Fenntarthatóság és közösségi cselekvés

Sze­ret­nél töb­bet tud­ni arról, hogyan műkö­dik fenn­tart­ha­tó­an egy közös­ség a ter­mé­szet­tel össz­hang­ban? Gye­re el a kép­zé­sünk­re, ahol a napi gya­kor­lat­ban kéz­zel­fog­ha­tó­vá tesszük szá­mod­ra a fenn­tart­ha­tó élet­mó­dot, meg­ta­pasz­tal­ha­tod a közös­sé­gi együtt­mű­kö­dés­ben rej­lő lehetőségeket.

A közös gon­dol­ko­dás, tanu­lás mel­lett sze­re­pet vál­lal­hatsz a vegetáriánus/vegán éte­lek készí­té­sé­ben, jógáz­hatsz reg­ge­len­ként, sétál­hatsz a per­ma­kul­tú­rás kert­ben és a park­ban, olvas­hatsz a könyv­tár­ban, részt vehetsz a közös­sé­gi döntéshozatalban.

Egy olyan kép­zés részt­ve­vő­je leszel, amely élmény­sze­rű, kap­cso­la­tok­ban gaz­dag, ahol bele­ad­ha­tod a magad tudá­sát, tapasz­ta­la­tát, hogy az köz­kinccsé váljon.

Akár­mi

Bővebb ismer­te­tő:

A kép­zés cél­ja, hogy erő­sít­se a ter­mé­sze­ti és tár­sa­dal­mi kör­nye­zet­hez való fele­lős állam­pol­gá­ri viszo­nyu­lást, a tuda­tos fenn­tart­ha­tó­sá­gi szem­pon­to­kat szem előtt tar­tó élet­vi­tel képes­sé­gét, és fej­lessze azo­kat a tár­sas kom­pe­ten­ci­á­kat, ame­lyek segí­tik az egyént a helyi közös­ség aktív, fele­lős ala­kí­tó­já­vá tenni.

A kép­zés végé­re a részt­ve­vő alap­ve­tő tájé­ko­zott­sá­got sze­rez a fenn­tart­ha­tó­ság fogal­má­ról, fel­té­te­le­i­ről. Rend­szer­szem­lé­le­tű meg­kö­ze­lí­tést ismer meg a per­ma­kul­tú­ra és az öko­ló­gi­ai tanul­má­nyok során. A fenn­tart­ha­tó­sá­got szol­gá­ló közös­sé­gi cse­lek­vés lehe­tő­sé­gek­ről és mód­sze­rek­ről gya­kor­la­tok által tanul. Képes lesz a saját és közös­sé­ge élet­tét, műkö­dé­sét végig­gon­dol­ni, ele­mez­ni a fenn­tart­ha­tó­ság szempontjából.

A kép­zés tananyagegységei:

1. tan­anyag­egy­ség: Fenn­tart­ha­tó­ság fogal­ma; tár­sa­dal­mi, gaz­da­sá­gi, ter­mé­sze­ti prob­lé­mák elemzése

2. tan­anyag­egy­ség: Ökológia

3. tan­anyag­egy­ség: Per­ma­kul­tú­ra – ter­ve­zé­si rendszer

4. tan­anyag­egy­ség: Transz­for­ma­tív gaz­da­ság: szo­li­dá­ris gaz­da­ság, szövetkezet

5. tan­anyag­egy­ség: Közös­ség­fej­lesz­tés, fenn­tart­ha­tó közös­sé­gi cselekvés

A kép­zés óra­szá­ma: 24 óra

A kép­zé­si prog­ram­ba való bekap­cso­ló­dás feltételei:

 • betöl­tött 16. életév
 • mini­mum 8 álta­lá­nos isko­lai végzettség 

A kép­zés okta­tói: Fety­kó Kin­ga, Mészá­ros Zsuzsa

A kép­zés költ­sé­ge:

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány­nak  a 24 órás kép­zés 80.000 Ft ‑ba kerül részt­ve­vőn­ként, amely a követ­ke­ző­ket tartalmazza:

 • 24 óra közös­sé­gi veze­tő kép­zés tapasz­talt, Magyar­or­szá­gon közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tést vég­ző oktatókkal.
 • 2 éjsza­ka szál­lás a gyö­nyö­rű, csen­des kör­nye­zet­ben lévő Kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Köz­pon­tunk­ban 2–3 fős, für­dő­szo­bás szobákban.
 • Tel­jes étke­zés (hús­men­tes is) a kép­zés 3 nap­já­ra (első nap ebéd és vacso­ra, har­ma­dik nap reg­ge­li és ebéd).

