Ked­ves Érdeklődő!

Meg­hir­det­jük Közös­ség­szer­ve­zés ONLINE kép­zé­sün­ket 2x4, azaz össze­sen 8 órában.

A kép­zés cél­ja: a részt­ve­vők meg­is­mer­te­té­se a közös­ség­szer­ve­zés alapjaival.

A prog­ram cél­cso­port­ja: azok a sze­mé­lyek, akik érdek­lőd­nek a tár­sa­dal­mi prob­lé­mák iránt, aktí­van ten­ni akar­nak közösségükért.

A kép­zés témái:

  • Beve­ze­tés a közösségszervezésbe.
  • A közös­ség­szer­ve­ző készségei.
  • Hata­lom definíciója.
  • Inter­jú­ké­szí­tés és az önérdek.
  • A prob­lé­ma és az ügy különb­sé­ge — a közös­ség­szer­ve­zés folyamata.
  •  Mobi­li­zá­lás, tobor­zá­si tech­ni­kák, a csoport.

A kép­zé­si prog­ram­ba való bekap­cso­ló­dás feltétele:

  • betöl­tött 16. életév
  • mini­mum 8 álta­lá­nos isko­lai végzettség

A kép­zé­si időpontok:

2020. decem­ber 5. 09.00–13.00 óra

2020. decem­ber 12. 09.00–13.00 óra 

A kép­zés idő­pont­jai előtt negyed órá­val lehe­tő­ség van a beje­lent­ke­zés­re zoom-on, amely­nek a link­jét a kép­zé­sen részt­ve­vők e‑mailben kap­ják meg. 

Jelent­kez­ni 2020. decem­ber 01-ig az aláb­bi jelent­ke­zé­si lap kitöl­té­sé­vel lehet.