Rendszerszint — Országos Közösségszervező Műhely

 

A Rend­szer­szint egy közös­ség­szer­ve­zők­ből álló cso­port, ami a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány kez­de­mé­nye­zé­sé­re jött lét­re, hogy Vele­tek, töb­bi civil­lel együtt egy­re jobb hellyé ala­kít­sa Magyar­or­szá­got az itt élők szá­má­ra.

A cél első­sor­ban a tár­sa­dal­munk immun­rend­sze­ré­nek erő­sí­té­se. Azt sze­ret­nénk, hogy a közös­sé­gek képe­sek legye­nek a szá­muk­ra ked­ve­zőt­len poli­ti­kai, tár­sa­dal­mi, gaz­da­sá­gi és hatal­mi vál­to­zá­sok, és azok hatá­sa­i­nak kikü­szö­bö­lé­sé­re. Egy olyan erős, és igaz­sá­gos magyar tár­sa­da­lo­mért dol­go­zunk, ami­ben a helyi közös­sé­gek képe­sek a közös cse­lek­vés­re, érté­ke­ik meg­vé­dé­sé­re, érde­ke­ik kép­vi­se­le­té­re, és arra, hogy maguk hoz­zák meg a róluk szó­ló dön­té­se­ket.

Ezen felül úgy gon­dol­juk, hogy a helyi szin­ten kiala­ku­ló prob­lé­mák gyak­ran csak tüne­tei a min­den­ko­ri tár­sa­dal­munk aktu­á­lis álla­po­tá­nak, külön­ál­ló moza­i­kok egy nagy kép­ben. Sze­rin­tünk az ügyek tar­tós meg­ol­dá­sá­hoz rend­szer­szin­tű orvos­lás szükséges.Ezek érde­ké­ben a Rend­szer­szint igyek­szik erő­sí­te­ni a kohé­zi­ót az alul­ról szer­ve­ző­dő, helyi ügye­i­kért küz­dő civil cso­por­tok, az elé­ge­det­len állam­pol­gá­rok, és az intéz­mé­nye­sült érdek­ér­vé­nye­sí­tő szer­ve­ze­tek között, miköz­ben velük együtt kere­si a választ arra, hogy mi a tüne­tek való­di oka, mi a mód­ja az álla­pot javí­tá­sá­nak.

 

 

Esélyradar — az információ mindenkit megillet

A Roma Civil Háló­zat, a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány és az aHang közös kam­pá­nya a mély­sze­gény­ség­ben élő­ek­nek jut­tat­ja el a jár­vány leküz­dé­sé­hez szük­sé­ges infor­má­ci­ó­kat. A koro­­­na­­­ví­­­rus-jár­­­vány meg­mu­tat­ta, hogy milyen kiszol­gál­ta­tot­tá tehet min­ket az infor­má­ció­hi­ány. Bár­mi­kor veszély­be kerül­het a mun­ka­he­lyünk, sőt, az…

Különdíjat kapott az Eleven Gyál a Civil Díj 2020-on!

A civil szak­ma elis­me­ré­sét a gyá­li köz­vi­lá­gí­tás javí­tá­sá­ért indí­tott kam­pá­nyu­kért kap­ta a civil közös­ség. Idén ötö­dik alka­lom­mal adták át a Civil Díjat az év leg­ki­emel­ke­dőbb kez­de­mé­nye­zé­se­i­nek és szer­ve­ze­te­i­nek. A díja­kat nyolc kate­gó­ri­á­ban osz­tot­ták ki, ezek közül a külön­dí­jat sike­rült elhoz­nia…

Győzött az Összefogás a Balatonért: nem lesz beépítés a csopaki erdő helyén

A Bala­­­ton-part­­­já­­­ra ter­ve­zett veszé­lyes beru­há­zá­sok ellen har­co­ló civi­lek elér­ték, hogy ne lehes­sen foly­tat­ni az apart­man­há­zak épí­té­sét a Kere­­­ke­­­di-öböl­­­nél. Az Össze­fo­gás a Bala­to­nért közös­sé­ge a Kere­­­ke­­­di-öböl kör­nyé­ké­nek meg­men­té­sé­ért júli­us végén indí­tott akció­so­ro­za­tot, ugyan­is akkor kap­tak lakos­sá­gi beje­len­tést arról, hogy Cso­pak terü­le­tén…