Ha csat­la­koz­nál hoz­zánk, vagy ha szí­ve­sen meg­osz­ta­nád a tör­té­ne­ted, kér­jük töltsd ki az aláb­bi űrlapot!

EgyszerGYEREk

Név(Köte­le­ző)
Érin­tett­ség(Köte­le­ző)

Milyen módon csatlakoznál?
Van‑e sze­mé­lyes tör­té­ne­ted, amit meg­osz­ta­nál?(Köte­le­ző)
Ha igen, milyen módon?
Sze­ret­nél néha kap­ni híre­ket e‑mailben a CKA mun­ká­já­ról, az érdek­ér­vé­nye­sí­tő akci­ók­kal, meg­moz­du­lá­sok­kal, sike­rek­kel kap­cso­la­tos infor­má­ci­ók­ról?((Köte­le­ző)