Bánfalvi-Radó Boglárka

“Ha annyi­ra ráér­tek, hát old­já­tok már meg, hogy legyen egy ját­szó­tér az utca végén!”

Ez a mon­dat belé­mégett egy beszél­ge­tés során, amit még civil­ke­dős pálya­fu­tá­som ele­jén inté­zett hoz­zám egy hölgy az utcánk­ban. Akkor­tájt sor­ra kopog­tat­tam be a szom­szé­dok­hoz, hogy csat­la­koz­za­nak az egye­sü­le­tünk­höz, és lép­jünk fel együtt a tele­pü­lés­rész szenny­víz­csa­tor­ná­já­nak megépüléséért.

Talán nem mon­dok újat, ha eláru­lom, nem értem rá. Egy­ál­ta­lán nem. De annyi­ra hit­tem a közös­ség­szer­ve­zés ere­jé­ben, amit a CKA-nál tanul­tam egy egy­he­tes kép­zé­sen, hogy még­is­csak sza­kí­tot­tam időt rá.

És azt is eláru­lom, hogy tavasszal vég­re rákö­tik a házun­kat és még továb­bi 640 ingat­lant) az új csa­tor­na­há­ló­zat­ra. Bizony, adi­ós szip­pan­tós autó, bűz és talajszennyezés!

Sze­rin­ted is fon­tos, hogy legyen sok ilyen közös­ség­szer­ve­ző, akik segí­tik fel­épí­te­ni, meg­erő­sí­te­ni az alul­ról jövő szer­ve­ző­dé­se­ket (akik­ből aztán orszá­gos össze­fo­gá­sok is lehet­nek!), és fel­lép­nek az akku­gyá­rak, okta­tás rossz hely­ze­te, esély­egyen­lőt­len­sé­gek, igaz­ság­ta­lan­sá­gok ellen?

Kér­lek segítsd őket hoz­zá a meg­fe­le­lő tudás, mód­szer­tan meg­szer­zé­sé­hez azzal, hogy bár­mi­lyen összeg­gel támo­ga­tod a CKA‑t!

Mert bizony a CKA közös­ség­szer­ve­ző­ket támo­gat szakmailag!

Jelen­leg 15 egy éves diák vesz részt a CKA közös­ség­szer­ve­ző, érdek­ér­vé­nye­sí­tő mentorprogramjában.

Egy diák 500.000 ft-jába kerül!

Én leg­alább 1 diák­nak a fél­éves men­to­rá­lá­si költ­sé­gét sze­ret­ném össze­gyűj­te­ni!
Segí­tesz? Ne feledd, sok kicsi sok­ra megy!