17 12

Képzési kínálat

Itt olvas­hat­já­tok 2023‑a ter­ve­zett kép­zé­se­in­ket. Jelen­leg azok­ra tud­tok regiszt­rál­ni, ame­lye­ket az Aktu­á­lis kép­zé­se­ink olda­lun­kon megtaláltok!

I. Közösségszervező, közösségi érdekérvényesítő képzések

——————————————————————————————————–

Bevezetés a közösségszervezésbe, azaz a közösségi érdekérvényesítés alapjai — 3 napos képzés

Idő­pon­tok:

Bent­la­ká­sos kép­zés a Kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Központban.

Ez a kép­zés olyan embe­rek­nek szól, akik sze­ret­né­nek segí­te­ni a helyi lakos­ság össze­fo­gá­sát, cse­lek­vé­sét, hoz­zá­já­rul­ni demok­ra­ti­kus szer­ve­ze­tek, szer­ve­ző­dé­sek építéséhez.

A kép­zés során lehe­tő­ség lesz bete­kin­te­ni a közös­ség­szer­ve­zés lépé­se­i­be, alap­fo­gal­ma­i­ba, a stra­té­gia- és kam­pány­ter­ve­zés tech­ni­ká­i­ba, a figye­lem­kel­tő és nyo­más­gya­kor­ló tak­ti­kák művé­sze­té­be, és a cso­port­mű­kö­dés­ről és a demok­ra­ti­kus szer­ve­zet­épí­tés­ről is szó lesz.

A kép­zés szer­ke­ze­te: A kép­zé­si prog­ram három tan­anyag­egy­ség­ből áll:

 1. tan­anyag­egy­ség: A közös­ség­szer­ve­zés alapjai
 2. tan­anyag­egy­ség: Demok­ra­ti­kus szer­ve­zet­épí­tés és kampánystratégia
 3. tan­anyag­egy­ség: Fenn­tart­ha­tó­ság és a közös­ség­szer­ve­zés alkal­ma­zá­sa a saját szervezetre

Jelent­ke­zés a kép­zés­re: https://www.cka.hu/event/bevezetes-kozossegszervezesbe-kepzes-2023_04/

——————————————————————————————————–

Közösségszervező képzés — 5 napos

Idő­pon­tok:

Bent­la­ká­sos kép­zés a Kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Központban.

A kép­zés­re azok jelent­ke­zé­sét vár­juk, akik sze­ret­nék fele­lő­sen támo­gat­ni  egy közös­ség össze­fo­gá­sát és cse­lek­vé­sét, legyen az a helyi lakos­ság cso­port­ja, vagy vala­mi­lyen érdek­sé­re­lem okán szer­ve­ző­dő közös­ség, vala­mint sze­ret­né­nek hoz­zá­já­rul­ni demok­ra­ti­kus szer­ve­ző­dé­sek és szer­ve­ze­tek építéséhez. 

A kép­zés során lehe­tő­ség nyí­lik meg­is­mer­ni és meg­ér­te­ni a közös­ség­szer­ve­ző szem­lé­le­tet, elsa­já­tí­ta­ni a szer­ve­zés alap­ve­tő fogal­ma­it és mód­sze­re­it, bele­ért­ve a cso­port­mű­kö­dést, a stra­té­gia- és kam­pány­ter­ve­zést, vala­mint figye­lem­fel­ke­tő és nyo­más­gya­kor­ló tak­ti­ká­kat. A kép­zés cél­ja továb­bá a közös­ség­szer­ve­zői sze­rep és a külön­bö­ző fele­lős­sé­gi körök árnyalt bemutatása.

Irat­kozz fel hír­le­ve­lünk­re, hogy ne maradj le képzéseinkről!

——————————————————————————————————–

Csoportdinamika képzés — 3 napos

Bent­la­ká­sos kép­zés a Kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Központban.

A kép­zés cél­ja, hogy a közös­ség­szer­ve­zők és közös­sé­gi veze­tők cso­por­tok­kal és cso­por­tok­ban vég­zett szer­ve­zői mun­ká­já­hoz adjon szem­pon­to­kat, mód­sze­re­ket és eszközöket.

