Szociális juttatások

Az Esély Labor Egye­sü­let Mél­tó Meg­él­he­tés Mun­ka­cso­port­ja azért dol­go­zik, hogy a sze­gény­ség­ben élő embe­rek éle­te könnyebb legyen. Kis lépé­sek­től hala­dunk a nagyob­ba­kig – prog­ra­mok­tól a közös­sé­gi vál­to­zá­so­kig. Célunk, hogy egy olyan tár­sa­da­lom­ban élhes­sünk, ahol min­den­ki­nek jó élnie.

Ismerd meg a Mél­tó Meg­él­he­tés Mun­ka­cso­por­tunk tevé­keny­sé­gét ami önál­ló enti­tás­ként, egy jobb szo­ci­á­lis védő­há­ló­ért dol­go­zik. Petí­ci­ót indí­tott el a 12 éve vál­to­zat­lan össze­gű csa­lá­di pót­lék meg­dup­lá­zá­sá­ért, amit eddig eddig közel 38 ezren írták alá. Sze­rin­tünk a csa­lá­di pót­lék a gyer­mek­sze­gény­ség meg­elő­zé­sé­nek és a tár­sa­dal­mi krí­zis elke­rü­lé­sé­nek fon­tos esz­kö­ze, az össze­gé­nek a növe­lé­se ma lét­fon­tos­sá­gú len­ne.  A koro­na­ví­rus-jár­vány nyo­mán járó vál­ság­ban a rászo­ru­ló csa­lá­dok még kilá­tás­ta­la­nabb hely­zet­be kerül­nek, emel­lett pedig az ország­ban egy­re job­ban növek­szik a dol­go­zói szegénység.

Októ­ber 17-én a sze­gény­ség elle­ni küz­de­lem világ­nap­ján akci­óz­tunk, ami­ről az élő face­boo­kos köz­ve­tí­té­sün­ket itt lehet újra­néz­ni.