A CKA is kiáll a tatai nép­sza­va­zás sike­re mellett! 

A Nagy Tavak Koa­lí­ció kez­de­mé­nye­ző­je­ként és támo­ga­tó­ja­ként a kez­de­tek óta szí­vün­kön visel­jük a tatai helyi nép­sza­va­zás ese­mé­nye­it, és segít­jük a tatai tópart beépí­té­se ellen küz­dő helyi civi­lek, a Stop Ava­lon! Tata civil moz­ga­lom és a MAG – Miénk a Grund Város­vé­dő Egye­sü­let munkáját. 

Most pedig, a júli­us végé­re kitű­zött nép­sza­va­zás kam­pány­haj­rá­já­ban sze­mé­lyes akti­vi­tá­sunk­kal is sze­ret­nénk hoz­zá­já­rul­ni az ese­mény sike­ré­hez. Ezért júli­us 23-ára akció­na­pot hir­de­tünk saját köreinkben!

Az akció­na­pon kite­le­pü­lő pul­tos jelen­lé­tet, tájé­koz­ta­tást és szó­ró­la­po­zást vál­la­lunk, ami­vel a helyi lakos­ság haté­ko­nyabb elérést sze­ret­nénk segí­te­ni. A stan­dok­nál min­den eset­ben jelen lesz a tatai civi­lek leg­alább egy tag­ja is, és ter­mé­sze­te­sen elő­ze­te­sen online fel­ké­szí­tést is tartunk. 

Amennyi­ben velünk együtt te is hoz­zá­já­rul­nál jelen­lé­ted­del a nép­sza­va­zás sike­ré­hez, az aláb­bi űrla­pon jelentkezhetsz!: