Fanni, aki elszántan küzd mindenki lakhatásáért

Ara­di Fan­ni vagyok, A Város Min­den­kié pécsi cso­port­já­nak közös­ség­szer­ve­ző­je. 2010 óta vagyok aktív a helyi köz­élet­ben. Kez­det­ben lel­kes nai­vi­tás­sal, ám annál nagyobb elvi elszánt­ság­gal vetet­tem bele magam egy helyi Occupy cso­port szer­ve­zé­sé­be, majd a glo­bá­lis folya­ma­tok kísé­ré­se a zöl­dek terü­le­té­re sodort, kap­tam is ez ügy­ben agy­mo­sást Brüsszel­ben. Köz­be­szólt azon­ban a hazai poli­ti­ka, a 2012-es okta­tá­si tör­vény ide­jén már a pécsi Közép­is­ko­lai Háló­za­tot szer­vez­tem. Aki egy­szer bele­lép, az bele­ra­gad — a pécsi akti­vis­ta közös­ség tag­ja­ként az ezt köve­tő évek­ben a Pécs­nek Hang­ja Van cso­port­tal szer­vez­tem tün­te­té­se­ket, fóru­mo­kat, köz­éle­ti vitá­kat. Maga­biz­tos­sá­gom for­dí­tott logi­ká­val fej­lő­dött: előbb beszél­tem szí­ve­sen több ezer ember előtt mik­ro­fon­ba, mint sze­mé­lye­sen vala­ki­vel kávé mellett. 

Közös­ség­szer­ve­ző végül az AVM-ben lett belő­lem, ami a cso­port műkö­dé­sé­ből ter­mé­sze­te­sen adó­dik: azért let­tem a helyi cso­port ala­pí­tó tag­ja, mert egy olyan közös­ség­hez akar­tam tar­toz­ni, amely önma­gá­ban hor­doz­za azt a vilá­got, ame­lyet kívül is lát­ni akar. Az alul­ról szer­ve­ző­dés, a kon­szen­zu­sos dön­tés­ho­zás, a képes­sé tétel, az érdek­vé­de­lem riasz­tó és gyak­ran ért­he­tet­len kife­je­zé­sek sokak szá­má­ra. Közös mun­kánk cél­ja, hogy ezek ért­he­tő­vé, sze­ret­he­tő­vé, alkal­ma­zá­suk pedig ter­mé­sze­tes­sé vál­jon. Az, hogy az AVM egyéb­ként mind­ezek mel­lett “lak­ha­tás­sal” fog­lal­ko­zik, kez­det­ben nem külö­nö­seb­ben érde­kelt, azt hit­tem a távol­sá­got meg­tart­va fog­lal­koz­ha­tok köz­ben más­sal is. Téved­tem, ott­hagy­tam a szla­visz­ti­ka tan­szé­ket és lel­ke­sen vetet­tem bele magam a helyi lakás­po­li­ti­ka és lakás­gaz­dál­ko­dás rej­tel­me­i­be, mára pedig a cso­port szak­ér­tő­je­ként dol­go­zom a “követ­ke­ző gene­rá­ció” kinevelésén.

A Város Min­den­kié pécsi cso­port­ja azt köve­tő­en ala­kult meg, hogy 2014-ben a helyi önkor­mány­zat — korát meg­ha­la­dó módon — ren­de­let­ben til­tot­ta meg az élet­vi­tel­sze­rű köz­te­rü­le­ti tar­tóz­ko­dást. A buda­pes­ti cso­port közös­ség­szer­ve­ző támo­ga­tá­sá­val tobo­roz­tunk és kép­ződ­tünk, 2015 óta pedig hiva­ta­los AVM sejt­ként tevé­keny­ke­dünk a város­ban. A cso­port tag­jai haj­lék­ta­lan, haj­lék­ta­lan­sá­got meg­ta­pasz­talt és lakás­sze­gény­ség­ben élő embe­rek és szö­vet­sé­ge­se­ik. Mun­kánk során szá­mos eset­tel, jog­sér­tés­sel, rend­szer­szin­tű hibák jele­i­vel talál­ko­zunk: meg nem kötött szer­ző­dé­sek, „elfe­lej­tett” lakók, diszk­ri­mi­na­tív ügy­in­té­zés, jog­sze­rűt­le­nül zaj­ló kila­kol­ta­tá­sok, lak­ha­tat­lan álla­po­tú laká­sok és kuny­hók, sát­rak, padok, szál­lók, ame­lyek embe­rek lak­he­lyé­ül szol­gál­nak. Rövi­den: a lak­ha­tá­si vál­ság lecsa­pó­dá­sa kis-nagy váro­si kör­nye­zet­ben. Ha érde­kel, hogy épp mi zaj­lik a cso­por­tunk éle­té­ben, láto­gass el blo­gunk­ra, vagy kövess min­ket Face­boo­kon!