Csat­la­kozz rend­sze­res ado­má­nyo­zó­ként a demok­rá­ci­át épí­tő, az érde­ke­i­ket érvé­nye­sí­tő szer­ve­ze­te­ket segí­tő Civil Kol­lé­gi­um Alapítványhoz!

Hová megy a pénz? 

Ado­má­nyod­dal a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány által szer­ve­zett magas szin­tű közös­ség­szer­ve­ző kép­zé­sek meg­va­ló­sí­tá­sát és való­di, aktív közös­sé­gek men­to­rá­lá­sát támogatod.

Ne gon­dold, hogy a magyar embe­rek passzí­vak, a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány­nál az idén is több száz cse­le­ked­ni aka­ró ember, kör­nye­zet­vé­dő, roma, peda­gó­gus, szü­lő, fogya­té­kos­ság­gal élő — és még sorol­hat­nánk — vett részt közös­ség­szer­ve­ző kép­zé­se­in­ken, programjainkon!

Ők is, mi is hiszünk az alul­ról szer­ve­ző­dő cso­por­tok hat­vá­nyo­zó­dó erejében!

Legyél rend­sze­res ado­má­nyo­zó­ja a magyar­or­szá­gi demok­rá­cia épülésének!

Ha sze­ret­néd lát­ni, hogy miben értünk el sike­re­ket, nézd meg itt: 

2022-ben eze­ket tet­tük a demokráciáért!

 

Az adód 1%-ával is tudsz min­ket támo­gat­ni!:
CIVIL KOLLÉGIUM ALAPÍTVÁNY 
adó­szám: 1 8 0 7 0 0 0 8 — 1 — 03

Egy cse­le­ked­ni vágyó közös­ség, cso­port kép­zé­si, men­to­rá­lá­si költ­sé­ge egy hónap­ban átla­go­san 100.000 forint­ba kerül a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány­nak! 2023-ban leg­alább 20 önszer­ve­ző­dő közös­sé­get sze­ret­nénk támo­gat­ni 2,4 Mil­lió forintból!

Ado­má­nya­i­tok­ból már fedez­ve van 62 nap demokrácia!

A nap­tár a beér­ke­ző uta­lá­sok össze­sí­té­se után fris­sül csak!

A támo­ga­tás online fize­tés­sel tör­té­nik bank­kár­tyá­val vagy Bari­on egyenlegből.

A kényel­mes és biz­ton­sá­gos online fize­tést a Bari­on Pay­ment Zrt. biz­to­sít­ja,
MNB enge­dély szá­ma: H‑EN-I-1064/2013

Bank­kár­tya ada­tai ala­pít­vá­nyunk­hoz nem jut­nak el. Ha a rend­sze­res támo­ga­tást le sze­ret­né mon­da­ni, akkor írjunk nekünk az [email protected] email címre!