A Lánc­re­ak­ció okta­tá­si mun­ka­cso­port ebben az online fel­mé­rés­ben arra kíván­csi, hogyan áll­nak a peda­gó­gu­sok ahhoz, ha ismét online okta­tás­ra kel­le­ne átáll­ni, milyen segít­sé­get kap­tak a digi­tá­lis tan­rend kiala­kí­tá­sá­hoz. A kér­dő­ív kitöl­té­sé­hez olyan peda­gó­gu­so­kat kere­sünk, akik álta­lá­nos isko­lá­ban vagy közép­is­ko­lá­ban taní­ta­nak. A kér­dő­ív ano­nim, kitöl­té­se 5 per­cet vesz igénybe.