Hit alapú szervezés

A Lánc­re­ak­ció pro­jekt kere­té­ben 2020-ban kapott lehe­tő­sé­get a CKA arra, hogy a közös­ség­szer­ve­zés hit ala­pú irány­za­tá­val kísér­le­ti prog­ra­mot indít­son, mely­be hívő embe­re­ket, külön­bö­ző gyü­le­ke­ze­tek tag­ja­it von­ja be. 

A hit ala­pú (faith-bas­ed) közös­ség­szer­ve­zés­ben a közös­ség­szer­ve­ző a tár­sa­dal­mi­lag inak­tív, illet­ve a körny­ze­tük­től elszi­ge­telt gyü­le­ke­ze­te­ket szer­ve­zi élő és befo­ga­dó közös­sé­gek­ké. Bib­li­ai és teo­ló­gi­ai ala­pok­ról kiin­dul­va, a lai­kus egy­ház­tag­ság ins­pi­rá­lá­sá­val és akti­vi­zá­lá­sá­val igyek­szik elér­ni egy igaz­sá­go­sabb, krisz­tu­sibb tár­sa­dal­mat, de elő­se­gí­ti a val­lá­so­kon és fele­ke­ze­te­ken átíve­lő együtt­mű­kö­dést is a tár­sa­dal­mi ügyekben. 

Támo­gat­juk a tár­sa­dal­mi szo­li­da­ri­tás érté­ke iránt elkö­te­le­zett, és a tár­sa­dal­mi prob­lé­mák meg­ol­dá­sá­ban aktív sze­re­pet vál­la­ló hívő embe­rek közös mun­ká­ját. Ezek­ben az erő­fe­szí­té­sek­ben ugyan­ak­kor kivá­ló part­ne­rek a sze­ku­lá­ris és civil szer­ve­ze­tek is, és hisszük, hogy a velük való együtt­mű­kö­dés fon­tos része világ üdvé­ért való tevé­keny­sé­günk­nek. A szer­ve­zői mun­kánk első gyü­möl­cse­ként segí­tet­tük a Kovász Közös­ség születését.

https://www.facebook.com/85568463466/videos/385849762404467