Nemzetközi Programok

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány szá­má­ra min­dig is fon­to­sak vol­tak a nem­zet­kö­zi kap­cso­la­tok, hiszen a közös­ség­szer­ve­zés alap­ja­it is ame­ri­kai min­tá­ra vet­tük át és kezd­tük el ter­jesz­te­ni itt, Magyar­or­szá­gon. Az ala­pít­vány rövid és hosszú­tá­vú stra­té­gi­á­já­ban is kiemelt helyet kap­tak a nem­zet­kö­zi kap­cso­la­tok. Tag­jai vagyunk az Euró­pai Közös­ség­szer­ve­zők Háló­za­tá­nak (ECON), éven­te meg­ren­dez­zük az Állam­pol­gá­ri Rész­vé­tel Egye­te­mét (CPU) Kun­bá­bony­ba, aho­va rend­sze­re­sen érkez­nek tapasz­ta­lat­cse­ré­re a világ min­den pont­já­ról­kö­zös­ség­szer­ve­zők. Jelen­leg két kiemelt nem­zet­kö­zi pro­jek­tünk fut.

Aktu­á­lis nem­zet­kö­zi programjaink:

Bejegy­zé­sek nem­zet­kö­zi projektjeinkről:

GLC amerikai ösztöndíj — online tájékoztató

Online tájé­koz­ta­tó — ápri­lis 8., 17.00-től Regiszt­rálj online tájé­koz­ta­tó prog­ra­munk­ra itt! Sze­ret­nél pozi­tív vál­to­zá­so­kat elér­ni a közös­sé­ged­ben? Ha már fog­lal­ko­zol vagy fog­lal­koz­tál közös­ség­szer­ve­zés­sel, most lehe­tő­sé­ged van tanul­ni az Egye­sült Álla­mok­ban élő kol­lé­gák­tól! A prog­ram egy két­irá­nyú cse­re­prog­ram, amely öt kivá­lasz­tott európai…

Organizing in times of crisis – Tréning Katowicében 2024 március

  A CKA is része­se, part­ner­ként, az Orga­ni­zing in Times of Cris­is pro­jekt­nek, mely­nek most a végé­hez köze­le­dünk. Az elmúlt két évben két tré­ning­re is sor került Kun­bá­bony­ban, 2022 és 2023 nya­rán, és min­den tema­ti­ka a közös­ség­szer­ve­zés mód­sze­re­it, tapasz­ta­la­ta­it, lehetőségeit…

Louis Goseland, amerikai közösségszervező és a CKA workshopja

Ked­ves Bará­ta­ink!  Sze­re­tet­tel várunk tite­ket a Pro­fes­si­o­nal Fel­lows­hip prog­ra­munk men­tor­lá­to­ga­tá­sá­hoz kap­cso­ló­dó ese­mé­nyünk­re, ami­nek ven­dé­ge Lou­is Gos­eland ame­ri­kai közös­ség­szer­ve­ző, a Jus­ti­ce Toget­her ügy­ve­ze­tő­je és veze­tő közös­ség­szer­ve­ző­je és a DART közös­ség­szer­ve­ző­je, Wichita, Kan­sas állam­ból (USA).   A beszél­ge­tés hely­szí­ne: Manyi — Kul­tu­rá­lis Műhely…

Krétai tanulmányút – 2023

Kré­tai tanul­mány­út – 2023 A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány 2022-ben Eras­mus+ akk­re­di­tált szer­ve­zett lett, így az idén benyúj­tott fel­nőtt tanu­lá­si szek­tort érin­tő KA1 mobi­li­tá­si pályá­zat segít­sé­gé­vel lehe­tő­sé­günk nyílt kül­föl­di tanul­mány­utak szer­ve­zé­sé­re dol­go­zó­ink, okta­tó­ink és önkén­te­se­ink szá­má­ra. Első “mobi­­­li­­­tás-utunk” Görög­or­szág­ba, Kré­ta szi­ge­té­re vezetett,…

Forrás: environmentalleague
Hatásgyakorlás a törvényalkotásban környezetvédelmi ügyekben

Ha nem tud­tál részt ven­ni az ese­mé­nyen, de szí­ve­sen meg­hall­gat­nád, a Face­book olda­lun­kon elér­he­ted a beszél­ge­tést: https://www.facebook.com/CKAcivilkollegium/videos/1503635893509145 WORKSHOP! Idő­pont: 2023.09.20., 17.00 órá­tólHely­szín: CKA iro­da, Buda­pest VII. ker., Rákó­czi út 14. fél­eme­let 1‑es ajtó (kapu­csen­gő: 40) Újra lehe­tő­ség nyí­lik a CKA GLC…

Szimulációs társasjáték a közösségszervezésről!

