Tibor, aki közös nevezőre hozza az egyházakat

A Kovász Közös­ség keresz­tény gyü­le­ke­ze­tek tag­ja­i­ból álló, háló­za­to­san fel­épü­lő közös­ség­szer­ve­ző cso­port, amely tag­ja­it a tár­sa­dal­mi- és klí­ma­igaz­sá­gos­ság ügye­i­ben buz­dít­ja össze­fo­gás­ra, akti­vi­tás­ra, és együtt-gon­dol­ko­dás­ra. Cél­junk, hogy a gyü­le­ke­ze­tek tag­ja­it fele­lős­ség­vál­la­lás­ra, a szo­li­da­ri­tás és irga­lom aktív cse­le­ke­de­te­i­re hív­juk és ezek meg­élé­sé­ben segít­sé­gük­re legyünk.
 

A Kovász 2020 nya­rán ala­kult meg, a tag­ja­ink pedig jel­lem­ző­en a tör­té­nel­mi egy­há­zak tag­sá­gá­ból érkez­nek, de nyi­tot­tak vagyunk az összes fele­ke­zet­tel való együtt­mű­kö­dés­re. Egy olyan közös­ség vagyunk, ami fix evan­gé­li­u­mi alap­ér­té­ke­ket kép­vi­sel és kom­mu­ni­kál, és ami ezen érté­kek alap­ján el tud­ja indí­ta­ni a szét­sza­kí­tott cso­por­tok (civi­lek-egy­há­zak / egy­ház­ve­ze­tő­ség-lai­ku­sok / jobb­ol­da­li-bal­ol­da­li / fele­ke­ze­ti / stb.) közöt­ti pár­be­szé­det, öku­me­ni­kus, lel­ki, inte­gra­tív ala­po­kon. Hida­kat épí­tünk, hogy akik eddig ellen­ség­nek lát­ták egy­mást, meg­ta­lál­ják a közös érté­ke­ket és ügye­ket, amin el tud­nak kez­de­ni együtt dolgozni.

Közös­sé­günk cél­ja, hogy a hívők akti­vi­zá­lá­sán keresz­tül önte­vé­keny kis­kö­zös­sé­gek szer­ve­ző­dé­sét ser­kent­se és így for­mál­ja az egy­há­zak tár­sa­dal­mi sze­rep­vál­la­lá­sát. Ez a három szint: egyén – gyülekezet/közösség – egy­ház együtt van jelen gon­dol­ko­dá­sunk­ban, egy­más nél­kül elkép­zel­he­tet­le­nek. Eze­ken a szin­te­ken dol­goz­va abla­kot nyi­tunk a prob­lé­mák­ra és nyo­mor­ra, és való­di tör­té­ne­te­ken keresz­tül, az ínsé­gek iga­zi arcát meg­mu­tat­va pró­bál­juk fel­ráz­ni a fotel­ke­resz­tény­ség­be kényel­me­se­dett test­vé­re­in­ket. Más­részt – szin­tén való­di tör­té­ne­te­ken és pri­mer for­rá­so­kon keresz­tül — bemu­tat­juk a keresz­té­nyek tár­sa­dal­mi sze­rep­vál­la­lá­sá­nak, közös­sé­gi cse­lek­vé­se­i­nek pozi­tív pél­dá­it, azt, aho­gyan a min­den­na­pok­ban valós segít­sé­get tudunk adni egy­más­nak, és ame­lyek mel­lé önál­ló­an oda tudunk áll­ni, támo­gat­va őket. Ezzel segít­jük a keresz­tény egyé­nek és közös­sé­gek szá­má­ra saját tár­sa­dal­mi fele­lős­sé­gük és lehe­tő­sé­ge­ik felismerését. 

Tar­csay Tibor, közép­ko­rász és közös­ség­szer­ve­ző vagyok, a kuta­tá­si témám a Kons­tan­tin alatt kiala­kult tota­li­tá­ri­á­nus keresz­tény teok­rá­cia egy­há­zi apo­ló­gi­á­ja, illet­ve az erre adott ágos­to­ni cáfo­lat. Ágos­ton gon­do­la­tai a tár­sa­da­lom­ról, az igaz­sá­gos­ság­ról, és a keresz­tény­ség sze­re­pé­ről és kül­de­té­sé­ről aktu­á­li­sab­bak, mint vala­ha, így a Kovásszal azon dol­go­zunk, hogy ezek alap­ján, alul­ról szer­ve­ző­dő módon sza­ba­dít­suk meg egy­há­za­in­kat a poli­ti­ka és a pénz fog­sá­gá­ból, és közö­sen talál­junk vissza a krisz­tu­si misszi­ós lel­kü­let­hez és munkához.