István, aki a civilek kottájából játszik

Szu­lovsz­ky Ist­ván vagyok, a szent­end­rei Civil Kot­ta Egye­sü­let egyik ala­pí­tó­ja. Közös­ség­szer­ve­ző­ként a szom­széd­sá­gi szer­ve­zés mód­szer­ta­na alap­ján dol­go­zom a helyi és a tér­sé­gi közös­sé­gek meg­erő­sí­té­sén, hogy érde­ke­i­ket minél haté­ko­nyab­ban érvé­nye­sít­ve tud­ják siker­re vin­ni ügye­i­ket és ezál­tal meg­ol­da­ni helyi és tér­sé­gi szin­tű problémákat. 

Kiemel­ten fon­tos­nak tar­tom a vita­kul­tú­ra fej­lesz­té­sét, az épí­tő kom­mu­ni­ká­ci­ós csa­tor­nák meg­te­rem­té­sét a külön­bö­ző véle­mé­nyen lévő embe­rek között. Az átlát­ha­tó, rész­vé­te­li­sé­gen ala­pu­ló önkor­mány­za­ti műkö­dést és annak állam­pol­gá­ri kontrollját.

A Civil Kot­ta 2016-ban ala­kult Szent­end­rén a köz­éle­ti folya­ma­tok­kal és gya­kor­la­tok­kal elé­ge­det­len szent­end­rei lako­sok össze­fo­gá­sá­val. Cél­ja az átlát­ha­tó helyi köz­élet meg­te­rem­té­se, a helyi közös­sé­gek és együtt­mű­kö­dé­sük támo­ga­tá­sa. Első nagy pro­jek­tünk a helyi épí­té­si sza­bály­zat lakos­sá­gi véle­mé­nyez­te­té­sé­vel kap­cso­la­tos: össze­fog­tuk a helyi közös­sé­ge­ket és szak­mai segít­sé­get nyúj­tot­tunk nekik a folya­mat­ban. Később egy lakó­kö­zös­ség mun­ká­ját segí­tet­tünk egy adó­to­rony elle­ni küz­de­lem­ben, de tár­sa­dal­ma­sí­tot­tuk a 11-es út helyi prob­lé­má­it (jelen­leg épp az út ter­ve­zett fel­újí­tá­sa kap­csán fog­lal­ko­zunk kiemel­ten az aka­dály­men­te­sí­té­si lehe­tő­sé­gek­kel), kiáll­tunk a város zöld és kul­tu­rá­lis érté­ke­i­nek meg­óvá­sa mel­lett, illet­ve a tér­ség prob­lé­má­i­nak meg­ol­dá­sa érde­ké­ben kez­de­mé­nyez­tük a kör­nye­ző tele­pü­lé­sek civil szer­ve­ze­te­i­nek össze­fo­gá­sát is. A helyi és tér­sé­gi prob­lé­má­kat a Köz­éle­ti Műhely ese­mény­so­ro­za­tun­kon beszél­tük meg az érin­tet­tek­kel és érdek­lő­dők­kel, ennek kere­té­ben készült el pél­dá­ul a 11-es főút komp­lex prob­lé­ma­tér­ké­pe is, ami­nek 2021-ben a szent­end­rei város­ve­ze­tés nagy hasz­nát vet­te az út fel­újí­tá­sa körü­li egyeztetésekben.

Önkén­tes mun­kánk során, melyet nagy mér­ték­ben a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány támo­ga­tott, a helyi és tér­sé­gi közös­sé­gek érde­ke­i­nek érvé­nye­sí­té­se mel­lett dol­goz­tunk. Fő célunk az állam­pol­gá­rok közöt­ti biza­lom hely­re­ál­lí­tá­sa, a demok­ra­ti­kus ala­pok meg­szi­lár­dí­tá­sa, a demok­ra­ti­kus esz­kö­zök nép­sze­rű­sí­té­se, a rész­vé­te­li­ség és az állam­pol­gá­ri akti­vi­tás növe­lé­se, azaz az egyen­lő­sé­gen és igaz­sá­gos­sá­gon ala­pu­ló demok­ra­ti­kus kul­tú­ra erő­sí­té­se, a töre­de­zett és meg­osz­tott tár­sa­da­lom újra egy­ség­be fog­la­lá­sa helyi, tér­sé­gi és orszá­gos szin­ten. Ehhez kap­cso­ló­dott egyik fon­tos pro­jek­tünk, a “Civi­lek A Város­há­zán” kon­fe­ren­cia meg­szer­ve­zé­se is, ame­lyet az önkor­mány­za­ti válasz­tá­sok után szer­vez­tünk abból a cél­ból, hogy elin­dít­sunk egy folya­ma­tot a civi­lek és az önkor­mány­zat szo­ro­sabb, rend­szer­szin­tűbb együtt­mű­kö­dé­sé­nek érde­ké­ben, a rész­vé­te­li demok­rá­cia ele­me­i­nek megismertetésével.

Sza­bad­időn­kön, önkén­tes mun­kák fel­aján­lá­sán kívül jelen­leg nincs más for­rá­sunk, de sze­ret­nénk haté­ko­nyab­ban dol­goz­ni a fen­ti célo­kért. Hisszük, ha helyi szin­ten sike­rül­het vál­to­zá­so­kat elér­ni a köz­éle­ti kér­dé­sek­kel, az állam­pol­gá­ri akti­vi­tás fej­lesz­té­sé­vel, a lako­sok – civil szer­ve­ze­tek – kép­vi­se­lők kom­mu­ni­ká­ci­ós csa­tor­ná­i­nak fej­lesz­té­sé­vel kap­cso­lat­ban, akkor sike­rül­het egy olyan erős és együtt­mű­kö­dő civil tár­sa­dal­mat épí­te­nünk a tér­ség­ben, ahol közö­sen meg­old­ha­tunk olyan prob­lé­má­kat is, ame­lyek a tár­sa­da­lom szé­le­sebb körét érintik.