kap­cso­la­tok, hiszen a közös­ség­szer­ve­zés alap­ja­it is ame­ri­kai min­tá­ra vet­tük át és kezd­tük el ter­jesz­te­ni itt, Magyar­or­szá­gon. Az ala­pít­vány rövid és hosszú­tá­vú stra­té­gi­á­já­ban is kiemelt helyet kap­tak a nem­zet­kö­zi kap­cso­la­tok. Tag­jai vagyunk az Euró­pai Közös­ség­szer­ve­zők Háló­za­tá­nak (ECON), éven­te meg­ren­dez­zük az Állam­pol­gá­ri Rész­vé­tel Egye­te­mét (CPU) Kun­bá­bony­ba, aho­va rend­sze­re­sen érkez­nek tapasz­ta­lat­cse­ré­re a világ min­den pont­já­ról­kö­zös­ség­szer­ve­zők. Jelen­leg két kiemelt nem­zet­kö­zi pro­jek­tünk fut.

Utazz velünk a közösségszervezés hazájába, az USA-ba!

Érde­kel a közös­ség­szer­ve­zés a nem­zet­kö­zi gya­kor­lat­ban? Sze­ret­néd meg­ta­pasz­tal­ni, hogy miként műkö­dik a civil köz­pon­tú közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tés az USÁ-ban? Sze­ret­nél te is nem­zet­kö­zi tapasz­ta­la­to­kat gyűj­te­ni és egy nem­zet­kö­zi háló­zat része­se len­ni? Ha érde­kel a közös­ség­szer­ve­zés, eset­leg már tapasz­ta­la­to­kat is sze­rez­tél ezen a…

Új pályázati lehetőség közösségekkel foglalkozó fiatalok számára!

Az Egye­sült Álla­mok Magyar­or­szá­gi Nagy­kö­vet­sé­ge új pályá­za­tot hír­de­tett, ahol közös­sé­gek­ben tevé­keny­ke­dő fia­ta­lok (21–28 év) jelent­ke­zé­sét vár­ják: https://hu.usembassy.gov/hu/palyazat-community-engagement-exchange-program/ Ha az aláb­bi téma­kö­rök: civil pár­be­széd és béke­te­rem­tés; nyílt, rész­vé­te­li kor­mány­zás; nők és tár­sa­dal­mi nemek; rezili­en­cia és fenn­tart­ha­tó fej­lő­dés; vala­mint ifjú­sá­gi sze­rep­vál­la­lás, valamelyikében…

A Story of Change applikáció

CoAct! A Sto­ry of Chan­ge app­li­ká­ció a közös­ség­szer­ve­ző szak­má­ban egy inno­va­tív esz­köz­ként jelent meg 2020. decem­be­ré­ben. Az egy­elő­re csak angol nyel­ven, de hama­ro­san magya­rul is elér­he­tő app letölt­he­tő and­ro­i­dos tele­fo­nok­ra a Play Áru­ház­ból tel­je­sen ingyen. De mire lehet hasz­nál­ni? Elsősorban…