05 04

A társadalmi változás támogatása — Kézikönyv közösségszervezési mentoráláshoz és szupervízióhoz

Mit kell ten­nem, hogy jól halad­jak a szer­ve­zés­ben? Mit teszek rosszul? Kér­jek segít­sé­get vala­ki­től és ha igen, kitől? — mun­kánk során gyak­ran tesszük fel eze­ket a kér­dé­se­ket magunknak. 

A közös­ség­szer­ve­zői vagy a közös­sé­gi veze­tői mun­ka, hason­ló­an más, embe­rek­kel fog­lal­ko­zó segí­tő szak­mák­hoz, nem művel­he­tő haté­ko­nyan meg­fe­le­lő szak­mai és érzel­mi támo­ga­tás nél­kül. A sike­res támo­ga­tói mun­ka eléré­sé­hez, meg­szer­ve­zé­sé­hez nyújt segít­sé­get ez az össze­ál­lí­tás, mely­ben bol­gár, len­gyel, magyar, szlo­vák és az Euró­pai Közös­ség­szer­ve­ző Háló­zat tag­jai oszt­ják meg tapasztalataikat.