A kép­zé­si prog­ram öt tan­anyag­egy­ség­ből áll:

 • Az ügy és a cso­port viszo­nya – a közös­ség­szer­ve­zés folya­ma­ta és a cso­port­di­na­mi­ka egy­más­ra hatása
 • A cso­por­ton belü­li dina­mi­kák és kommunikáció
 • Közös­ség­szer­ve­ző sze­re­pe – cso­port­ve­ze­tő szerepe
 • Vál­to­zás­ke­ze­lés, konf­lik­tus­ke­ze­lés és együttműködés
 • Cso­port és a kül­ső kör­nye­zet viszo­nya: cso­por­tok közöt­ti dina­mi­kák, együtt­mű­kö­dé­sek, hatások

Irat­kozz fel hír­le­ve­lünk­re, hogy ne maradj le képzéseinkről!

II.Képzéseink fenntarthatóság témakörben

Fenn­tart­ha­tó­ság és közös­sé­gi cse­lek­vés kép­zés — 3 napos

Bent­la­ká­sos kép­zés a Kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Központban.

 • 2023. feb­ru­ár 24–26-ig
 • 2023. júni­us 2–4‑ig
 • 2023. decem­ber 8–10-ig

A kép­zés cél­ja, hogy erő­sít­se a ter­mé­sze­ti és tár­sa­dal­mi kör­nye­zet­hez való fele­lős állam­pol­gá­ri viszo­nyu­lást, a tuda­tos, fenn­tart­ha­tó­sá­gi szem­pon­to­kat szem előtt tar­tó élet­vi­tel képes­sé­gét és fej­lessze azo­kat a tár­sas kom­pe­ten­ci­á­kat, ame­lyek segí­tik az egyént a helyi közös­ség aktív, fele­lős ala­kí­tó­já­vá ten­ni a fenn­tart­ha­tó­ság érdekében. 

A kép­zés­ben részt­ve­vő alap­ve­tő isme­re­te­ket sze­rez­het­nek a fenn­tart­ha­tó­ság­ról, ennek külön­bö­ző meg­kö­ze­lí­té­se­i­ről. Elsa­já­tít­hat­nak olyan elem­ző, érté­ke­lő, ter­ve­ző mód­sze­re­ket, ame­lyek képes­sé teszik őket arra, hogy a saját helyi közös­sé­gü­ket hoz­zá­se­gít­sék a fenn­tart­ha­tóbb élet­vi­tel kiala­kí­tá­sá­hoz. A kép­zés erő­sí­ti azo­kat a tár­sas kom­pe­ten­ci­á­kat, ame­lye­ket a részt­ve­vők a helyi közös­ség éle­té­nek ala­kí­tá­sá­ban haté­ko­nyan működtethetnek.

Hama­ro­san nyí­lik követ­ke­ző kép­zé­si idő­pon­tunk, irat­kozz fel hír­le­ve­lünk­re, hogy ne maradj le róla!

A kép­zés tananyagegységei:

 1. Fenn­tart­ha­tó­ság: elvek, alap­ve­té­sek, ele­mek, szempontok
 2. Öko­szisz­té­ma. Rend­szer­szin­tű meg­fi­gye­lés, kap­cso­lat­ke­re­sés. Közösségek
 3. Per­ma­kul­tú­ra alap­el­vei, alkal­ma­zá­sa a mindennapokban
 4. Hely­ben, fenn­tart­ha­tó­an. Transz­for­ma­tív gazdaság
 5. Közös­ség­fej­lesz­tés, közös­sé­gi ter­ve­zés és fenntarthatóság

——————————————————————————————————–

Fenn­tart­ha­tó­ság a gya­kor­lat­ban — 3 napos képzéss

Fel­nőt­tek­nek és velük érke­ző gye­re­kek­nek 9 éves kor­tól ajánljuk.

Bent­la­ká­sos kép­zés a Kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Központban.

 • 2023. őszén (az őszi szü­net idején)

Lás­suk az egé­szet és tegyük meg, amit csa­lá­dunk, közös­sé­günk és sze­mé­lyes jólé­tünk érde­ké­ben tehetünk!

