Bemutatkozás

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány a cse­le­ked­ni kívá­nó állam­pol­gá­rok és önszer­ve­ző közös­sé­gek segí­tő-fej­lesz­tő szer­ve­ze­te, vala­mint a közös­sé­gi mun­ka akk­re­di­tált kép­ző intéz­mé­nye.

A CKA a civil tár­sa­da­lom fej­lesz­té­sé­nek régi sze­rep­lő­je, 1994 óta folya­ma­to­san fej­lesz­ti a civil tár­sa­da­lom­mal kap­cso­la­tos tan­anya­ga­it és jut­tat­ja el ezt a tudást ingyen vagy ked­vez­mé­nye­sen a hát­rá­nyos hely­ze­tű helyi közös­sé­gek fej­lesz­té­sé­ben dol­go­zó állam­pol­gá­rok­nak, szak­em­be­rek­nek.

A CKA éven­te mint­egy 450–500 önkén­tes­nek szer­vez 24 órás, bent­la­ká­sos kép­zést, 4–8 orszá­gos szak­mai műhelyt, 3–4 országos/nemzetközi sze­mi­ná­ri­u­mot, kon­fe­ren­ci­át, műhely­mun­kát tart. Min­den nyá­ron társ­szer­ve­ző­je a „Nyá­ri egye­tem – a közös­sé­gi rész­vé­tel fej­lesz­té­sé­ért”-nek, s az ország egyik leg­na­gyobb civil ese­mé­nyé­vé vált Állam­pol­gá­ri Rész­vé­tel Heté­nek is főszer­ve­ző­je. Szin­tén éves rend­sze­res­ség­gel indí­tot­ta el 2010-ben Nem­zet­kö­zi Nyá­ri Egye­te­mét, ame­lyen 15–25 ország részt­ve­vői tanul­nak egy­más tár­sa­da­lom­fej­lesz­tő gya­kor­la­tá­ról és ter­vez­nek meg közös prog­ra­mo­kat. Ala­pí­tó tag­ja a Magyar Civil­szer­ve­ze­tek (MACI) kam­pá­nyá­nak, illet­ve rend­sze­res sze­rep­lő­je civil érdek­ér­vé­nye­sí­tő folya­ma­tok­nak és for­má­ci­ók­nak.  Tag­ja három nem­zet­kö­zi, euró­pai szak­mai háló­zat­nak (Cent­ral and Eas­tern Euro­pe­an Citi­zens Net­workEuro­pe­an Com­mu­nity Orga­ni­zing Net­workPan-Euro­pe­an ePar­ti­ci­pa­ti­on Net­work) és stra­té­gi­ai part­ne­re az Euró­pai Közös­ség­fej­lesz­tő Háló­zat­nak (Euro­pe­an Com­mu­nity Deve­lop­ment Net­work). Saját kép­zé­si rend­szert épí­tett ki, ame­lyet folya­ma­to­san fej­leszt és új ele­mek­kel egé­szít ki. Helyi kapa­ci­tás-fej­lesz­tő, szak­ma­fej­lesz­tő, moz­gal­mi és háló­za­ti prog­ra­mo­kat való­sít meg, az ered­mé­nye­ket beépít kép­zé­si tevé­keny­sé­gé­be.

A CKA 2010 óta a közös­ség­szer­ve­zés (com­mu­nity orga­ni­zing) szak­mai meg­kö­ze­lí­tés hazai elter­jesz­té­sén mun­kál­ko­dik, mely­nek ered­mé­nye­kép­pen ma 15–25 közös­ség­szer­ve­ző­vel dol­go­zik az ország terü­le­tén. Közös­ség­szer­ve­ző hírek a CKA olda­la­in.

Kép­zé­se­it, ese­mé­nye­it egy álta­la fel­újí­tott egy­ko­ri tanya­si isko­la épü­le­té­ben lét­re­ho­zott 24 fős bent­la­ká­sos kép­zé­si köz­pont­ban való­sít­ja meg, Kun­szent­mik­lós-Kun­bá­bony­ban.

Inno­va­tív kép­zé­si rend­sze­re, egye­di, rész­vé­te­len és az egyé­ni tapasz­ta­la­tok fel­dol­go­zá­sán ala­pu­ló mód­szer­ta­na és orga­ni­kus kap­cso­la­ta a helyi folya­ma­tok­kal Magyar­or­szá­gon, de Euró­pá­ban is min­ta­ér­té­kű­nek szá­mít.

A CKA alapvető feladata a közösségi cselekvés segítése, támogatás nyújtása:

 • a helyi közös­sé­gek és szom­széd­sá­gi cso­por­tok iden­ti­tá­sá­nak, helyi sze­re­pe­i­nek fel­is­me­ré­sé­hez,
 • a helyi prob­lé­mák és tovább­lé­pé­si lehe­tő­sé­gek fel­tér­ké­pe­zé­sé­hez,
 • a cse­le­ked­ni, segí­te­ni, a meg­ol­dá­sok­hoz hoz­zá­já­rul­ni kívá­nó cse­lek­vő mag kiala­kí­tá­sá­hoz, isme­re­te­i­nek, kész­sé­ge­i­nek bőví­té­sé­hez,
 • a közös­sé­gi ter­ve­zés­hez és cse­lek­vés­hez, együtt­mű­kö­dé­sek és part­ner­ség kiala­kí­tá­sá­hoz a dön­tés­ho­zók­kal és a helyi kulcs­sze­rep­lők­kel,
 • a közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tés­hez, a dön­tés­ho­za­ta­li viszo­nyok kiegyen­sú­lyo­zá­sá­hoz,
 • a fenn­tart­ha­tó, hosszabb-távú önse­gí­tő, önszer­ve­ző, part­ner­sé­gi viszo­nyok kiala­ku­lá­sá­hoz,
 • továb­bá a tele­pü­lé­sek, témák, cso­por­tok össze­kap­cso­lá­sá­hoz, háló­za­to­so­dá­sá­hoz.

 A CKA legfontosabb tevékenységei:

 • Kép­zé­sek, tré­nin­gek, elő­adá­sok, isme­ret­ter­jesz­tés
 • Helyi gya­kor­la­ti mun­ka a közös­ség­szer­ve­zés és fej­lesz­tés esz­kö­ze­i­vel
 • Szak­mai és moz­gal­mi ese­mé­nyek (nyá­ri egye­te­mek, kon­fe­ren­ci­ák, sze­mi­ná­ri­u­mok, műhe­lyek, Állam­pol­gá­ri Rész­vé­tel Hete stb.)
 • Háló­za­ti mun­ka, hazai és nem­zet­kö­zi háló­zat­fej­lesz­tés
 • Téma-spe­ci­fi­kus prog­ra­mok, hazai és nem­zet­kö­zi cse­re­prog­ra­mok
 • Szak­ma­fej­lesz­tő kez­de­mé­nye­zé­sek, kuta­tá­sok, pub­li­ká­ci­ók, szak­mák és intéz­mé­nyek közöt­ti part­ner­ség fej­lesz­té­se (pl. műve­lő­dé­si, szo­ci­á­lis, kör­nye­zet­vé­dő, épí­tész stb.)
 • Intéz­mé­nyi és kor­mány­za­ti part­ner­sé­gek, rész­vé­tel egyes szak­po­li­ti­kák, stra­té­gi­ák kiala­kí­tá­sá­ban

A Civil Kol­lé­gi­um szel­le­mi veze­tő­je és a kun­bá­bo­nyi közös­sé­gi ház meg­va­ló­sí­tó­ja a magyar közös­ség­fej­lesz­tés egyik ala­pí­tó­ja, a 2002-ben elhunyt Var­ga A. Tamás volt.

