Angi a Balaton védelmezője

Kik vagyunk és mit csinálunk?

Párt­po­li­ti­ká­tól füg­get­len civil közös­sé­gün­ket azért hív­tuk élet­re, hogy a Bala­to­nért aktí­van  ten­ni kívá­nó civil sze­mé­lyek közö­sen, együtt lép­je­nek fel a Bala­ton és közös­sé­ge­i­nek meg­óvá­sa érde­ké­ben. A Bala­ton min­den­kié, így meg­óvá­sa is közös feladatunk.

Állás­pon­tunk sze­rint a Bala­ton ter­mé­sze­tes öko­szisz­té­má­ja a jelen­le­gi beru­há­zá­si folya­ma­tok mel­lett nem fenn­tart­ha­tó. A bala­to­ni turiz­mus jelen­le­gi for­má­já­ban nem fenn­tart­ha­tó. A nagy beru­há­zá­sok ter­ve­zői sok eset­ben figyel­men kívül hagy­ják a tó bonyo­lult ter­mé­sze­tes öko­szisz­té­má­ját, a jel­leg­ze­tes táj- és tele­pü­lés­ké­pet, vala­mint a helyi közös­sé­ge­ket. Az enge­dé­lyez­te­té­si eljá­rá­sok során elbí­rált hatás­ta­nul­má­nyok nagyobb része vagy nem nyil­vá­nos, vagy csak nehe­zen elér­he­tő. Az úgy­ne­ve­zett “fej­lesz­té­sek’” több­sé­gét nem elő­zik meg sem szé­les­kö­rű helyi civil egyez­te­té­sek sem lakos­sá­gi fórumok.

Ezért til­ta­ko­zunk min­den olyan a tó körül zaj­ló, a helyi közös­sé­ge­ket és öko­szisz­té­mát érin­tő beépí­tés és beru­há­zás ellen, ame­lyet az enge­dé­lyez­te­té­si eljá­rás előtt nem előz meg nagy nyil­vá­nos­sá­got kapó valós  tár­sa­dal­mi egyez­te­tés, nyil­vá­nos, tudo­má­nyo­san kel­lő­kép­pen meg­ala­po­zott ter­mé­szet­vé­del­mi és gazdasági/társadalmi hatás­ta­nul­mány, illet­ve közös­sé­gi tervezés.