Milyen lehe­tő­sé­gei van­nak egy átlag állam­pol­gár­nak, ha sérül az érde­ke? Játsszuk el együtt! Egy szi­mu­lá­ci­ós tár­sas­já­ték segít­sé­gé­vel játsz­va érted meg a közös­ség­szer­ve­zést! Tano­burt egy csen­des kis­vá­ros, de lakói komoly dön­té­sek előtt áll­nak.  Vajon sikerül‑e meg­bir­kóz­ni­uk a nem min­den­na­pi fel­adat­tal a…

Új Erasmus+ projektünk: Organizing in Times of Crisis

2022-ben zárult a Sto­ry of Chan­ge Eras­mus+ pro­jek­tünk, mely­nek ered­mé­nye­i­ről ITT szá­mol­tunk be. A sike­res 3 éves mun­ka után a jól össze­szo­kott csa­pat foly­tat­ni akar­ta az együtt­mű­kö­dést, így szü­le­tett meg az Orga­ni­zing in Times of Cris­is pro­jekt. Az eddi­gi csapathoz…

Ösztöndíj pályázat amerikai-európai tapasztalatcsere- és képzési programra – 2023–2024

Érde­kel a közös­ség­szer­ve­zés? Sze­ret­nél Ame­ri­ká­ba utaz­ni? Sze­ret­nél egy nem­zet­kö­zi csa­pat része­se len­ni? Akkor jelent­kezz janu­ár 31-ig ösz­tön­díj prog­ra­munk­ra! Pro­fes­si­o­nal Fel­lows prog­ra­munk elin­du­lá­sa óta több, mint 70 hazai pályá­zó kapott lehe­tő­sé­get, hogy hat hetet tölt­sön Ame­ri­ká­ban és kép­zé­sek, gya­kor­la­ti mun­ka, tanulmányutak…

Végéhez ért a Story of Change projekt. — Beszámoló az eredményeinkről

Idén nyá­ron lezá­rult a közel 3 évvel ezelőtt (2019 decem­be­ré­ben) indult pro­jek­tünk, a Sto­ry ofChan­ge. A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány továb­bi 5 part­ner­szer­ve­zet­tel sike­re­sen tel­je­sí­tet­te az Eras­mus+által finan­szí­ro­zott pro­jekt vál­la­lá­sa­it.Pro­jekt­part­ne­re­ink vol­tak: Len­gyel­or­szág­ból a Com­mon Thing Foun­da­ti­onhttps://rzeczspoleczna.pl/en/home/ Szlo­vá­ki­á­ból a Cen­ter for Community…

A szervezés ereje — tanulmány az európai közösségszervező munkáról

Meg­je­lent a Közép- és Kelet Euró­pá­ban dol­go­zó közös­ség­szer­ve­zők tapasz­ta­la­ta­it, sike­re­it össze­fog­la­ló és a közös­ség­szer­ve­ző szak­ma fej­lő­dé­sét bemu­ta­tó tanul­mány­kö­tet, “A szer­ve­zés ere­je” . A tanul­mány­kö­tet­ben szó van a Len­gyel­or­szág­ban zaj­ló klí­ma­vé­del­mi mun­ká­tól  a Szlo­vá­ki­á­ban a roma közös­sé­gek küz­del­me­in át a római…

Utazz velünk a közösségszervezés hazájába, az USA-ba!

Érde­kel a közös­ség­szer­ve­zés a nem­zet­kö­zi gya­kor­lat­ban? Sze­ret­néd meg­ta­pasz­tal­ni, hogy miként műkö­dik a civil köz­pon­tú közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tés az USÁ-ban? Sze­ret­nél te is nem­zet­kö­zi tapasz­ta­la­to­kat gyűj­te­ni és egy nem­zet­kö­zi háló­zat része­se len­ni? Ha érde­kel a közös­ség­szer­ve­zés, eset­leg már tapasz­ta­la­to­kat is sze­rez­tél ezen a…

Új pályázati lehetőség közösségekkel foglalkozó fiatalok számára!

Az Egye­sült Álla­mok Magyar­or­szá­gi Nagy­kö­vet­sé­ge új pályá­za­tot hír­de­tett, ahol közös­sé­gek­ben tevé­keny­ke­dő fia­ta­lok (21–28 év) jelent­ke­zé­sét vár­ják: https://hu.usembassy.gov/hu/palyazat-community-engagement-exchange-program/ Ha az aláb­bi téma­kö­rök: civil pár­be­széd és béke­te­rem­tés; nyílt, rész­vé­te­li kor­mány­zás; nők és tár­sa­dal­mi nemek; rezili­en­cia és fenn­tart­ha­tó fej­lő­dés; vala­mint ifjú­sá­gi sze­rep­vál­la­lás, valamelyikében…

A Story of Change applikáció

CoAct! A Sto­ry of Chan­ge app­li­ká­ció a közös­ség­szer­ve­ző szak­má­ban egy inno­va­tív esz­köz­ként jelent meg 2020. decem­be­ré­ben. Az egy­elő­re csak angol nyel­ven, de hama­ro­san magya­rul is elér­he­tő app letölt­he­tő and­ro­i­dos tele­fo­nok­ra a Play Áru­ház­ból tel­je­sen ingyen. De mire lehet hasz­nál­ni? Elsősorban…

Small Grants — Prevenciós foglalkozások az Ötletfában

Foly­tat­juk soro­za­tun­kat, ahol a Pro­fes­si­o­nal Fel­lows Prog­ram kere­te­in belül (amit a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány a Gre­at Lakes Con­sor­ti­um­mal együtt­mű­köd­ve üze­mel­tet és az Ame­ri­kai Kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um finan­szí­roz), úgy­ne­ve­zett kis­össze­gű támo­ga­tá­sok révén meg­va­ló­sí­tott, koráb­ban a prog­ram­ban részt­ve­vő alum­nik kivá­ló ötle­te­it, elkép­ze­lé­se­it mutat­juk be.…

Small Grant — Egy lehetőség a Professional Fellows alumninak

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány a Gre­at Lakes Con­sor­ti­um­mal együtt­mű­köd­ve üze­mel­te­ti a Pro­fes­si­o­nal Fel­lows Prog­ra­mot, amit az Ame­ri­kai Kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um finan­szí­roz. Ennek a prog­ram­nak a kere­te­in belül, most, úgy­ne­ve­zett kis­össze­gű támo­ga­tá­sok révén, segí­tet­tünk meg­va­ló­sí­ta­ni a koráb­ban a prog­ram­ban részt­ve­vő alum­nik kivá­ló ötleteit,…

Story of Change — Változás nélkül nincs fejlődés!

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány 2019 decem­be­re, a pro­jekt indu­lá­sa óta egyi­ke a Sto­ry of Chan­ge 6 tag­szer­ve­ze­té­nek. Az Eras­mus+ kere­té­ben meg­hir­de­tett lehe­tő­ség­re az ECON (Euro­pe­an Com­mu­nity Orga­ni­zing Net­work) hat tag­szer­ve­ze­te közö­sen pályá­zott, a fő pályá­zó a len­gyel Com­mon Thing Foundation…

Megtartotta éves közgyűlését az Európai Közösségszervezők Hálózata

Meg­tar­tot­ta szo­ká­sos, éves köz­gyű­lé­sét az Euró­pai Közös­ség­szer­ve­zők Háló­za­ta (ECON), mely­nek a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány is tag­ja. Saj­nos ezút­tal, a körül­mé­nyek­re való tekin­tet­tel az online tér­ben való­sult meg a talál­ko­zó, ahol 10 ország 14 kölön­bö­ző közös­ség­szer­ve­zés­sel fog­lal­ko­zó szer­ve­ze­te kép­vi­sel­te magát.  Beszá­mol­tunk egymásnak…

DEEP-linking Youth – Digitális ökoszisztéma a fiatalok e‑részvételéért

Az Eras­mus+ euró­pai uni­ós prog­ram támo­ga­tá­sá­ban való­sul meg a 2016. feb­ru­ár­ban indult újabb nem­zet­kö­zi pro­jek­tünk, mely­nek cél­ja az euró­pai fia­ta­lok állam­pol­gá­ri akti­vi­tá­sá­nak növe­lé­se haté­kony digi­tá­lis öko­szisz­té­ma kiala­kí­tá­sá­val.  A pro­jekt hat euró­pai ország­ból érke­ző part­ne­rek (Bel­gi­um, Izland, Hor­vát­or­szág, Bul­gá­ria, Ang­lia és Magyar­or­szág) együtt­mű­kö­dé­sé­vel való­sul meg.…

EPIC – Állampolgári Részvételi Kezdeményezések Európában

EPIC – Állam­pol­gá­ri Rész­vé­te­li Kez­de­mé­nye­zé­sek Euró­pá­ban Az EPIC prog­ram során az euró­pai szin­tű, köz­vet­len állam­pol­gá­ri rész­vé­tel lehe­tő­sé­ge­it és kez­de­mé­nye­zé­se­it kutat­juk, majd segít­jük meg­is­me­ré­sü­ket, elter­je­dé­sü­ket (kuta­tás, akci­ók- ese­mé­nyek, kép­zé­sek, “állam­pol­gá­ri taná­csok”, kam­pány). A prog­ram négy rész­vé­te­li lehe­tő­ség­gel fog­lal­ko­zik rész­le­te­sen:– Euró­pai parlamenti…