Szociális juttatások

Az Esély Labor Egye­sü­let Mél­tó Meg­él­he­tés Mun­ka­cso­port­ja azért dol­go­zik, hogy a sze­gény­ség­ben élő embe­rek éle­te könnyebb legyen. Kis lépé­sek­től hala­dunk a nagyob­ba­kig – prog­ra­mok­tól a közös­sé­gi vál­to­zá­so­kig. Célunk, hogy egy olyan tár­sa­da­lom­ban élhes­sünk, ahol min­den­ki­nek jó élnie.

Ismerd meg: