Zsanett a határozott szervező

Bitó-Balogh Zsa­nett vagyok, közös­ség­szer­ve­ző, máso­dik éve a CKA csa­pa­tá­nak tagja.

Nagy­kál­lón, Sza­bolcs megyé­ben tevé­keny­ke­dem, a NARÉSZ csa­pa­tá­val. Nagyon büsz­ke vagyok a csa­pa­tom tag­ja­i­ra, hiszen
roma embe­rek­ből, főként fér­fi­ak­ból áll, és nagy meg­tisz­tel­te­tés­nek érzem, hogy az Oláh cigány kul­tú­rá­ban szo­kat­lan módon, ezek a közép­ko­rú fér­fi­ak elfo­gad­tak engem annak elle­né­re, hogy nő vagyok.

Nagyon sok min­dent elér­tünk már közö­sen. Sike­re­sen helyt­áll­tunk a Covid jár­vány ide­je alatt. Min­den erőnk­kel a közös­sé­get segí­tet­tük. Készí­tet­tünk masz­kot, gyűj­töt­tünk esz­kö­zö­ket a
gye­re­kek­nek a digi­tá­lis okta­tás­ra, osz­tot­tuk élel­mi­szert, vita­mint és fertőtlenítőszereket.

Ezen kívül tar­tot­tunk már tün­te­tést és sike­re­sen kihar­col­tuk azt is, hogy a város­ve­ze­tés komo­lyan vegyen min­ket, part­ner­ként tekint­sen ránk. Ennek ered­mé­nye­képp beszáll­tak fel­újí­tá­si pro­jek­tünk­be, és így a helyi roma közös­ség­gel együtt­mű­köd­ve hely­re­hoz­tuk a már már omla­do­zó gyer­me­or­vo­si ren­de­lőt. Úgy érzem tevé­keny, össze­tar­tó csa­pat vagyunk, akik egy nemes cél eléré­se érde­ké­ben küz­de­nek, jó ered­mé­nyek­kel. Ha sze­ret­nél, ismerj meg minket!