Víz Hete 2024/03/20–27.

A Víz Koa­lí­ció együtt­mű­kö­dé­si felhívása

Mit nyújtunk?

Arcu­lat

  • Face­book ese­mény­hez borí­tó­kép sablon
  • A helyi ese­ményt rek­lá­mo­zó pla­kát­hoz (A3) és szó­ró­lap­hoz (A5) gra­fi­kus keret
  • Szük­ség ese­tén segít­ség­nyúj­tás ezek elké­szí­té­sé­hez, használatához
 • Saj­tó­köz­le­mény sab­lon, ami­be a helyi prog­ram aján­lá­sa is beilleszthető
 • Nyil­vá­nos­ság
 • A regiszt­rált szer­ve­zet és a helyi prog­ram meg­je­le­né­se a köz­pon­ti ese­mény­ben (hely­szí­nek lis­tá­ja rövid szö­veg­gel, saját helyi ese­mény linkje)
 • Know How: Helyi szer­ve­zés támo­ga­tá­sa, kon­zul­tá­ci­ós lehe­tő­ség, szak­mai tanácsadás
 • Prog­ram ötletek

Mit kérünk?

 • Küld­je el elő­re a prog­ram­ját a regiszt­rá­ci­ós űrla­pon 2024- már­ci­us 08-ig! Az űrla­pot itt éri el: https://www.cka.hu/viz-hete-programhet/
 • Hasz­nál­ja az álta­lunk kül­dött arcu­la­ti elemeket!
 • A Víz Koa­lí­ció petí­ci­ó­ját vala­mint a Face­book  olda­lát online és off­line is ter­jessze! (Face­book poszt­ban, ese­mény­ben, inter­jú­ban) 
 • Az ese­mé­nyen / vide­ó­ban / kiad­vány­ban han­goz­zon el, jele­ní­tőd­jön meg:
  • Szlo­gen:

   Víz.Jövő.Időben.” 

  • A Víz Koa­lí­ció kez­de­mé­nye­zé­se:
   “A Víz Hete a Víz Koa­lí­ció kez­de­mé­nye­zé­sé­re elin­du­ló orszá­gos programsorozat.”
  • Támo­ga­tó: “A Víz Koa­lí­ció kez­de­mé­nye­zé­sét a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány támogatja.”
 • Rak­ja ki a meg­kül­dött szak­mai és szer­ve­ze­ti infor­má­ci­ó­kat, szóróanyagokat!
 • Opci­o­ná­lis: Gyűjt­sön támo­ga­tást a Víz Koalíciónak. 

Ha egyéb­ként is végez ado­mány­szer­ző tevé­keny­sé­get, akkor min­den­kép­pen kér­jük, hogy a Víz Koa­lí­ció támo­ga­tá­si lehe­tő­sé­gét is tün­tes­se fel:

Víz Koa­lí­ció: 

Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány: Mag­Net Bank 16200106–11673947

Köz­le­mény­be kér­jük az aláb­bi szö­veg fel­tün­te­té­sét: “Víz Koalíció”

 • A prog­ram meg­va­ló­su­lá­sa után küld­jön róla részünk­re fény­ké­pes bemu­ta­tót, hogy arról a köz­pon­ti ese­mé­nyen is beszámolhassunk.
 • Lehe­tő­ség sze­rint saj­tóz­za hely­ben is az ese­ményt. (Igény sze­rint ehhez saj­tó­köz­le­mény-sab­lont tudunk küldeni.)

Információs segédlet:

 • Mi a Víz Hete?

“A Víz Hete a Víz Koa­lí­ció kez­de­mé­nye­zé­sé­re elin­du­ló prog­ram­so­ro­zat, amely a Víz Világ­nap­ja körül szer­ve­ző­dik. Cél­ja a hazai vízi­köz­mű szol­gál­ta­tá­si prob­lé­mák bemu­ta­tá­sa, az ága­zat fenn­tart­ha­tó finan­szí­ro­zá­sá­nak meg­te­rem­té­se, illet­ve figye­lem­fel­hí­vás a fel­szí­ni és fel­szín alat­ti vize­ink védel­mé­re, ter­mé­sze­tes vize­ink álla­po­tá­ra és veszé­lyez­te­tő ténye­ző­i­re, vala­mint a víz­gaz­dál­ko­dás fon­tos­sá­gá­ra és problémáira.”

 • Mi a Víz Koalíció?

“A Víz Koa­lí­ció a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány Közös­ség­szer­ve­zés prog­ram­já­nak része. Tag­jai civil szer­ve­ze­tek, szak­szer­ve­ze­tek és önkor­mány­za­tok. Fő cél­ja, hogy elér­je a kor­mány­zat­nál a hazai vízi­köz­mű ága­zat fenn­tart­ha­tó finan­szí­ro­zá­sát és egy orszá­gos cső­cse­re prog­ra­mot. Kam­pá­nyuk a “Tisz­ta vizet a poha­ra­ink­ba!”. Javas­la­ta­i­kat petí­ci­ó­ban fogal­maz­ták meg.”

Regiszt­rál­ni az aláb­bi lin­ken lehet 2024.03.12-ig:

A Víz Koa­lí­ció a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány közös­ség­szer­ve­zés prog­ram­já­ban szü­le­tett.
fb.me/vizkoalicio
szabad.ahang.hu/p/tisztavizet

A pro­jekt az Euró­pai Unió “Pol­gá­rok, egyen­lő­ség, jogok és érté­kek” (CERV) prog­ram­já­nak támo­ga­tá­sá­val, a 101091463. szá­mú támo­ga­tá­si szer­ző­dés alap­ján való­sul meg. Az Euró­pai Bizott­ság támo­ga­tá­sa ezen web­ol­dal elké­szí­té­sé­hez nem jelen­ti tar­tal­má­nak jóvá­ha­gyá­sát, amely kizá­ró­lag a lebo­nyo­lí­tók állás­pont­ját tük­rö­zi, vala­mint a Bizott­ság nem tehe­tő fele­lős­ség ezen infor­má­ci­ók bár­mi­ne­mű felhasználásáért.