Ked­ves Érdeklődő!

Meg­hir­det­jük Közös­sé­gi veze­tő kép­zé­sün­ket, amely­re szer­ve­ze­ten­ként 1, indo­kolt eset­ben 2 főt várunk. Első­sor­ban olya­nok jelent­ke­zé­sét vár­juk, akik a helyi/tematikus ügyek­ben már veze­tő sze­re­pet vál­lal­nak, vagy a közel­jö­vő­ben vállalnának.

Tekin­tet­tel a vírus­hely­zet­re, a kép­zést on-line tart­juk, amely­hez a részt­ve­vők­nek tech­ni­kai segít­sé­get nyújtunk.

A kép­zés idő­pont­jai előtt negyed órá­val lehe­tő­ség van a beje­lent­ke­zés­re zoom-on, amely­nek a link­je a kép­zé­si tájé­koz­ta­tó­ban lesz, ame­lyet a kép­zé­sen részt­ve­vők kap­nak meg.

Idő­pon­tok:

2020. nov. 9. 18–19,30 óráig

szü­ne­tek­kel tagol­va, 1 órás ebéd­szü­net beiktatásával

2020. nov. 14. 10–17,30 óráig

2020. nov. 15. 10–17,30 óráig

2020. nov. 21. 10–15,45 óráig

A kép­zés óra­szá­ma: 24 tanóra

A kép­zés cél­ja: a részt­ve­vők fel­ké­szí­té­se infor­má­lis közös­sé­gi veze­tő sze­rep­re, amely­ben a helyi közös­ség aktív tag­ja­i­ként képe­sek irá­nyí­ta­ni a helyi közös­ség szer­ve­ző­dé­sét, cselekvését.

A prog­ram cél­cso­port­ja: azok sze­mé­lyek, akik haj­lan­dó­ak hosszabb távon fele­lős­sé­get vál­lal­ni közös­sé­gü­kért, segí­te­ni a helyi lakos­ság össze­fo­gá­sát, cse­lek­vé­sét, hoz­zá­já­rul­ni demok­ra­ti­kus szer­ve­ze­tek, szer­ve­ző­dé­sek építéséhez.

A kép­zé­si prog­ram­ba való bekap­cso­ló­dás feltétele:

  • Betöl­tött 16. életév
  • mini­mum 8 álta­lá­nos isko­lai végzettség

A kép­zés témái:

  • A közös­ség­szer­ve­zés alapjai
  • Demok­ra­ti­kus szer­ve­zet­épí­tés és kampánystratégia
  • Fenn­tart­ha­tó­ság és a közös­ség­szer­ve­zés alkal­ma­zá­sa a saját szervezetre

Figye­lem! A Közös­sé­gi veze­tő kép­zés­re való jelent­ke­zés a Közös­ség­szer­ve­zés 2020–21 prog­ram­ban, a Rend­szer­szint part­ne­rei, és a KÖZ-SZER-VEZ  prog­ram­ban részt vevők szá­má­ra nyitott!

Jelent­kez­ni októ­ber 31-ig az aláb­bi jelent­ke­zé­si lap kitöl­té­sé­vel lehet.

Jelent­ke­zé­si határ­idő októ­ber 31. 12.00 óra

A fen­ti jelent­ke­zé­si lap elkül­dé­sé­vel ön a kitöl­tött ada­to­kért az alá­írás­sal egyen­ér­té­kű fele­lős­sé­get vál­lal, ezért kér­jük, győ­ződ­jön meg az elkül­dés előtt az ada­tok pontosságáról.