Kriszta a Kiserdővédő

Németh Krisz­ti­na vagyok, szo­ci­á­lis mun­kás­ból lett közös­ség­szer­ve­ző. Min­dig fon­tos­nak tar­tot­tam az embe­rek érdek­ér­vé­nye­sí­tő képes­sé­gé­nek növe­lé­sét, és látom ebben a közös­sé­gi lehe­tő­sé­gek szerepét.

Ami­kor las­san 4 évvel ezelőtt, saját lakó­kör­nye­ze­tem­ben meg­ta­pasz­tal­tam, hogy milyen könnyen átlép­het­nek egy dön­tés­sel a helyi lakók feje felett, és egy toll­vo­nás­sal leront­hat­ják élet­kö­rül­mé­nye­i­ket, azon­nal bekap­cso­lód­tam a fris­sen szer­ve­ző­dő Kis­er­dő­vé­dők cso­port­ba, ami­nek azóta is egyik szer­ve­ző tag­ja vagyok.

A buda­pes­ti Kis­er­dő­vé­dők a Határ úti/Ferencvárosi Kis­er­dő­ben épí­ten­dő új 2x2 sávos autó­út épí­té­se ellen lép­tek fel 2017 nya­rán. Elsőd­le­ges célunk a váro­si erdő­sáv és annak köz­vet­len szom­széd­sá­gá­ban lévő lakó­te­rü­le­tek meg­óvá­sa egy ilyen nagy kör­nye­ze­ti kár­oko­zás­sal és egész­ség­ügyi árta­lom­mal járó beru­há­zás­tól. Emel­lett a váro­si autós köz­le­ke­dés fenn­tart­ha­tat­lan­sá­ga, és álta­lá­ban a zöld­te­rü­le­tek szük­sé­ges­sé­ge van figyel­münk fókuszában.

Eddi­gi műkö­dé­sünk során a kerü­le­ti, fővá­ro­si és kor­mány­za­ti dön­tés­ho­zók­ra irá­nyu­ló nyo­más­gya­kor­lá­si palet­tánk szé­les: a sok­szí­nű lakos­sá­gi bevo­nó és tájé­koz­ta­tó prog­ra­mo­kon kívül nyílt leve­lek­kel, petí­ci­ók­kal, fóru­mok­kal, flash­mo­bok­kal, vide­ók­kal és tár­gya­lá­sos lob­bi­te­vé­keny­ség­gel is éltünk, miköz­ben a helyi­ek­kel közö­sen vigyá­zunk az erdőnk értékeire.

Nézd meg a rólunk készült vide­ót is!