Kará­cso­nyi sors­je­gyek vásár­lá­sá­val nél­kü­löz­he­tő tár­gyak helyett vegyél nél­kü­löz­he­tet­len demokráciát!

Nem­so­ká­ra kará­csony, elkez­dő­dött az adven­ti időszak…

Nagyon sok tárgy, amit ilyen­kor kará­csony­kor veszünk való­já­ban nél­kü­löz­he­tő len­ne életünkből. 

Feles­le­ges vásár­lá­sok helyett válaszd az adományozást!

Gon­dolj most olyan szer­ve­ze­tek­re, mint ami­lyen a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány, amely sze­ret­né füg­get­len­sé­gét meg­őriz­ni, hogy szak­mai mér­cénk­nek meg­fe­le­lő­en működhessünk.

Erre az egy­re szű­kü­lő cél­zott pályá­za­ti for­rá­sok vagy nem ele­gen­dő­ek vagy nem fede­zik működésünket.

Ado­má­nyozz a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány­nak, és ígér­jük, hogy min­den egyes támo­ga­tói forin­tot arra for­dí­tunk, hogy civil szer­ve­ze­tek közös­ség­szer­ve­zői kép­zé­sé­vel, men­to­rá­lá­sá­val és szak­mai prog­ram­já­nak támo­ga­tá­sá­val a magyar tár­sa­da­lom önszer­ve­ző­dő képes­sé­gét erő­sít­sük!

Hogyan tudsz most adományozni? 

Vegyél min­den nap­ra egy vir­tu­á­lis sors­je­gyet, ame­lyek arról üzen­nek neked, hogy milyen egy demok­ra­ti­kus állam­ban élni, és mi köze ehhez a közös­ség­szer­ve­zés­nek. Vásár­lás után annyi napig kapod a sors­je­gye­ket kis üze­ne­tek­kel e‑mailben, amennyi sors­je­gyet vásá­rol­tál!*

Sorsolás

Min­den e‑mailben meg­kül­dött vir­tu­á­lis sors­jegy kap egy sor­szá­mot, ame­lyek janu­ár­ban egy online sor­so­lá­son vesz­nek részt!** 

Ezért érde­mes töb­bet is vásárolni!

 

Köszön­jük, ha lehe­tő­vé teszed, hogy minél több aktív állam­pol­gár áll­jon ki érde­ke­i­ért, amely által egy demok­ra­ti­ku­sabb és igaz­sá­go­sabb ország­ban élhetünk! 

A támo­ga­tás online fize­tés­sel tör­té­nik bank­kár­tyá­val vagy Bari­on egyenlegből.

A kényel­mes és biz­ton­sá­gos online fize­tést a Bari­on Pay­ment Zrt. biz­to­sít­ja,
MNB enge­dély szá­ma: H‑EN-I-1064/2013

Bank­kár­tya ada­tai ala­pít­vá­nyunk­hoz nem jut­nak el. Ha a rend­sze­res támo­ga­tást le sze­ret­néd mon­da­ni, akkor írjunk nekünk az [email protected] email címre!

Ado­mányt ban­ki átuta­lás­sal az OTP-nél veze­tett bank­szám­lán fogad szer­ve­ze­tünk:
OTP Bank 11701004–20165888

A köz­le­mény rovat­ba kér­jük az aláb­bi szö­veg fel­tün­te­té­sét: “Ado­mány Kar23”

Köszön­jük!

*A vir­tu­á­lis sors­je­gye­det e‑mailben kapod meg. A sors­je­gye­det nem a vásár­lás idő­pont­já­ban kapod, de 24 órán belül meg fog érkez­ni, kér­jük, légy türelemmel. 

**A nye­re­mé­nyek átruházhatóak.