Nagyon örü­lünk, ha támo­gat­ni tudod a CKA‑t a tel­jes költ­ség befizetésével!

Ked­vez­mé­nyek és méltányosság!

Tud­juk, hogy ez nagy összeg, és a tel­jes összeg, vagy akár egy részé­nek a befi­ze­té­sét sem enged­he­ti meg magá­nak min­den­ki. De ha szá­mod­ra és közös­sé­ged szá­má­ra is fon­tos ez a tudás, akkor az anya­gi­ak nem lehet akadály!

Jelent­ke­zé­sed ese­tén kér­hetsz  ked­vez­mé­nye­ket, vagy ingye­nes részvételt:

 • 40.000 Ft: 50%-ban tudok hoz­zá­já­rul­ni a képzéshez
 • 20.000 Ft: a ked­vez­mé­nyes díjat tudom kifi­zet­ni, de öröm­mel megyek
 • Más összeg­gel támogatom
 • Ingye­nes rész­vé­tel: nagyon fon­tos szá­mom­ra a téma, de nem tudok most anya­gi­lag áldoz­ni rá *

A kép­zé­si díj­ról a kép­zést köve­tő­en szám­lát fogunk kül­de­ni, ame­lyet átuta­lás­sal fizet­hetsz ki. 

Csoportdinamikai képzés

Úgy érzed, hogy arány­ta­la­nul osz­la­nak meg a fel­adat­vál­la­lá­sok a cso­port­ban? Nehéz fenn­tar­ta­ni a lel­ke­se­dést a közös­sé­ged­ben? Bizony­ta­lan vagy, hogyan lehet kezel­ni a konf­lik­tu­so­kat vagy a fluk­tu­á­ci­ót, jövés-menést? Ezek­re a kér­dé­sek­re is igyek­szik választ adni leg­újabb kép­zé­sünk, ame­lyen  a közös­ség­szer­ve­ző cso­por­tok fenn­tart­ha­tó­sá­ga szem­pont­já­ból hasz­nos cso­port­di­na­mi­kai isme­re­te­ket sajá­tít­hat­nak el a részt­ve­vők. A cso­por­tok­ban kiala­ku­ló inter­ak­ci­ók és dina­mi­kák isme­re­te a cso­port­ta­gok és a cso­por­tok veze­tői szá­má­ra is esz­köz­tá­rat, fel­ké­szült­sé­get ad a cso­port­ban tör­té­nő folya­ma­tok és az eset­le­ges konf­lik­tu­sok meg­ér­té­sé­hez, keze­lé­sé­hez. A három­na­pos tré­ning során a közös­ség­szer­ve­zést vég­ző cso­por­tok sajá­tos­sá­ga­i­ra is kité­rünk az egyes tema­ti­kus egy­sé­ge­ken belül, a részt­ve­vők tapasz­ta­la­ta­it is beépít­jük az inter­ak­tív kép­zés során. 

Bővebb ismer­te­tő:

A kép­zés során a cso­por­tok műkö­dé­sé­re helyez­zük a fókuszt. A közös­sé­gek fenn­tart­ha­tó­sá­gát segít­jük azál­tal, hogy a közös­ség­szer­ve­ző­ket és közös­sé­gi veze­tő­ket tuda­to­sab­bá tesszük a cso­port­fo­lya­ma­tok­kal kapcsolatban.

A kép­zés témái:

