Civil Kol­lé­gi­um Alapítvány 

Közös­ség­szer­ve­zők Orszá­gos Találkozója

2022. augusz­tus 16–20.

Itt jelent­kez­hetsz a Közös­ség­szer­ve­zők Orszá­gos Találkozójára!!

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány csa­pa­ta part­ner­szer­ve­ze­te­i­vel közö­sen idén is a kun­bá­bo­nyi kép­zé­si köz­pont­já­ban ren­de­zi meg a Közös­ség­szer­ve­zők Orszá­gos Találkozóját. 

Hely­szín: CKA Kép­zé­si Központ

Cím: 6090 Kun­szent­mik­lós-Kun­bá­bony 37/2

A rész­le­tes prog­ra­mot az aláb­bi gomb­ra kat­tint­va éred el:

 
A rész­vé­tel regiszt­rá­ci­ó­hoz kötött!
A regiszt­rá­ció lezárult! 

Ha továb­bi kér­dé­sed len­ne:
 [email protected]
 
 
Öröm­mel fogad­juk a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány szak­mai tevé­keny­sé­gé­hez, a prog­ram­ja­ink meg­va­ló­sí­tá­sá­hoz az álta­lad meg­ha­tá­ro­zott mér­té­kű hoz­zá­já­ru­lást, melyet a CKA támo­ga­tás olda­lán tudsz majd megadni.