Tisz­telt dr. Maru­zsa Zol­tán köz­ne­ve­lé­sért fele­lős állam­tit­kár!

Ismét jelent­ke­zünk.

A Lánc­re­ak­ció pro­jekt okta­tá­si cso­port­ja még min­dig olyan szer­ve­ze­tek­ből áll, ame­lyek az okta­tás terü­le­tén dol­goz­nak, főként, de nem kizá­ró­lag hát­rá­nyos hely­ze­tű gye­re­kek­kel. A koráb­ban Önnek, Novák Kata­lin csa­lád­ügyi minisz­ter­nek és Vecsei Mik­lós minisz­ter­el­nö­ki biz­tos­nak cím­zett leve­lünk­ben már írtunk a digi­tá­lis táv­ok­ta­tás­ból kima­ra­dó tanu­lók hely­ze­té­ről. Akkor is jelez­tük, hogy a tere­pen dol­goz­va úgy lát­juk,  az okta­tá­si rend­szer nagyon súlyos, a jár­vány előtt is léte­ző, de annak nyo­mán fel­erő­sö­dő prob­lé­má­i­nak meg­ol­dá­sa sem­mi­kép­pen sem   tűr halasztást.

Ezi­dá­ig nem kap­tunk választ ezek­re az Ön fele­lős­sé­gi és ille­té­kes­sé­gi köré­be tar­to­zó, töme­ge­ket érin­tő kér­dé­sek­re. Most újra azzal a kérés­sel for­du­lunk az állam­tit­kár­ság­hoz, hogy a károk eny­hí­té­se és a jövő gene­rá­ci­ói valós élet­esé­lye­i­nek meg­te­rem­té­se  érde­ké­ben porol­ják le a 2016-ban elfo­ga­dott Digi­tá­lis Okta­tá­si Stra­té­gi­át, és tegyék lehe­tő­vé, hogy a magyar gye­re­kek mind­egyi­ke meg­ér­kez­zen a 21. századba.

Tisz­tá­ban vagyunk vele, hogy tör­tén­tek intéz­ke­dé­sek az elmúlt évek­ben, de ennek saj­nos kevés lát­ha­tó nyo­ma van a köz­ok­ta­tás­ban. Hiá­ba van a leg­több isko­la fel­sze­rel­ve digi­tá­lis táb­lá­val,  ha a taná­ri kom­pe­ten­cia fej­lesz­té­se hébe-hóba meg­szer­ve­zett fél­na­pos kép­zé­sek­re kor­lá­to­zó­dik. Hiá­ba osz­to­gat­nak elvét­ve pár tíz­ezer digi­tá­lis esz­közt (vajon kinek? hova?), ha az esz­kö­zök­höz-inter­net­hez való hoz­zá­fé­rés­ről nin­csen pon­tos fel­mé­ré­sük – külö­nö­sen a hát­rá­nyos hely­ze­tű terü­le­tek­ről –, és nem biz­to­sít­ják a tanu­lói szük­ség­le­tek­hez-lehe­tő­sé­gek­hez alkal­maz­ko­dó digi­tá­lis peda­gó­gi­ai minő­sé­get. A jár­vány alat­ti távol­lé­ti okta­tás az Önök szem­üve­gén át siker­tör­té­net – min­den­ki más, aki ott van, kín­ló­dást, kudar­co­kat és foko­zó­dó szét­sza­ka­dást tapasztal. 

Az Önök Digi­tá­lis Okta­tá­si stra­té­gi­á­já­ból szár­maz­nak ezek a mon­da­tok, és csak egyet­ér­te­ni lehet velük:

“… a 21. szá­zad­ban nem lehet múlt szá­za­di mód­sze­rek­kel taní­ta­ni és tanul­ni … a digi­tá­lis okta­tás ne a hagyo­má­nyos okta­tás digi­tá­lis esz­kö­zök­kel támo­ga­tott vál­to­za­ta legyen!” (DOS, 5.o.)

