Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Bevezetés a közösségszervezésbe

2023.09.15. - 2023.09.17.

A Beve­ze­tés a közös­ség­szer­ve­zés­be kép­zé­sünk­re olya­nok jelent­ke­zé­sét vár­juk, akik készek veze­tő sze­re­pet vál­lal­ni közös­sé­gük­ben, elkö­te­le­ződ­ni egy tár­sa­dal­mi igaz­ság­ta­lan­ság meg­ol­dá­sa mel­lett, vagy már el is kezd­tek dol­goz­ni egy prob­lé­mán vagy ügyön.

A kép­zés cél­ja a részt­ve­vők fel­ké­szí­té­se arra, hogy hosszabb távon fele­lős­sé­get vál­lal­ja­nak közös­sé­gü­kért, segít­sék a helyi lakos­ság vagy vala­mely érdek­sé­rel­met elszen­ve­dő embe­rek össze­fo­gá­sát, cselekvését.

A kép­zés során lehe­tő­sé­ged lesz bete­kin­te­ni a közös­ség­szer­ve­zés, a közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tés lépé­se­i­be, alapfogalmaiba.

A kép­zés témái:

  • A közös­ség­szer­ve­zés, a közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tés lépé­sei, alapfogalmai
  • Stra­té­gia és kam­pány­ter­ve­zés technikák
  • Figye­lem­kel­tő és nyo­más­gya­kor­ló taktikák
  • A cso­port­mű­kö­dés és a demok­ra­ti­kus szervezetépítés
  • Fenn­tart­ha­tó­ság és a közös­ség­szer­ve­zés alkal­ma­zá­sa a saját szervezetre

A kép­zés óra­szá­ma: 24 óra

A kép­zé­si prog­ram­ba való bekap­cso­ló­dás feltételei:

  • betöl­tött 16. életév
  • mini­mum 8 álta­lá­nos isko­lai végzettség

A kép­zés költ­sé­ge:

A kép­zé­sen való rész­vé­tel ingyenes!

Azon­ban a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány­nak a 24 órás kép­zés szál­lás­sal, étke­zés­sel  85.000 Ft ‑ba kerül részt­ve­vőn­ként, ha ebből az összeg­ből bár­mennyit be tudsz fizet­ni ado­mány­ként, akkor lehe­tő­vé teszed, hogy a jövő­ben is hason­ló szín­vo­na­las kép­zé­se­ket, prog­ra­mo­kat tud­junk megvalósítani.

A rész­vé­te­li díj vál­la­lá­sát a jelent­ke­zé­si lapon tudod beje­löl­nöd, a fize­té­si mód­dal együtt. Ado­mány­ként a https://www.cka.hu/tamogatas/ olda­lon tudod befi­zet­ni, kérés­re pedig szám­lát bocsá­tunk ki, amely alap­ján átuta­lás­sal tudod fedez­ni a vál­lalt kép­zé­si díjat.

A befi­ze­tett összeg­től füg­get­le­nül a követ­ke­ző­ket biz­to­sít­juk a kép­zé­sen résztvevőknek:

✅ 24 óra közös­ség­szer­ve­zés­ben tapasz­talt, Magyar­or­szá­gon közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tést vég­ző tanárokkal.

✅ Szál­lás 2 éjsza­ká­ra a Kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Központban

✅ Ebéd és vacso­ra az érke­zés nap­ján; reg­ge­li-ebéd-vacso­ra a máso­dik napon; reg­ge­li és ebéd a har­ma­dik napon.

Nagyon örü­lünk, ha támo­gat­ni tudod a CKA‑t a tel­jes költ­ség befizetésével!

Jelent­ke­zé­si határ­idő: 2023. augusz­tus 31.

Tré­ne­re­ink: Szu­lovsz­ky Ist­ván, Homo­ki Andrea

A jelent­ke­zés lezárult!

Részletek

Kezdés:
2023.09.15.
Vége:
2023.09.17.
Esemény kategória: