Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Közösségszervezés, koalíciók workshop

2022.02.16. - 2022.02.20.

A közös­ség­szer­ve­zés­nek, közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tés­nek köszön­he­tő­en meg­nyert ügyek
sokak éle­té­ben hoz­hat­nak valós vál­to­zást. Ezek­nek a folya­ma­tok­nak fon­tos része a stratégiai
ter­ve­zés, és a kitű­zött célok érde­ké­ben az együtt­mű­kö­dé­sek, koa­lí­ci­ók építése.
A feb­ru­ár 16-ától 20-áig tar­tó Közös­ség­szer­ve­zés, koa­lí­ci­ók work­shop ezek­re a témákra
fókusz­ál­va ad teret a részt­ve­vők­nek a tapasz­ta­lat­cse­ré­re, a prob­lé­mák fel­tá­rá­sá­ra és
válaszkeresésre.
A szak­mai műhe­lyen meg­hí­vott közös­ség­szer­ve­zők vehet­nek részt.

Részletek

Kezdés:
2022.02.16.
Vége:
2022.02.20.