CIVIL SÉTA

A CKA közös­ség­szer­ve­zői 2020 óta dol­goz­nak azon, hogy az egy­más köze­lé­ben, egy tér­ség­ben műkö­dő helyi civil cso­por­tok­nak lehe­tő­sé­ge legyen egy­mást meg­is­mer­ni, egy­más­tól jó gya­kor­la­to­kat, tapasz­ta­la­to­kat sze­rez­ni, azért, hogy ezzel is erő­sít­sék saját érdek­ér­vé­nye­sí­té­si törek­vé­se­i­ket és bővít­sék kap­cso­la­ti hálójukat.

A tér­sé­gi háló­zat Pest megyé­ben indult, és az össze­kap­cso­ló­dá­sok nagyon gyor­san rávi­lá­gí­tot­tak arra, hogy ahogy szá­mos prob­lé­ma, úgy szá­mos lehe­tő­ség is közös, és van igény ezek meg­mu­ta­tá­sá­ra és megvitatására.

 

És hogyan leg­egy­sze­rűbb eze­ket megmutatni?

Ha min­den­ki a saját sze­mé­vel látja.

Ezért “szom­szé­do­lás­ba” kezd­tünk egy­más tele­pü­lé­se­in, hogy sze­mé­lye­sen is meg­ta­pasz­tal­juk egy­más prob­lé­má­it, lehetőségeit,

Az éppen aktu­á­lis “házi­gaz­da” civil cso­port bemu­tat­ta a tele­pü­lé­sén lévő külön­fé­le meg­ol­dott és még meg­ol­dás­ra váró helyi ügye­ket, ami­ket a háló­za­ti tagok­nak is volt lehe­tő­sé­gük támo­gat­ni akár aktív cse­lek­vés­sel, akár más­fé­le figye­lem­fel­hí­vás­sal. Tel­je­sen más lát­ni és tapasz­tal­ni, mint “csak” beszél­ni róla!

A séták aztán kezd­ték kinő­ni magu­kat, önál­ló mód­szer­ta­nuk és nyil­vá­nos kom­mu­ni­ká­ci­ós felü­le­tük is ala­kult. Kinyíl­tak a lakos­ság, a helyi nyil­vá­nos­ság felé, ezzel is elő­se­gít­ve a fő célt: a minél több tuda­tos, a lakó­he­lye sajá­tos­sá­ga­it és prob­lé­má­it meg­is­me­rő és meg­ol­da­ni kívá­nó állam­pol­gár elérését.

Ezzel pár­hu­za­mo­san a háló­zat is bővül­ni kez­dett, és 2023 végé­re kilé­pett a megyei kere­tek közül. Ezzel pedig az ország új pont­ja­in is elin­dul­tak a Civil Séták.

Az eddig meg­va­ló­sult séták­ról, a helyi prob­lé­mák­ról, a Civil Séták mód­szer­ta­ná­ról itt olvas­hatsz bővebben: