Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Civilek a közösségi médiában ONLINE műhely (A LÉTSZÁM BETELT, SAJNOS NEM TUDUNK TÖBB JELENTKEZÉST FOGADNI)

2021.03.12. @ 10:00 - 13:30

Ked­ves Érdeklődők!

Az egyik leg­főbb nyil­vá­nos­sá­got jelen­tő felü­let a Face­book. De hogyan érde­mes hasz­nál­ni az alap­ján, amit a Face­book algo­rit­mu­sá­ról tud­ha­tunk? Mire kell figyel­ni a tar­ta­lom készí­té­se­kor, posz­to­lá­sa­kor, és hogyan ele­mez­het­jük olda­lunk tel­je­sít­mé­nyét? Ren­ge­teg a kér­dés, igyek­szünk minél több­re vála­szol­ni. Ez a műhely­be­szél­ge­tés foly­ta­tá­sa egy koráb­bi, Kom­mu­ni­ká­ci­ós stra­té­gia című alka­lom­nak, de nem épül köz­vet­le­nül az ott elhang­zot­tak­ra. Így az is részt tud ven­ni most, aki a múlt­kor lemaradt.

Idő­pont: 2021. már­ci­us 12., pén­tek 10.00–13.30

Faci­li­tá­to­rok: Tas­ná­di Kata, Ben­kő Fló­ra  (TASZ)

A prog­ram szer­ve­ző­je a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány, part­ne­rei a TASZ, Öko­társ Ala­pít­vány, Ember­ség Ere­jé­vel Ala­pít­vány. A Civil Érdek prog­ram­so­ro­zat meg­va­ló­sí­tá­sát az Euró­pai Unió támogatja.

Jelent­ke­zé­si határ­idő: 2021. 03. 11. 12.00 óra

 

[ninja_form id=22]

Részletek

Dátum:
2021.03.12.
Időpont:
10:00 - 13:30
Esemény kategória:

Szervezők

Civil Kollégium Alapítvány
TASZ
Ökotárs Alapítvány
Emberség Erejével Alapítvány