Ez a kép­zés — elmé­le­ti átte­kin­té­sen és sok gya­kor­la­ti pél­dán keresz­tül — ahhoz nyújt segít­sé­get, hogy egy­ben lás­suk a min­den­na­pi éle­tünk rend­sze­rét, job­ban meg­ért­sük az egyes ele­mek közöt­ti össze­füg­gé­se­ket és  a ter­mé­sze­ti, gaz­da­sá­gi és tár­sa­dal­mi fenn­tart­ha­tó­ság elválaszthatatlanságát. 

Fel­fe­de­zés a ter­mé­szet­ben. Tar­tal­mas idő­töl­tés. Isme­ret­szer­zés, tanu­lás, játék, barát­ko­zás. Három nap Kun­bá­bony­ban felejt­he­tet­len élmé­nyek­kel gaz­da­gít­ja a résztvevőket.

A kép­zé­si idő­pon­tok vál­to­zá­sá­nak jogát fenn­tart­juk. Kér­jük, hogy kövesd híre­in­ket Face­boo­kon vagy Ins­ta­gra­mon, és irat­kozz fel hír­le­ve­lünk­re is!

Továb­bi infor­má­ció kér­he­tő Bálint Móni­ka ügy­ve­ze­tő igaz­ga­tó­tól (balintmon[email protected] és Mészá­ros Zsu­zsa kép­zé­si veze­tő­től [email protected]

——————————————————————————————-

Online 1 napos képzéseink

Az online kép­zé­sek idő­pont­ja hama­ro­san meg­je­le­nik olda­lun­kon, kövesd Face­book olda­lun­kat, vagy irat­kozz fel hír­le­ve­lünk­re, hogy ne maradj le róla.  

Közös­ség­szer­ve­zés 3 alkal­mas, egy­más­ra épü­lő kép­zé­si prog­ram (3x6 óra)

A kép­zés témakörei:

 • A közös­ség­szer­ve­zés folyamata.
 • A közös­ség­szer­ve­ző sze­re­pé­nek azo­no­sí­tá­sa, a közös­ség­szer­ve­zés­hez szük­sé­ges kész­sé­gek meghatározása.
 • A hata­lom defi­ní­ci­ó­já­nak meg­ér­té­se a közös­ség­szer­ve­ző folya­mat­ban.  A bevo­nó­dás és elkö­te­le­ző­dés erő­sö­dé­sét ered­mé­nye­ző sze­mé­lyes moti­vá­ció, az önér­dek fogal­má­nak megértése.
 • A cso­port­sze­re­pek, moz­gó­sí­tá­si, tobor­zá­si és bevo­ná­si tech­ni­kák ismer­te­té­se és elsajátítása.
 • Egy haté­ko­nyan műkö­dő cso­port felépítése.
 • A bázis­épí­tés mód­ja­i­nak megismerése.
 • A saját csa­pat aktivizálása.
 • A prob­lé­ma és az ügy különb­sé­ge — a közös­ség­szer­ve­zés folyamata.
 • A közös­ség­szer­ve­zés elmé­le­ti alap­jai és helye a magyar civil társadalomban.

——————————————————————————————————–

Kom­mu­ni­ká­ció kép­zés civil szer­ve­ze­tek­nek, cso­por­tok­nak (6 óra)

A gya­kor­la­to­ri­netált, élmény­ala­pú kép­zé­si prog­ram három tan­anyag egy­ség­ből áll:

 1. Sto­ry­tel­l­ing – hogyan tudod meg­je­le­ní­te­ni az ügye­det a saját tör­té­ne­te­den keresztül
 2. Tuda­tos médiahasználat:
 • média­kap­cso­la­tok kialakítása,
 • saj­tó­anya­gok készítése,
 • saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó szervezése.

3. Nyil­vá­nos sze­rep­lés a médi­á­ban: hogyan lehet legyűr­ni az izgal­mat, hogyan lehet “ural­ni” a hely­ze­tet, min­den­kép­pen elmon­da­ni az üzenetünket.