 •  Közös­ség­szer­ve­ző cso­port sajá­tos­sá­gai – és cso­port­di­na­mi­kai tényezők
 •  Cso­port­fej­lő­dés fázi­sai, sajá­tos­sá­gai, közös­ség­szer­ve­zői cso­por­ton belü­li és a cso­port körü­li kap­cso­ló­dá­si formák 
 •  Cso­port­nor­mák és érté­kek, cso­port­iden­ti­tás – sta­bi­li­tás és rugal­mas­ság a csoportban
 •  Sze­re­pek és a mun­ka­meg­osz­tás dina­mi­ká­ja a csoportban
 •  Kom­mu­ni­ká­ció és infor­má­ció­áram­lás – a haté­kony kom­mu­ni­ká­ció eszközei
 •  Cso­port­ko­hé­zió alap­jai és a moti­vá­ci­ók sok­fé­le­sé­ge, ame­lyek a kap­cso­ló­dást és az akti­vi­tást fenntartják
 •  Cso­port­ve­ze­tés for­mái, bevo­nó tech­ni­kák, faci­li­tá­ció és cso­por­tos dön­tés­ho­za­tal mód­sze­rei, kihívásai
 • Vál­to­zá­sok a cso­port­ban, ame­lyek a cso­port műkö­dé­sé­re, tevé­keny­sé­gé­re hatás­sal vannak
 •  Konf­lik­tus­ke­ze­lé­si technikák
 •  Cso­port és a kör­nye­ze­te – töb­bi cso­port­tal és sze­rep­lő­vel kap­cso­la­tos dina­mi­kák, ezek hatá­sa a cso­port műkö­dé­sé­re. Cso­port­iden­ti­tás hatá­sa a cso­port­ta­gok közös­sé­gi szerepeire.
 • Az  érté­ke­lés és a ref­le­xió sze­re­pe a cso­port­mű­kö­dés során

A prog­ram cél­cso­port­ja: közös­ség­szer­ve­zők, közös­sé­gi vezetők

A kép­zés tananyagegységei:

1. Az ügy és a cso­port viszo­nya – a közös­ség­szer­ve­zés folya­ma­ta és a cso­port­di­na­mi­ka egy­más­ra hatása

2. A cso­por­ton belü­li dina­mi­kák és kommunikáció 

3. Közös­ség­szer­ve­ző sze­re­pe – cso­port­ve­ze­tő szerepe

4. Vál­to­zás­ke­ze­lés, konf­lik­tus­ke­ze­lés és együttműködés

5.  Cso­port és a kül­ső kör­nye­zet viszo­nya: cso­por­tok közöt­ti dina­mi­kák, együtt­mű­kö­dé­sek, hatások

A kép­zés óra­szá­ma: 24 óra

A kép­zé­si prog­ram­ba való bekap­cso­ló­dás feltételei:

 • betöl­tött 16. életév
 • mini­mum 8 álta­lá­nos isko­lai végzettség

A kép­zés okta­tói: Kánya Kin­ga, Pocsu­valszki Aliz

A kép­zés költ­sé­ge:

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány­nak  a 24 órás kép­zés 80.000 Ft ‑ba kerül részt­ve­vőn­ként, amely a követ­ke­ző­ket tartalmazza:

 • 24 óra közös­sé­gi veze­tő kép­zés tapasz­talt, Magyar­or­szá­gon közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tést vég­ző oktatókkal.
 • 2 éjsza­ka szál­lás a gyö­nyö­rű, csen­des kör­nye­zet­ben lévő Kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Köz­pon­tunk­ban 2–3 fős, für­dő­szo­bás szobákban.
 • Tel­jes étke­zés (hús­men­tes is) a kép­zés 3 nap­já­ra (első nap ebéd és vacso­ra, har­ma­dik nap reg­ge­li és ebéd).

Nagyon örü­lünk, ha támo­gat­ni tudod a CKA‑t a tel­jes költ­ség befizetésével!

Ked­vez­mé­nyek és méltányosság!

Tud­juk, hogy ez nagy összeg, és a tel­jes összeg, vagy akár egy részé­nek a befi­ze­té­sét sem enged­he­ti meg magá­nak min­den­ki. De ha szá­mod­ra és közös­sé­ged szá­má­ra is fon­tos ez a tudás, akkor az anya­gi­ak nem lehet akadály!

Jelent­ke­zé­sed ese­tén kér­hetsz  ked­vez­mé­nye­ket, vagy ingye­nes részvételt:

 • 40.000 Ft: 50%-ban tudok hoz­zá­já­rul­ni a képzéshez
 • 20.000 Ft: a ked­vez­mé­nyes díjat tudom kifi­zet­ni, de öröm­mel megyek
 • Más összeg­gel támogatom
 • Ingye­nes rész­vé­tel: nagyon fon­tos szá­mom­ra a téma, de nem tudok most anya­gi­lag áldoz­ni rá *

A kép­zé­si díj­ról a kép­zést köve­tő­en szám­lát fogunk kül­de­ni, ame­lyet átuta­lás­sal fizet­hetsz ki. 

Közösségszervezés, közösségi érdekérvényesítés alapképzés

Ha hiszel ben­ne, hogy a tár­sa­dal­mi igaz­ság­ta­lan­sá­gok meg­ol­dá­sá­ban együtt több­re és messzebb­re megyünk, ha sze­retsz szer­vez­ni, szer­ve­ződ­ni, meg­ter­vez­ni és közö­sen kivi­te­lez­ni egy érdek­ér­vé­nye­sí­té­si cse­lek­vés­sort, itt a helyed!

