12 09

Legyél a munkatársunk!

Admi­niszt­ra­tív mun­ka­tár­sun­kat keres­sük! A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány olyan mun­ka­tár­sat keres, aki segít a szer­ve­ze­ti admi­niszt­rá­ci­ót rend­ben tar­ta­ni, szo­ros együtt­mű­kö­dés­ben az ügy­ve­ze­tő igaz­ga­tó­val és a pénz­ügyes mun­ka­társ­sal.  A CKA 1994 óta a közös­sé­gi mun­ka, közös­ség­fej­lesz­tés és közös­ség­szer­ve­zés egyik leg­fon­to­sabb fel­nőtt­kép­zé­si intézménye.…

Bővebben…

11 09
Forrás: environmentalleague

Hatásgyakorlás a törvényalkotásban környezetvédelmi ügyekben

Ha nem tud­tál részt ven­ni az ese­mé­nyen, de szí­ve­sen meg­hall­gat­nád, a Face­book olda­lun­kon elér­he­ted a beszél­ge­tést: https://www.facebook.com/CKAcivilkollegium/videos/1503635893509145 WORKSHOP! Idő­pont: 2023.09.20., 17.00 órá­tólHely­szín: CKA iro­da, Buda­pest VII. ker., Rákó­czi út 14. fél­eme­let 1‑es ajtó (kapu­csen­gő: 40) Újra lehe­tő­ség nyí­lik a CKA GLC…

Bővebben…

15 08

Fenntarthatóság képzés a Kunbábonyi Képzési Központunkban

Tar­tal­mas hét­vé­gi prog­ram a fenn­tart­ha­tó­ság jegyé­ben a cso­dá­la­tos Kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Köz­pont­ban!  2023. decem­ber 8., 11.00 órá­tól – decem­ber 10., 15.00 órá­ig A 3 napos (24 tan­órás) ott alvós kép­zé­sen: meg­tu­dod, hogyan műkö­dik fenn­tart­ha­tó­an a közös­ség a ter­mé­szet­tel össz­hang­ban; a közös gondolkodás,…

Bővebben…

08 07

2023-ban is Részvétel Hete — FELHÍVÁS!

Októ­ber 2–8. Szer­vezz te is köz­éle­ti ese­ményt a Rész­vé­tel Hetén tele­pü­lé­se­den! Demok­rá­ci­át hely­ben! A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány (CKA) és part­ne­rei több mint egy évti­ze­de szer­ve­zik meg a Rész­vé­tel Hete prog­ram­so­ro­za­tot. Az ország szá­mos pont­ján állam­pol­gá­ri cso­por­tok és civil szer­ve­ze­tek csatlakoznak…

Bővebben…