——————————————————————————————————–

Fund­ra­ising kép­zés civil szer­ve­ze­tek­nek, cso­por­tok­nak (6 óra)

Idő­pont: 2023. május 27., 10.00–16.00

A kép­zé­si prog­ram három tan­anyag egy­ség­ből áll:

1. A for­rás­te­rem­tés alapjai:

 • a for­rás­te­rem­tés szük­sé­ges­sé­gé­nek elmé­le­ti alapjai
 • a szük­sé­ges tech­ni­kai hát­tér meg­te­rem­té­sé­nek feltételei
 • az ado­mány­ké­rés kom­mu­ni­ká­ci­ós alapjai

2. A for­rás­te­rem­tés for­má­i­nak megismerése:

 • a kis össze­gű ado­má­nyok­ra épí­tő „grass­ro­ots fund­ra­ising” alapjai
 • a „crowd­fund­ing” fogalma
 • a köve­tes ado­mány­gyűj­tés lehetőségei

3. A for­rás­te­rem­tés gyakorlata

 • a külön­bö­ző for­rás­te­rem­té­si esz­kö­zök elő­nyei és hátrányai
 • a for­rás­te­rem­tés stra­té­gia alko­tá­sá­nak folyamata

A fen­ti­e­ken kívül közös­ség­fej­lesz­tés­sel, közös­sé­gi vál­lal­ko­zás­sal és szö­vet­ke­zet­fej­lesz­tés­sel kap­cso­la­tos 3 napos kép­zé­se­in­ket is figyel­med­be ajánl­juk. Érdek­lő­dés ese­tén szer­vez­zük meg a képzéseket.

——————————————————————————————————–

1 éves közösségszervező program

A fen­ti kép­zé­se­ken, a sok ránk váró beszél­ge­té­sen, kap­cso­la­ton, ter­ve­zé­sen és kam­pá­nyon túl 2023 más okból is külön­le­ges év.

Ugyan­is 2023-ban elin­dult az 1 éves közös­ség­szer­ve­ző prog­ra­munk is. A modu­lok­ból álló prog­ram során, mély tudás­sal és gya­kor­la­ti tapasz­ta­lat­tal ren­del­ke­ző közös­ség­szer­ve­zők fog­nak szü­let­ni. Az elmé­le­ti, köte­le­ző, vagy sza­ba­don választ­ha­tó kép­zé­sek mel­lett, külön­bö­ző közös­ség­szer­ve­ző cso­por­tok­nál, közös­sé­gek­nél  eltöl­tött gya­kor­lat teszi fel­ké­szült közös­ség­szer­ve­ző szak­em­ber­ré a résztvevőket. 

A jelent­ke­zés az 1 éves prog­ram­ra az első fél­év­re lezárult.

2023. máso­dik fél­év­ben indul:

Egy éves közös­ség­szer­ve­ző- közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tő prog­ram szom­széd­sá­gi szervezőknek. 

Szer­ve­ződj a lakhelyeden! 

Legyél szom­széd­sá­gi szervező!

Soka­kat izgat szom­széd­sá­god­ban, hogy mi lesz a tele­pü­lé­se­tek sor­sa? Mi épül, mi szé­pül, és mennyi bele­szó­lá­sa van ebbe a helyi lakosoknak? 

Az egy év során lehe­tő­sé­ged lesz arra, hogy pro­fesszi­o­ná­lis kép­zé­se­ken tanulj a CKA tapasz­talt szak­ér­tő­i­től és közös­ség­szer­ve­ző tré­ne­re­i­től és tere­pen is együtt dolgozzatok.

Célunk, hogy erős helyi cso­por­tot szer­vezz településeden. 

Továb­bi infor­má­ci­ók és jelent­ke­zés itt:

J E L E N T K E Z É S   I T T !

——————————————————————————————-

Irat­kozz fel hír­le­ve­lünk­re, hogy ne maradj le a folya­ma­to­san nyí­ló képzéseinkről!

Kövesd híre­in­ket Face­boo­kon vagy Ins­ta­gra­mon, és irat­kozz fel hír­le­ve­lünk­re is!