Bogi és a neveleki közösség 

Neve­lek tele­pü­lés­rész Göd észa­ki hatá­rá­ban az M2 autó­pá­lya és a Buda­pest-Vác vas­út­vo­nal között fek­szik, kb 1000 ember él itt. Neve­lek tele­pü­lés­rész 2014-ig a 10 km-re fek­vő Sződ köz­ség­hez tar­to­zott, noha 2004-ben a lakos­ság meg­sza­vaz­ta Göd­höz tar­to­zá­sát. A két önkor­mány­zat közöt­ti peres­ke­dés csak 2014-ben tet­te lehe­tő­vé Neve­lek Göd város­hoz való csatlakozását. 

Neve­lek prob­lé­má­já­nak fő for­rá­sa a két önkor­mány­zat 10 éven át tar­tó peres­ke­dé­se, mely idő alatt mind­két tele­pü­lés 90 % felet­ti csa­tor­ná­zott­sá­gi és úthá­ló­za­ti kiépí­tett­sé­get ért el, miköz­ben Neve­lek a sen­ki föld­jé­vé vált, sem­mi­lyen fej­lesz­tés­be sem fogott egyik önkor­mány­zat sem ez idő alatt. 

Az inf­ra­struk­tú­rát tekint­ve Neve­kek így vált Göd leg­el­ma­ra­dot­tabb részé­vé, miköz­ben az agg­lo­me­rá­ci­ós kiván­dor­lás miatt meg­dup­lá­zó­dik a lakos­ság száma.

Van egy nagyon erős kötő­dé­sem Göd­höz és Neve­lek­hez, a ter­mé­sze­ti érté­kek­hez, és bol­dog­gá tesz, ha az embe­rek meg­is­me­rik egy­mást, meg­lát­ják a közös­ség­ben rej­lő erőt, fele­lős­sé­get vál­lal­nak a másik ember és kör­nye­ze­tük iránt. De közös­ség­szer­ve­ző­ként első­sor­ban azt sze­ret­ném elér­ni, hogy a meg­erő­sö­dött közös­sé­günk­kel kihar­col­juk az alap­ve­tő fej­lesz­té­sek,  mint a csa­tor­ná­zás, jár­ha­tó utak meg­va­ló­su­lá­sát Neve­le­ken úgy, hogy köz­ben a nyu­gal­ma meg­ma­rad­has­son, egy kis ékszer­do­boz­zá vál­jon az esz­te­le­nül lebe­to­no­zott város­ré­szek­hez képest.