A Lánc­re­ak­ció okta­tá­si mun­ka­cso­port online fel­mé­ré­sé­ben arra kíván­csi,  mennyi­re fel­ké­szül­tek a szü­lők, ha ismét online okta­tás­ra kel­le­ne átáll­ni, illet­ve  hogyan való­sul meg gyer­me­kük isko­lá­já­ban a digi­tá­lis okta­tás. A kér­dő­ív kitöl­té­sé­hez olyan szü­lők segít­sé­gét kér­jük, akik­nek van álta­lá­nos isko­lá­ba vagy közép­is­ko­lá­ba járó gyer­me­kük. A kér­dő­ív ano­nim, kitöl­té­se 5 per­cet vesz igénybe.