A CKA cse­lek­vé­si prog­ram­ja az igaz­sá­go­sabb okta­tá­sért, hogy kap­jon min­den gyer­mek egyen­lő figyelmet!

Sok tíz­ezer tanu­lá­si nehéz­sé­gek­kel küz­dő SNI‑s, szeg­re­gá­ci­ó­ban élő roma, hábo­rú elől mene­kü­lő ukrán gye­rek él ma Magyar­or­szá­gon. Az ő jövő­jü­ket alap­ve­tő­en meg­ha­tá­roz­za a hát­rá­nya­i­kat kiegyen­lí­tő okta­tás, amely­hez több, az okta­tó mun­kát köz­vet­le­nül segí­tő szak­em­ber­re van szük­ség. A peda­gó­gi­ai asszisz­ten­sek alkal­ma­zá­sa az isko­lai jól­lét garan­ci­á­ját jelen­ti az igaz­sá­go­sabb és az euró­pai köz­ok­ta­tá­si rendszerekben.

Mel­let­tük fon­tos fel­ada­tot vál­lal­nak az olyan tapasz­ta­la­ti szak­ér­tők, mint pél­dá­ul a roma közös­sé­gek­ből kike­rü­lő szü­lők, akik koráb­bi tapasz­ta­la­ta­ik miatt képe­sek köz­ve­tí­te­ni, hidat képez­ni  az isko­lai mun­ka­tár­sak és a szü­lők között. A hábo­rús öve­zet­ből mene­kü­lő gye­re­kek szá­má­ra nyel­vi aka­dály­men­te­sí­tést meg­te­rem­tő segí­tő biz­to­sít­ja a bekap­cso­ló­dást az oktatásba.

A Civil Kol­lé­gi­u­mi Ala­pít­vány azt a célt tűz­te ki maga elé, hogy olyan jog­sza­bá­lyi vál­to­zá­sok szü­les­se­nek, ame­lyek nem az isko­lai lét­szám alap­ján hatá­roz­zák meg az asszisz­ten­sek szá­mát, hanem a szük­ség­let és az egyé­ni igény dön­ti el. Ma egy kis lét­szá­mú isko­lá­ban mind­össze egy asszisz­tens dol­goz­hat, miköz­ben alig van olyan osz­tály, ahol leg­alább két, vala­mi­lyen támo­ga­tá­si szük­ség­le­tű (SNI‑s) gyer­mek ne tanulna.

A CKA az  ország több tele­pü­lé­sén kísér­le­ti prog­ra­mo­kat indít  a segí­tők mun­ká­já­nak ered­mé­nye­i­nek bemu­ta­tá­sá­ra. A pilot pro­jekt ter­ve­zé­se előtt a Buda­pest Inté­zet elem­zést készí­tett a hazai hely­zet­ről és peda­gó­gi­ai-szak­mai javas­la­tok alap­ján a szük­sé­ges lét­szám- és bérfejlesztésről.

A cse­lek­vé­si prog­ram­hoz igyek­szünk a tár­sa­da­lom egé­szét meg­nyer­ni, hiszen az igaz­sá­go­sabb neve­lé­si okta­tá­si rend­szer min­den­ki közös érde­ke. A taná­rok ter­hei vég­re csök­ken­het­né­nek, a segít­ség­re szo­ru­lók meg­kap­nák a szük­sé­ges támo­ga­tást, míg a töb­bi diák­ra is több figye­lem jut­hat­na. A sike­res tár­sa­da­lom alap­ja a közös­sé­gek, ame­lyek közös cse­lek­vés­re és együtt­mű­kö­dés­re képesek.

Fon­tos lát­ni azt is, hogy a fej­lett demok­rá­ci­ák­ban az egyen­lő bánás­mód jelen­ti a tár­sa­dal­mi mobi­li­tás alap­ját, a jövő meg­te­rem­té­sét. Az igaz­sá­go­sabb, jól integ­rá­ló euró­pai köz­ok­ta­tá­si-neve­lé­si rend­sze­rek alap­bá­zi­sa pedig a meg­fe­le­lő szá­mú segí­tő szak­em­be­rek fog­lal­koz­ta­tá­sa. Kiemelt sze­re­pük van az oly fon­tos isko­lai jól­lét megteremtésében.