Nul­la­dik nap – 2022. 08. 16. 

 

Dél­előtt – Érke­zés és elő­ké­szí­tés 

13:00 – Ebéd 

17:00 – Rural Orga­ni­zing – Beszél­ge­tés Leah F. Tor­rey ame­ri­kai közös­ség­szer­ve­ző­vel 

18:30 – Vacso­ra 

Első nap – 2022. 08. 17. 

08:00 – Reg­ge­li közös moz­gás 

08:30 – Reg­ge­li 

09:30 – Nap­in­dí­tó 

 10:00 – Civil háló­za­tok 

11:30 – Szü­net 

12:00 – Pár­hu­za­mos műhe­lyek: Hit ala­pú szer­ve­zés // Roma háló­zat // Zalai fal­vak 

13:00–14:30 – Ebéd és tár­lat­ve­ze­tés 2 tur­nus­ban 

14:30 – Open Space 

15:20 – Szü­net 

15:30 – Koa­lí­ci­ók és koa­lí­ci­ós tapasz­ta­la­tok 

17:00 – Szü­net 

17:30 – Civi­lek és önkor­mány­za­tok: Pár­hu­za­mos műhe­lyek 

19:00 – Vacso­ra 2 tur­nus­ban 

20:00 – Közös­ség­szer­ve­ző tár­sas­já­ték bemu­ta­tó 

Máso­dik nap – 2022. 08. 18. 

08:00 – Reg­ge­li közös moz­gás 

08:30 – Reg­ge­li 

09:30 – Nap­in­dí­tó 

10:00 – Beru­há­zá­sok, beavat­ko­zá­si lehetőségek 

11:30 – Szü­net 

12:00 – Zöld kap­cso­ló – world cafe: bevo­nás // közös­sé­gi meg­ol­dá­sok // akci­ók 

13:00–14:30 – Ebéd és tár­lat­ve­ze­tés 2 tur­nus­ban 

14:30 – Open Space 

15:20 – Szü­net 

15:30 – Lehet‑e gyü­le­ke­ze­ti közös­ség­szer­ve­zés Magyar­or­szá­gon? 

17:00 – Szü­net // Kiál­lás a sza­bad saj­tó mel­lett 

17:30 – Keresz­tény ellen­ál­ló saj­tó 

19:00 – Vacso­ra 2 tur­nus­ban 

20:00 – Kórus­kon­cert 

Har­ma­dik nap – 2022. 08. 19. 

08:00 – Reg­ge­li közös moz­gás 

08:30 – Reg­ge­li 

09:30 – Nap­in­dí­tó 

10:00 – Beszél­ge­tés a szeg­re­gált okta­tás­ról 

11:30 – Szü­net 

12:00 – Műhely­mun­ka a szeg­re­gált okta­tás­ról 

13:00–14:30 – Ebéd 2 tur­nus­ban 

14:30 – Open Space 

15:20 – Szü­net 

15:30 – Roma női sze­re­pek: Házi­asszony­tól a kar­ri­e­ris­tá­ig 

17:00 – Szü­net 

17:30 – Ins­tal­lá­ció bemu­ta­tó + Díj­át­adó 

19:00 – Vacso­ra 2 tur­nus­ban 

Negye­dik nap – 2022. 08. 20. 

08:00 – Reg­ge­li közös moz­gás 

08:30 – Reg­ge­li 

09:30 – Nap­in­dí­tó 

10:00 – Zárás, pako­lás 

13:00 – Ebéd

14:00 – Haza­út 

Ext­ra 

Az Open Space során neked is lehe­tő­sé­ged van meg­tar­ta­ni egy 30 vagy 60 per­ces műhe­lyet. Ha van egy esz­köz, mód­szer, dilem­ma, tapasz­ta­lat, amit szí­ve­sen meg­osz­ta­nál mások­kal, vagy csak egy prob­lé­ma, amit sze­ret­nél kör­be­jár­ni, csak jelezd a hely­szí­nen a szer­ve­zők­nek! Ha csak gond­ta­lan részt­ve­vő sze­ret­nél marad­ni, akkor sem kell aggód­ni, mi már készü­lünk, hogy biz­to­san legyen min­den dél­után érde­kes prog­ram. 

Min­den nap több­ször el fog indul­ni a „pedi­busz”, ami kör­be veze­ti az új láto­ga­tó­kat a hely­szí­nek és a kiál­lí­tá­sok között, és be is mutat­ja azo­kat. Így bár­mi­kor is érke­zel, min­den hasz­nos és fon­tos infor­má­ci­ó­val ren­del­kez­ni fogsz. 

A prog­ram­vál­to­zás jogát fenntartjuk!