Bendegúz a vérbeli szervező

Tikász Gás­pár Ben­de­gúz Deb­re­cen­ben vég­zett filo­zó­fia sza­kon, a közös­ség­szer­ve­zés­sel is ott ismer­ke­dett meg. 2015-ben csat­la­ko­zott, az akkor ala­kult, Natív­hoz, ahol a helyi fia­ta­lok között végez­tek szer­ve­zést. Elő­ször mint önkén­tes, 2018-tól pedig a CKA által támo­ga­tott szer­ve­ző­ként. 2020 óta a Rend­szer­szint – Orszá­gos Közös­ség­szer­ve­ző Műhely egyik szervezője.
 
A Nagy Tavak Koa­lí­ció olyan bala­to­ni, fer­tő-tavi, velen­cei-tavi és tatai szer­ve­ze­tek közös­sé­ge, ame­lyek közö­sen igye­kez­nek fel­lép­ni a közös ter­mé­sze­ti- és kul­tu­rá­lis kin­cse­i­ket veszé­lyez­te­tő, főként turisz­ti­kai, beru­há­zá­sok­kal kap­cso­lat­ban. Ezen szer­ve­ze­tek­kel együtt ala­pí­tot­ta a Rend­szer­szint a Koa­lí­ci­ót, mely­ben a koor­di­ná­ci­ón túl igyek­szünk a részt­ve­vő cso­por­to­kat fej­lesz­te­ni és a közös­ség­szer­ve­zés mód­szer­ta­nát átadni.