Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Oltass, hogy élhess! workshop

2021.04.15. @ 10:00 - 2021.05.15. @ 12:00

A Civil Kol­lé­gi­um Rend­szer­szint mun­ka­cso­port­ja  egy tájé­koz­ta­tó work­shop soro­zat meg­tar­tá­sát vál­lal­ta az „Oltass, hogy élhess civil kampányban”. 

A koro­na­ví­rus elle­ni védő­ol­tás regiszt­rá­ci­ó­já­nak elő­se­gí­té­se érde­ké­ben orszá­gos, átfo­gó kam­pányt indí­tot­tak civi­lek, hogy az ország 100 leg­hát­rá­nyo­sabb hely­ze­tű tele­pü­lé­sén konk­rét segít­sé­get adhassanak.

A kam­pány cél­ja, hogy a koro­na­ví­rus elle­ni véde­ke­zés­sel kap­cso­la­tos leg­fon­to­sabb infor­má­ció és a konk­rét, regiszt­rá­ci­ó­val kap­cso­la­tos segít­ség­nyúj­tás a leg­hát­rá­nyo­sabb hely­zet­ben élők­höz is eljuthasson. 

A work­shop során arra készül­nek fel  az önkén­te­sek, hogy meg­fe­le­lő tájé­koz­ta­tást tud­ja­nak adni a tele­pü­lé­se­ken azok­nak az embe­rek­nek is, akik fél­nek az oltás eset­le­ges mel­lék­ha­tá­sa­i­tól, és ezért nem ter­ve­zik beol­tat­ni magukat.

A work­shop online érhe­tő el 10 fős turnusokban.

Az idő­tar­tam, 2 óra egy szünettel.

    • Az első rész­ben a tájé­koz­ta­tás­hoz, és a biz­ton­sá­gos kap­cso­lat fel­vé­tel­hez  szük­sé­ges infor­má­ci­ók össze­gyűj­té­sé­re fókusz­á­lunk, egy Roma egész­ség­ügyi szak­em­ber segítségével.
    • A máso­dik rész­ben az online regiszt­rá­ci­ót lehet gya­ko­rol­ni, még nem valós adatokkal. 

A work­shop részt­ve­vői saját tapasz­ta­la­tok alap­ján közö­sen kere­sik meg és fogal­maz­zák meg a fel­adat meg­ol­dá­sát segí­tő lehetőségeket.

[ninja_form id=24] 

A tere­pen dol­go­zók mun­ká­ját segí­ten­dő az aHang, a Dikh Tv, a Rom­Net, a Roma Saj­tó­köz­pont, a Rend­szer­szint, a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány és az 1 Magyar­or­szág közös, orszá­gos média kam­pányt indí­tott, mely­nek fő cél­ja a regiszt­rá­ci­ó­ra buz­dí­tás, illet­ve az oltás­sal kap­cso­la­tos tév­hi­tek eloszlatása. 

Neves sztá­rok is csat­la­koz­tak, fel­hív­va a figyel­met az embe­ri élet és az egész­ség megóvására:

https://www.youtube.com/watch?v=JpiZrXLWv2Q

A tele­pü­lé­se­ken zaj­ló tevé­keny­sé­ge­ket az Orszá­gos Roma Önkor­mány­zat, a Rend­szer­szint és a Civil Tanács Egye­sü­let koordinálja.

A work­sho­pot a Civil Kol­lé­gi­um és a Rend­szer­szint szer­ve­zi a kam­pány töb­bi részt­ve­vő­jé­nek a segítségével.

Részletek

Kezdés:
2021.04.15. @ 10:00
Vége:
2021.05.15. @ 12:00
Esemény kategória:

Szervező

Civil Kollégium Alapítvány
E-mail:
info@cka.hu
View Szervező Website