Fruzsi, a szegregátumokban élők őrangyala

Balogh Fru­zsi­na vagyok roma nő, roma akti­vis­ta és közös­ség­szer­ve­ző. Akti­vis­ta éle­te­met körül­be­lül 10 éve kezd­tem el a roma soro­zat­gyil­kos­sá­gok után. A CKA csa­pa­tá­hoz 2017 óta tar­to­zom. 2020 janu­ár­já­tól pedig a Rend­szer­szint Orszá­gos Közös­ség­szer­ve­ző Műhely egyik ala­pí­tó közös­ség­szer­ve­ző­je­ként dol­go­zom. Jelen­leg orszá­gos szin­ten fog­lal­ko­zom a szeg­re­gá­tum­ban, illet­ve hát­rá­nyos hely­zet­ben élők problémáival.

Nagyon sze­re­tem a mun­kám és min­den álmom, hogy sike­rül­jön a hát­rá­nyos hely­zet­ben élő­ket buz­dí­ta­ni arra, hogy élje­nek joga­ik­kal, hogy tár­sa­dal­munk egy igaz­sá­go­sabb hely legyen. Nagyon fon­tos­nak tar­tom, hogy hasz­nál­juk érdek­ér­vé­nye­sí­tő erőnket.

Közel más­fél év alatt sike­rült a Rend­szer­szint roma mun­ka­cso­port­já­nak 4 nagyobb kam­pányt is lebo­nyo­lí­ta­nia, illet­ve lét­re­hoz­nia az eselyradar.hu web­ol­dalt. Az első nagyobb kam­pány az aHang­gal való közös gyűj­tés, ahol közel 11 mil­lió forint­nyi ado­mány­ból vásá­rol­tunk tar­tós élel­mi­sze­re­ket, illet­ve fer­tőt­le­ní­tő­ket és osz­tot­tuk ki ország­szer­te közel 20 civil szer­ve­zet­tel közö­sen. Ado­mány­osz­tás köz­ben rájöt­tünk arra, hogy az egyik leg­na­gyobb hiá­nyos­ság a szeg­re­gá­tu­mok­ban az infor­má­ci­ók eljut­tat­ta­tá­sa. Neki­lát­tunk az Infó­kam­pá­nyunk­nak, ami­nek a lénye­ge az álta­lá­nos jár­vány elle­ni véde­ke­zés­re figyel­mez­te­tő infor­má­ci­ók mel­lett, a helyi szük­sé­ges infor­má­ci­ók (pl: nép­kony­ha címe-nyit­va­tar­tá­sa, segí­tő szer­ve­ze­tek elér­he­tő­sé­ge) eljut­ta­tá­sa a szeg­re­gá­tu­mok­ba szó­ró­la­po­kon és pla­ká­to­kon keresz­tül. E kam­pány alatt a terep­mun­ka során merült fel az a prob­lé­ma, hogy a kór­há­zi ellá­tás­ból férő­hely hiá­nya miatt kiszo­rult Covid bete­gek recept­tel és pár jó tanáccsal van­nak haza­küld­ve. Igaz­ság­ta­lan­nak érez­tük, hogy amit ingye­ne­sen kel­le­ne a bete­gek­nek meg­kap­nia, azt férő­hely hiá­nya miatt nem kap­hat meg egy-egy beteg és ez az éle­té­be is kerül­het. Így jött lét­re az „Esélyt a gyó­gyu­lás­ra”! A negye­dik és egy­ben utol­só pan­dé­mi­ás kam­pá­nyunk pedig az “Oltass, hogy élhess!” ami­nek a lénye­ge, hogy elő­se­gít­sük azon hát­rá­nyos hely­ze­tű embe­rek vak­ci­ná­ra való regiszt­rá­ci­ó­ját, akik­nek tech­ni­ka fel­té­te­lük vagy tudá­suk nem volt meg a regiszt­rá­ci­ó­hoz. Soha nem látott össze­fo­gás jött lét­re ebben a kam­pány­ban. 164 tele­pü­lé­sen 13428 regiszt­rá­ci­ót sike­rült elvégezni.