Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Kisebbségi érdekérvényesítés lehetőségei ONLINE műhely

2021.02.19. @ 10:00 - 15:00

Ked­ves érdek­lő­dők! A TASZ által szer­ve­zett, (a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány, az Ember­ség Ere­jé­vel Ala­pít­vány, az Öko­társ Ala­pít­vány és a TASZ közös pro­jekt­je), amely az Euró­pai Unió támo­ga­tá­sá­val való­sul meg, online műhely­so­ro­za­tot indít az önkor­mány­za­ti­ság­ról, amely­ben gya­kor­lat­ban is hasz­nál­ha­tó isme­re­te­ket, esz­kö­zö­ket és tudást adunk.

Kisebb­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tés lehe­tő­sé­gei — 2021. feb­ru­ár 19., pén­tek 10.00 — 15.00

Jelö­lő szer­ve­zet­ként, de akár aktív állam­pol­gár­ként is fel­me­rül­het a kér­dés, hogy mi a leg­ha­té­ko­nyabb az etni­kai kisebb­sé­gek érdek­ér­vé­nye­sí­té­sé­re. Ha a tele­pü­lés kép­vi­se­lő­tes­tü­le­té­ben tesz az ember a vál­to­zá­sért, vagy ha a nem­ze­ti­sé­gi önkor­mány­zat mun­ká­já­ban vesz részt. A kér­dés nem ennyi­re egy­sze­rű, mert az egyes intéz­mé­nyek­nek más-más lehe­tő­sé­gei van­nak. Ezen a work­sho­pon segí­tünk tisz­tán lát­ni, milyen esz­köz­tár áll a ren­del­ke­zé­sünk­re kisebb­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tés témá­já­ban, és melyik esz­közt hogyan tud­juk hasz­no­sí­ta­ni, melyik intéz­mény­ben ki tud­ja érvényesíteni.

Jelent­ke­zé­si határ­idő: 2021. feb­ru­ár 17. 24.00 óra

 

[ninja_form id=21]

 

Részletek

Dátum:
2021.02.19.
Időpont:
10:00 - 15:00
Esemény kategória:

Szervezők

TASZ
Civil Kollégium Alapítvány
Emberség Erejével Alapítvány
Ökotárs Alapítvány