Rendszerszint — Országos Közösségszervező Műhely

 

A Rend­szer­szint egy közös­ség­szer­ve­zők­ből álló cso­port, ami a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány kez­de­mé­nye­zé­sé­re jött lét­re, hogy Vele­tek, töb­bi civil­lel együtt egy­re jobb hellyé ala­kít­sa Magyar­or­szá­got az itt élők számára.

A cél első­sor­ban a tár­sa­dal­munk immun­rend­sze­ré­nek erő­sí­té­se. Azt sze­ret­nénk, hogy a közös­sé­gek képe­sek legye­nek a szá­muk­ra ked­ve­zőt­len poli­ti­kai, tár­sa­dal­mi, gaz­da­sá­gi és hatal­mi vál­to­zá­sok, és azok hatá­sa­i­nak kikü­szö­bö­lé­sé­re. Egy olyan erős, és igaz­sá­gos magyar tár­sa­da­lo­mért dol­go­zunk, ami­ben a helyi közös­sé­gek képe­sek a közös cse­lek­vés­re, érté­ke­ik meg­vé­dé­sé­re, érde­ke­ik kép­vi­se­le­té­re, és arra, hogy maguk hoz­zák meg a róluk szó­ló döntéseket.

Ezen felül úgy gon­dol­juk, hogy a helyi szin­ten kiala­ku­ló prob­lé­mák gyak­ran csak tüne­tei a min­den­ko­ri tár­sa­dal­munk aktu­á­lis álla­po­tá­nak, külön­ál­ló moza­i­kok egy nagy kép­ben. Sze­rin­tünk az ügyek tar­tós meg­ol­dá­sá­hoz rend­szer­szin­tű orvos­lás szükséges.Ezek érde­ké­ben a Rend­szer­szint igyek­szik erő­sí­te­ni a kohé­zi­ót az alul­ról szer­ve­ző­dő, helyi ügye­i­kért küz­dő civil cso­por­tok, az elé­ge­det­len állam­pol­gá­rok, és az intéz­mé­nye­sült érdek­ér­vé­nye­sí­tő szer­ve­ze­tek között, miköz­ben velük együtt kere­si a választ arra, hogy mi a tüne­tek való­di oka, mi a mód­ja az álla­pot javításának.

 

 

Megünnepeltük a Részvétel Hete 2023 résztvevőit!

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány 2023. novem­ber 17-én ren­dez­te meg a Rész­vé­tel Hete 2023 – Záró Ünne­pét. Az elmúlt közel két hónap­ban az ország szá­mos terü­le­tén, meg­annyi hely­szí­nen, több száz részt­ve­vő­vel zaj­lot­tak helyi akti­vis­ták, cso­por­tok vagy civil szer­ve­ze­tek által szer­ve­zett, és…

TASZ Különdíjas lett az “Oltass, hogy élhess” kampány!

Szep­tem­ber 21-én tar­tot­ta a TASZ (Tár­sa­ság a Sza­bad­ság­jo­go­kért) a Sza­­­bad-díj­át­a­­dó gálá­ját, ahol két olyan kam­pány is jelöl­ve lett, ame­lyek a CKA kez­de­mé­nye­zé­sei volt: az Oltass, hogy élhess kam­pány­ból Balogh Fru­zsi­na, a Nagy Tavak Koa­lí­ciótól Sza­lay Ildi­kó és Horá­nyi Tibor állhatott…

Közösségszervezés a Nagy Tavak Koalíció építésében

Németh Krisz­ti­na és Tikász Ben­de­gúz a CKA közös­ség­szer­ve­ző­i­nek tör­té­ne­te Az előz­mé­nyek: A Nagy Tavak Koa­lí­ció tör­té­ne­te már jóval meg­ala­ku­lá­sa előtt, 2020 tava­szán kez­dő­dött. Ekkor­ra jött lét­re ugyan­is a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány kere­te­in belül egy orszá­gos közös­ség­szer­ve­zők­ből álló mun­ka­cso­port, a Rendszerszint…