Csat­la­kozz ado­má­nyo­zó­ként a demok­rá­ci­át épí­tő szer­ve­ze­te­ket segí­tő Civil Kol­lé­gi­um Alapítványhoz!

Hová megy a pénz? 

Ado­má­nyod­dal a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány által szer­ve­zett magas szin­tű közös­ség­szer­ve­ző kép­zé­sek meg­va­ló­sí­tá­sát és való­di, aktív közös­sé­gek men­to­rá­lá­sát támogatod.

Ne gon­dold, hogy a magyar embe­rek passzí­vak, a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány­nál az idén is több száz cse­le­ked­ni aka­ró ember, kör­nye­zet­vé­dő, roma, peda­gó­gus, szü­lő, fogya­té­kos­ság­gal élő — és még sorol­hat­nánk — vett részt közös­ség­szer­ve­ző kép­zé­se­in­ken, programjainkon!

Ők is, mi is hiszünk az alul­ról szer­ve­ző­dő cso­por­tok hat­vá­nyo­zó­dó erejében!

Saját közös­ség­szer­ve­ző­ink a Víz Koa­lí­ció épít­ke­zé­sén a tisz­ta ivó­ví­zért és az Egyen­lő hoz­zá­fé­rést az okta­tá­sért min­den gyer­mek szá­má­ra elne­ve­zé­sű kam­pá­nyon dolgoznak.

Legyél rend­sze­res ado­má­nyo­zó­ja a magyar­or­szá­gi demok­rá­cia épülésének!

 

Köszön­jük, ha lehe­tő­vé teszed, hogy minél több aktív állam­pol­gár áll­jon ki érde­ke­i­ért, amely által egy demok­ra­ti­ku­sabb és igaz­sá­go­sabb ország­ban élhetünk! 

A támo­ga­tás online fize­tés­sel tör­té­nik bank­kár­tyá­val vagy Bari­on egyenlegből.

A kényel­mes és biz­ton­sá­gos online fize­tést a Bari­on Pay­ment Zrt. biz­to­sít­ja,
MNB enge­dély szá­ma: H‑EN-I-1064/2013

Bank­kár­tya ada­tai ala­pít­vá­nyunk­hoz nem jut­nak el. Ha a rend­sze­res támo­ga­tást le sze­ret­néd mon­da­ni, akkor írjunk nekünk az [email protected] email címre!

Ado­mányt ban­ki átuta­lás­sal az OTP-nél veze­tett bank­szám­lán fogad szer­ve­ze­tünk:
OTP Bank 11701004–20165888

A köz­le­mény rovat­ba kér­jük az aláb­bi szö­veg fel­tün­te­té­sét: “Ado­mány”

Köszön­jük!