Bővebb ismer­te­tő:

Ez a kép­zés olyan embe­rek­nek szól, akik készek fele­lő­sen meg­szer­vez­ni egy közös­sé­get, legyen az a helyi lakos­ság vagy vala­mi­lyen érdek­sé­re­lem okán össze­jö­vő embe­rek cso­port­ja, illet­ve sze­ret­né­nek hoz­zá­já­rul­ni demok­ra­ti­kus szer­ve­ző­dé­sek és szer­ve­ze­tek építéséhez.

A kép­zés során lehe­tő­ség nyí­lik meg­is­mer­ni és meg­ér­te­ni a közös­ség­szer­ve­ző szem­lé­le­tet, elsa­já­tí­ta­ni a szer­ve­zés alap­ve­tő fogal­ma­it és mód­sze­re­it, bele­ért­ve a cso­port­mű­kö­dést, a stra­té­gia- és kam­pány­ter­ve­zést, vala­mint figye­lem­fel­kel­tő és nyo­más­gya­kor­ló taktikákat.

A kép­zés tanegységei:

 1. A közös­ség­szer­ve­zés alapjai
 2. Demok­ra­ti­kus szer­ve­zet­épí­tés és kampánystratégia
 3. Fenn­tart­ha­tó­ság és a közös­ség­szer­ve­zés alkal­ma­zá­sa a saját szervezetre

A kép­zés óra­szá­ma: 40 óra

A kép­zé­si prog­ram­ba való bekap­cso­ló­dás feltételei:

 • betöl­tött 16. életév
 • mini­mum 8 álta­lá­nos isko­lai végzettség

A kép­zés okta­tói: Hor­váth-Ker­tész Balázs, Tikász Bendegúz

A kép­zés költ­sé­ge:

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány­nak  a 40 órás kép­zés 140.000 Ft ‑ba kerül részt­ve­vőn­ként, amely a követ­ke­ző­ket tartalmazza:

 • 40 óra közös­ség­szer­ve­zés kép­zés tapasz­talt, Magyar­or­szá­gon közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tést vég­ző oktatókkal.
 • 4 éjsza­ka szál­lás a gyö­nyö­rű, csen­des kör­nye­zet­ben lévő Kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Köz­pon­tunk­ban 2–3 fős, für­dő­szo­bás szobákban.
 • Tel­jes étke­zés (hús­men­tes is) a kép­zés 5 nap­já­ra (első nap ebéd és vacso­ra, utol­só nap reg­ge­li és ebéd).

Nagyon örü­lünk, ha támo­gat­ni tudod a CKA‑t a tel­jes költ­ség befizetésével!

Ked­vez­mé­nyek és méltányosság!

Tud­juk, hogy ez nagy összeg, és a tel­jes összeg, vagy akár egy részé­nek a befi­ze­té­sét sem enged­he­ti meg magá­nak min­den­ki. De ha szá­mod­ra és közös­sé­ged szá­má­ra is fon­tos ez a tudás, akkor az anya­gi­ak nem lehet akadály!

Jelent­ke­zé­sed ese­tén kér­hetsz  ked­vez­mé­nye­ket, vagy ingye­nes részvételt:

 • 70.000 Ft: 50%-ban tudok hoz­zá­já­rul­ni a képzéshez
 • 35.000 Ft: a ked­vez­mé­nyes díjat tudom kifi­zet­ni, de öröm­mel megyek
 • Más összeg­gel támogatom
 • Ingye­nes rész­vé­tel: nagyon fon­tos szá­mom­ra a téma, de nem tudok most anya­gi­lag áldoz­ni rá *

A kép­zé­si díj­ról a kép­zést köve­tő­en szám­lát fogunk kül­de­ni, ame­lyet átuta­lás­sal fizet­hetsz ki. 

Közösségi vezető képzés

Nem csu­pán zavar­nak a prob­lé­mák, de szí­ve­sen ten­nél is a vál­to­zá­sért? Ha nem tűröd a tár­sa­dal­mi igaz­ság­ta­lan­sá­go­kat és kész vagy elkö­te­le­ződ­ni egy érdek­vé­del­mi ügy meg­ol­dá­sa mel­lett, vagy már el is kezd­tél dol­goz­ni egy prob­lé­ma meg­ol­dá­sán, csat­la­kozz a CKA közös­sé­gi veze­tő képzéséhez!

