A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány 1994 óta közös­sé­gek lét­re­ho­zá­sán és meg­erő­sí­té­sén dol­go­zik, cse­lek­vő állam­pol­gá­ro­kat képez, fel­ru­ház­za őket a vál­toz­ta­tás képességével.

Képez­zük, men­to­rál­juk, szak­ma­i­lag és —  lehe­tő­sé­ge­ink­hez mér­ten — anya­gi­lag támo­gat­juk az állam­pol­gá­ri szer­ve­ző­dé­se­ket, ame­lyek helyi és esély­egyen­lő­sé­gi ügyek men­tén jön­nek létre.

Az álta­lunk támo­ga­tott közös­sé­gek sike­rei jól mutat­ják: az élet bár­mely terü­le­tén elér­he­tő változás!

 

Segí­tet­tünk szer­ve­ződ­ni, kampányolni

az új támo­ga­tá­si for­ma beve­ze­té­sét elérő ott­hon­ápo­lók­nak

a köz­vi­lá­gí­tás felüll­bí­rá­la­tát és az Eli­os jelen­tés nyil­vá­nos­ság­ra hoza­ta­lát kihar­co­ló gyáliaknak

a helyi busz- és vonat­köz­le­ke­dést meg­re­for­má­ló máté­szal­ka­i­ak­nak

a part men­ti gát ellen siker­rel til­ta­ko­zó Római-par­ti lako­so­kat és környezetvédőknek

a Gal­va­ni-pro­jekt­ben meg­ke­rül­he­tet­len­né vált Kis­er­dő­vé­dők­nek

Közös­ség­szer­ve­ző­ink össze­kap­csol­ták a hason­ló terü­le­ten küz­dő civi­le­ket, érin­tet­te­ket, szak­em­be­re­ket ország­szer­te.

Így jöhe­tett létre:

a nagy tava­ink meg­óvá­sá­ra szö­vet­ke­ző Nagy Tavak Koalíció

a meg­bíz­ha­tó ivó­víz-ellá­tá­sért dol­go­zó Víz Koa­lí­ció

a min­den gye­rek szá­má­ra elér­he­tő és XXI. szá­za­di szín­vo­na­lú okta­tá­sért küz­dő Lánc­re­ak­ció okta­tá­si munkacsoport

a hit men­tén szer­ve­ző­dő Kovász Közös­ség

Nagy hatá­sú, orszá­gos kam­pá­nyok elin­dí­tá­sá­ban vet­tünk részt más szer­ve­ze­tek­kel összefogva.

Ilyen volt a koro­na­ví­rus-jár­vány ide­jén a leg­sze­gé­nyebb gyer­me­kek­nek infor­ma­ti­kai esz­kö­zö­ket jut­ta­tó Ablak a pad­ra kam­pány

a jár­vány­idő­szak­ban a szo­ká­sos­nál is nehe­zebb hely­zet­be került szeg­re­gá­tu­mi lakók élel­me­zé­sét segí­tő Még egy falat ado­mány­gyűj­tő kampány

a roma embe­re­ket oltás­ra buz­dí­tó Oltass, hogy élhess kam­pány

a kiemelt beru­há­zá­sok ellen az érin­tet­tek bevo­ná­sá­val til­ta­ko­zó STOP! Kiemelt Beru­há­zá­sok kampány

a 2022-es válasz­tás tisz­ta­sá­gá­ért indí­tott, a válasz­tók fel­vi­lá­go­sí­tá­sá­ért indult Tisz­ta Sza­va­zás kampány

Szá­mos cso­port meg­szü­le­té­sét és meg­erő­sö­dé­sét segí­tet­tük. Közös­ség­szer­ve­ző prog­ra­munk kere­té­ben támogattuk

a helyi ügyek men­tén szer­ve­ző­dő szent­end­rei Civil Kot­ta cso­por­tot

a kör­nye­ze­tü­kért ten­ni aka­ró vecsé­si állam­pol­gá­rok­ból ala­kult Ele­ven Vecsést

a fogya­ték­kal élők lak­ha­tá­si prob­lé­mák­kal fog­lal­ko­zó Önál­ló­an Lak­ni — közös­ség­ben élni cso­por­tot

és több vidé­ki város LMBT közös­sé­gét

a ren­de­zet­tebb kör­nye­ze­tért dol­go­zó, helyi­ek­ből szer­ve­ző­dő egri Huszár-tele­pi közös­sé­get

Kun­bá­bo­nyi kép­zé­si köz­pon­tunk­ban, buda­pes­ti iro­dánk­ban és szer­te az ország­ban éven­te több száz cse­le­ked­ni kívá­nó állam­pol­gár­nak tar­tunk kép­zé­se­ket közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tés, rész­vé­te­li­ség és fenn­tart­ha­tó­sá­gi témákban.

A CKA a magyar és nem­zet­kö­zi civil élet egyik fon­tos sze­rep­lő­je és alakítója.

Min­den nyá­ron társ­szer­ve­ző­je aNyá­ri egye­tem – a közös­sé­gi rész­vé­tel fej­lesz­té­sé­ért”-nek, s az ország egyik leg­na­gyobb civil ese­mé­nyé­vé vált Állam­pol­gá­ri Rész­vé­tel Heté­nek is főszer­ve­ző­je. Éven­te indít­ja a Nem­zet­kö­zi Nyá­ri Egye­te­met, ame­lyen 15–25 ország részt­ve­vői tanul­nak egy­más tár­sa­da­lom­fej­lesz­tő gya­kor­la­tá­ról és ter­vez­nek meg közös programokat. 

Tag­ja három nem­zet­kö­zi, euró­pai szak­mai háló­zat­nak (Cent­ral and Eas­tern Euro­pe­an Citi­zens Net­work, Euro­pe­an Com­mu­nity Orga­ni­zing Net­work, Pan-Euro­pe­an ePar­ti­ci­pa­ti­on Net­work) és stra­té­gi­ai part­ne­re az Euró­pai Közös­ség­fej­lesz­tő Háló­zat­nak (Euro­pe­an Com­mu­nity Deve­lop­ment Net­work). 

A Civil Kol­lé­gi­um szel­le­mi veze­tő­je és a kun­bá­bo­nyi közös­sé­gi ház meg­va­ló­sí­tó­ja a magyar közös­ség­fej­lesz­tés egyik ala­pí­tó­ja, a 2002-ben elhunyt Var­ga A. Tamás volt.

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány elnö­ke Var­ga Máté.