Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Közösségszervezés 1. online képzés (szombati sorozat) A LÉTSZÁM BETELT, SAJNOS NEM TUDUNK TÖBB JELENTKEZÉST FOGADNI.

2021.02.27. @ 10:00 - 16:00

Ked­ves Érdeklődők!

Közös­ség­szer­ve­zés 1. témái: A közös­ség­szer­ve­zés helye a tár­sa­dal­mi prob­lé­mák elle­ni küz­de­lem­ben, hazai alkal­ma­zá­sá­nak lehe­tő­sé­gei. Mi a közös­ség­szer­ve­ző sze­re­pe, fele­lős­sé­ge. Ki a közös­sé­gi veze­tő?  Alap­fo­gal­mak: hata­lom, önér­dek, közös­sé­gi érdek, a prob­lé­ma és az ügy. A cso­port­mű­kö­dés sajá­tos­sá­gai. Tobor­zás, moz­gó­sí­tás alap­ve­tő eszközei. 

Idő­pont: 2021. feb­ru­ár 27. 10.00–16.00

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány, együtt­mű­kö­dés­ben az Esély Labor Egye­sü­let­tel és a Lép­jünk, hogy Lép­hes­se­nek! Köz­hasz­nú Egye­sü­let­tel online kép­zés­so­ro­za­tot indít a közös­ség­szer­ve­zés, közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tés iránt érdek­lő­dők­nek és gya­kor­ló közös­ség­szer­ve­zők­nek, közös­sé­gi vezetőknek. 

A kép­zé­se­ket két pár­hu­za­mos soro­zat­ban való­sít­juk meg, az egyik soro­zat pén­te­ki napo­kon, a másik szom­ba­ti napo­kon való­sul meg, hogy ezál­tal a külön­bö­ző terü­le­ten dol­go­zók vagy tanu­lók saját idő­be­osz­tá­suk­hoz szab­va tud­ja­nak válasz­ta­ni az idő­pon­tok közül. Témák és idő­pon­tok sze­rint külön-külön jelent­ke­zé­si lapon lehet jelentkezni.

A kép­zés térí­tés­men­tes a részt­ve­vők szá­má­ra, de a CKA kép­zé­se­i­nek meg­va­ló­sí­tá­sá­hoz szí­ve­sen foga­dunk hoz­zá­já­ru­lást. Ezt meg­te­he­ted a Támo­ga­tás menü­pont alatt.

A kép­zés­so­ro­zat okta­tói: Juhos Kata, Lász­ló Johan­na, Csor­dás Anett, Pocsu­valszki Alíz, Bálint Móni­ka, Giczey Péter, Tikász Ben­de­gúz, Sza­ba­dos Péter, Ker­tész Anna.

A kép­zés beme­ne­ti fel­té­te­le: betöl­tött 16. élet­év. Leg­alább nyolc álta­lá­nos isko­lai vég­zett­sé­get iga­zo­ló bizo­nyít­vány, amely­nek máso­la­ta­tát a kép­zést meg­elő­ző­en be kell nyúj­ta­ni a  [email protected] címen.

Tech­ni­kai fel­té­te­lek: web­ka­me­ra, mik­ro­fon, zoom, miro alkal­ma­zá­sok megléte. 

Jelent­ke­zé­si határ­idő: 2021. feb­ru­ár 24. 12.00 óra

 

[ninja_form id=14]

Részletek

Dátum:
2021.02.27.
Időpont:
10:00 - 16:00
Esemény kategória:

Szervezők

Civil Kollégium Alapítvány
Esély Labor Egyesület
Lépjünk, hogy Léphessenek! Közhasznú Egyesület