Bővebb ismer­te­tő:

Ez a kép­zés olyan embe­rek­nek szól, akik készek fele­lő­sen részt ven­ni egy össze­fo­gás meg­szer­ve­zé­sé­ben, legyen az a helyi lakos­ság cso­port­ja vagy vala­mi­lyen érdek­sé­re­lem nyo­mán szer­ve­ző­dő közös­ség, vala­mint sze­ret­né­nek hoz­zá­já­rul­ni demok­ra­ti­kus szer­ve­ző­dé­sek és szer­ve­ze­tek építéséhez.

A kép­zés során lehe­tő­sé­ged lesz bete­kin­te­ni a közös­ség­szer­ve­zés, a közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tés lépé­se­i­be, alap­fo­gal­ma­i­ba. A stra­té­gia és kam­pány­ter­ve­zés tech­ni­ká­i­ba, a figye­lem­kel­tő és nyo­más­gya­kor­ló tak­ti­kák művé­sze­té­be. A kép­zé­sen szó lesz a cso­port­mű­kö­dés­ről és a demok­ra­ti­kus szer­ve­zet­épí­tés­ről is.

A prog­ram azok­nak szól, akik haj­lan­dó­ak hosszabb távon fele­lős­sé­get vál­lal­ni közös­sé­gü­kért, segí­te­ni a helyi lakos­ság össze­fo­gá­sát, cse­lek­vé­sét, hoz­zá­já­rul­ni demok­ra­ti­kus szer­ve­ze­tek, szer­ve­ző­dé­sek építéséhez.

A kép­zés témái:

 • A közös­ség­szer­ve­zés alapjai
 • Demok­ra­ti­kus szer­ve­zet­épí­tés és kampánystratégia
 • Fenn­tart­ha­tó­ság és a közös­ség­szer­ve­zés alkal­ma­zá­sa a saját szervezetre

A kép­zés óra­szá­ma: 24 óra

A kép­zé­si prog­ram­ba való bekap­cso­ló­dás feltételei:

 • betöl­tött 16. életév
 • mini­mum 8 álta­lá­nos isko­lai végzettség

A kép­zés okta­tói: Csor­dás Anett, Peták Péter, Homo­ki And­rea, Szu­lovsz­ky István

A kép­zés költ­sé­ge:

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány­nak  a 24 órás kép­zés 80.000 Ft ‑ba kerül részt­ve­vőn­ként, amely a követ­ke­ző­ket tartalmazza:

 • 24 óra közös­sé­gi veze­tő kép­zés tapasz­talt, Magyar­or­szá­gon közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tést vég­ző oktatókkal.
 • 2 éjsza­ka szál­lás a gyö­nyö­rű, csen­des kör­nye­zet­ben lévő Kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Köz­pon­tunk­ban 2–3 fős, für­dő­szo­bás szobákban.
 • Tel­jes étke­zés (hús­men­tes is) a kép­zés 3 nap­já­ra (első nap ebéd és vacso­ra, har­ma­dik nap reg­ge­li és ebéd).

Nagyon örü­lünk, ha támo­gat­ni tudod a CKA‑t a tel­jes költ­ség befizetésével!

Ked­vez­mé­nyek és méltányosság!

Tud­juk, hogy ez nagy összeg, és a tel­jes összeg, vagy akár egy részé­nek a befi­ze­té­sét sem enged­he­ti meg magá­nak min­den­ki. De ha szá­mod­ra és közös­sé­ged szá­má­ra is fon­tos ez a tudás, akkor az anya­gi­ak nem lehet akadály!

Jelent­ke­zé­sed ese­tén kér­hetsz  ked­vez­mé­nye­ket, vagy ingye­nes részvételt:

 • 40.000 Ft: 50%-ban tudok hoz­zá­já­rul­ni a képzéshez
 • 20.000 Ft: a ked­vez­mé­nyes díjat tudom kifi­zet­ni, de öröm­mel megyek
 • Más összeg­gel támogatom
 • Ingye­nes rész­vé­tel: nagyon fon­tos szá­mom­ra a téma, de nem tudok most anya­gi­lag áldoz­ni rá *

A kép­zé­si díj­ról a kép­zést köve­tő­en szám­lát fogunk kül­de­ni, ame­lyet átuta­lás­sal fizet­hetsz ki.