Állam­tit­kár úr, jelen­leg ez a hely­zet, a job­bik eset, ha van egy­ál­ta­lán okta­tás. Azt vár­juk el, hogy hajt­sák vég­re vég­re a saját stra­té­gi­ai programjukat.

Javas­la­ta­ink a következők:

  1. Első lépés­ként a nyil­vá­nos­ság tel­jes bevo­ná­sá­ra és átlát­ha­tó műkö­dés­re van szükség. 

Azt vár­juk, hogy május végé­ig egy erre lét­re­ho­zott web­ol­da­lon téte­le­sen tün­tes­sék fel, hogy a jár­vány­hely­zet­ben a kor­mány pon­to­san milyen lépé­se­ket tett az okta­tás­ban fel­me­rült súlyos prob­lé­mák keze­lé­sé­re. Hány gye­rek esett ki az okta­tás­ból, milyen mér­té­kű a lema­ra­dás, és ezt hogyan pró­bál­ják majd orvo­sol­ni? Készítettek‑e fel­mé­rést a peda­gó­gu­sok és a szü­lők köré­ben, hogy valós képet kap­ja­nak a hely­zet súlyos­sá­gá­ról, a lema­ra­dás pon­tos mér­té­ké­ről? Terveznek‑e a jár­vány­hely­zet után spe­ci­á­lis prog­ra­mo­kat a tan­anyag­be­li lema­ra­dás pót­lá­sá­ra, és ami sok­kal fon­to­sabb, vizsgálják‑e a jár­vány­idő­szak  gye­re­kek men­tá­lis egész­sé­gé­re gya­ko­rolt hatá­sa­it? Kik, milyen szem­pon­tok alap­ján, hány digi­tá­lis esz­közt kap­tak álla­mi for­rás­ból? Ezek­ből jutott‑e ott­ho­ni hasz­ná­lat­ra vagy az isko­lák tulaj­do­ná­ba kerül­tek? Melyik isko­la tulaj­do­ná­ba hány tab­let vagy lap­top került? Jelen­leg milyen a tanu­lók esz­köz­el­lá­tott­sá­ga orszá­gos szinten?

  • Hoz­zák nyil­vá­nos­ság­ra átlát­ha­tó módon, hogy a Digi­tá­lis Jólét Prog­ram­ra köl­tött pénz­ből mennyit for­dí­tot­tak a Digi­tá­lis Okta­tá­si Stratégiára.

Azt vár­juk,  hogy az állam­tit­kár­ság a Digi­tá­lis Jólét Prog­ram web­ol­da­lán, vilá­go­san és köz­ért­he­tő­en hoz­za nyil­vá­nos­ság­ra, hogy a Digi­tá­lis Okta­tá­si Stra­té­gi­á­nak mely pont­ja­i­ban és milyen elő­re­lé­pés tör­tént annak elfo­ga­dá­sa óta (2016). 

Hogy pon­to­san lás­suk, milyen teen­dők áll­nak még előt­tünk, fon­tos len­ne eze­ket a kér­dé­se­ket mielőbb tisztázni.

  • Vázol­ja­nak fel vilá­gos ter­vet arra néz­ve, milyen ütem­ben, milyen intéz­ke­dé­sek­kel való­sít­ják meg a Digi­tá­lis Okta­tá­si Stratégiát.
  • Ennek meg­ha­tá­ro­zá­sá­ra von­ják be a peda­gó­gu­so­kat, szü­lő­ket, szak­mai, civil és poli­ti­kai szer­ve­ze­te­ket. Ugyan­is köz­ügy­ről van szó.
  • Legye­nek kiemelt tekin­tet­tel arra, hogy a peda­gó­gu­sok szem­lé­le­te akkor tud meg­vál­toz­ni, ha több szak­mai segít­sé­get kap­nak, egy-egy fél­na­pos kép­zés nem old­ja meg a digi­tá­lis kom­pe­ten­cia fej­lesz­té­sét. Ezért csök­kent­sék a köte­le­ző óra­szá­mot, és biz­to­sít­sa­nak időt arra, hogy a peda­gó­gu­sok a mun­ka­ide­jük egy részét folya­ma­to­san saját tovább kép­zé­sük­re fordíthassák.
  • Legyen való­di igény‑, szük­ség­let­fel­mé­rés a peda­gó­gu­sok köré­ben, és ennek men­tén épül­jön fel a fejlesztés.
  • Kér­jük, hogy a gya­kor­ló peda­gó­gu­sok szá­má­ra hoz­za­nak lét­re men­tor­há­ló­za­tot, men­tor­szol­gál­ta­tást a digi­tá­lis okta­tás alkal­ma­zá­sá­nak segí­té­sé­re; és min­den intéz­mény szá­má­ra biz­to­sít­sa­nak digi­tá­lis peda­gó­gus asszisz­tenst — pon­to­san úgy, aho­gyan az a DOS-ban sze­re­pel, amit a kor­mány 2016-ban elfo­ga­dott, és ren­de­let­be adta a megvalósítását.
  • Szük­sé­ges még a tar­tal­mi sza­bá­lyo­zás erős kor­rek­ci­ó­ja is, hogy a peda­gó­gu­sok egy­ál­ta­lán lehe­tő­sé­get kap­ja­nak a 21. szá­za­di igé­nyek­nek, szük­ség­le­tek­nek meg­fe­le­lő tar­ta­lom­mal, mód­sze­rek­kel, a tanu­lá­si igé­nyek­hez alkal­maz­kod­va taní­ta­ni; kiala­kí­ta­ni azt a tanu­lá­si kör­nye­ze­tet, ahol – külö­nö­sen a mos­ta­ni­hoz hason­ló kény­szer­hely­zet­ben alkal­maz­ni is tud­ják az IKT-ala­pú oktatást.

A digi­tá­lis okta­tás­ra – mely az éle­tünk része kell, hogy marad­jon a továb­bi­ak­ban –,  fel kell készí­te­ni az okta­tá­si rend­szert és min­den sze­rep­lő­jét. Úgy lát­juk, hogy tel­jes­kö­rű reform szük­sé­ges egy modern, a gye­re­ke­ket a kiszá­mít­ha­tat­lan jövő­re fel­ké­szí­tő, az egyen­lőt­len­sé­ge­ket mér­sék­lő okta­tá­si rend­szer lét­re­ho­zá­sá­hoz. A fent emlí­tett javas­la­ta­ink ennek egy rész­te­rü­le­tét érin­tik, ame­lyek azon­ban ége­tő­en fon­tos­sá váltak.

Azt a konst­ruk­tív, job­bí­tó szán­dé­kot vár­juk Önök­től vála­szuk­ban, amellyel ezt a leve­let megírtuk.

2021. már­ci­us 12.

Üdvöz­let­tel:

Civil Kol­lé­gi­um Alapítvány

CP Ház Alapítvány

Digi Tano­da Alapítvány

Esély Labor Egyesület

Háló­zat a Tanszabadságért

Lánc­re­ak­ció okta­tá­si munkacsoport

Lép­jünk, hogy lép­hes­se­nek! Köz­hasz­nú Egyesület

Moti­vá­ció Okta­tá­si Egyesület

Okta­tói Hálózat

Peda­gó­gu­sok Demok­ra­ti­kus Szakszervezete

Rosa Parks Alapítvány

Szü­lői Össze­fo­gás Gyer­me­ke­ink Jövőjéért 

TANOSZ

Ág Sze­gé­nye­kért Egyesület

Peda­gó­gu­sok Szak­szer­ve­ze­te Ifjú­sá­gi Tagozat

Könyv­tá­ros­ta­ná­rok Egyesülete

Szik­ra Tehet­ség­gon­do­zó Egyesület

Csatlakozz Te is!