A Civil Kol­lé­gi­um taná­rai gya­kor­ló közös­sé­gi szak­em­be­rek, akik folya­ma­to­san tanul­ják és tanít­ják a szak­mát a helyi kere­tek­től egé­szen a fel­ső­ok­ta­tá­sig

A Civil Kol­lé­gi­um leg­fon­to­sabb hazai part­ner­szer­ve­ze­te egyik ala­pí­tó­ja, a Közös­ség­fej­lesz­tők Egye­sü­le­te (www.kozossegfejlesztes.hu), kép­zé­se­it vele együtt­mű­köd­ve való­sít­ja meg.

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány elnö­ke Var­ga Máté.

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány szer­ve­ze­té­nek alap­do­ku­men­tu­ma az Ala­pí­tó Okirat, kiegé­szí­tő doku­men­tu­ma az Ala­pít­vá­nyi Szer­ve­ze­ti és Műkö­dé­si Sza­bály­zat. Az Ala­pít­vány indu­ló­va­gyo­na az ala­pí­tók által fel­aján­lott pénz­összeg volt, ame­lyet keze­lő­je és leg­főbb dön­tést hozó szer­ve, a három tagú igaz­ga­tó­ta­nács gya­ko­rol és működ­tet.

A Civil Kollégium bentlakásos iskolája, a kunbábonyi közösségi ház

Kun­bá­bony egy Kun­szent­mik­lós­hoz tar­to­zó négy­száz lel­kes tanya­bo­kor a Kis­kun­sá­gi Nem­ze­ti Park hatá­rán. A közös­sé­gi ház vala­mi­kor isko­la volt.

A mint­egy 400 négy­zet­mé­te­res épü­let­ből egy nagy “csa­lá­di házat” ala­kí­tot­tunk ki: egy nagy nap­pa­li­val, egy több­cé­lú terem­mel és nyolc 2–3 ágyas für­dő­szo­bás lakó­szo­bá­val.

A közös­sé­gi ház­ban közös­sé­gi, civil veze­tők, véle­mény­irá­nyí­tó sze­mé­lyi­sé­gek for­dul­nak meg rend­sze­re­sen, akik az ország külön­bö­ző vidé­ke­i­ről és tele­pü­lé­se­i­ről jön­nek a kép­zé­sek­re, s ott meg­is­me­rik egy­mást, tapasz­ta­la­to­kat cse­rél­nek és új kap­cso­la­to­kat épí­te­nek ki. Rend­sze­re­sen szer­ve­zünk hazai és nem­zet­kö­zi sze­mi­ná­ri­u­mo­kat is a közös­ség­fej­lesz­tés, közös­sé­gi mun­ka és a non­pro­fit szer­ve­ze­tek szá­má­ra.

Továb­bi infor­má­ci­ó­ért keres­sen a követ­ke­ző elér­he­tő­sé­gek vala­me­lyi­kén – info(kukac)cka.hu, +36 1 788 36 32

Eddi­gi főbb támo­ga­tó­ink: Alföl­di Por­ce­lán és Edény­gyár Rt.; Bács-Kis­kun megyei Mun­ka­ügyi Köz­pont; Cha­rity Know How, Lon­don; Duna­ferr Lemez­ala­kí­tó Kft.; Együtt­mű­kö­dő Hol­land Ala­pít­vá­nyok Közép és Kelet-Euró­pá­ért, Hil­ver­sum, Hol­lan­dia; EU Soc­ra­tes-Grunt­vig Prog­ram; Levi Strauss, Magyar­or­szág; Kon­ta­vill Rt.; Kun­szent­mik­lós Önkor­mány­za­ta; Magyar Műve­lő­dé­si Inté­zet; magá­n­ado­má­nyo­zó; Tungs­ram Rt.; Quad­ri­ga Kft.; Tatai Cse­rép­ipa­ri Rt.; Ther­mo­max Kft.; Uni­ted Way – Háló­zat a Demok­rá­ci­á­ért prog­ram; West­mins­ter Foun­da­ti­on for Democ­racy, Lon­don; Soros Ala­pít­vány; Euro­pe­an Com­mis­si­on DGEAC; Nem­ze­ti Civil Alap­prog­ram;