21 05

VIGYÁZAT, MÉLYVÍZ! CSAK ÚSZNI TUDÓKNAK!

A CKA tavaly tavasszal indí­tot­ta egy­éves közös­ség­szer­ve­ző men­tor­prog­ram­ját, mely­nek első vég­ző­sei között volt Magyar-Ábel Ágnes is. Olvasd el, hogyan élte meg ő ezt az elmúlt egy évet! Mot­tó: Nehéz úgy beszá­mo­lót írni, ami­kor az ember épp úsz­ni tanul, folya­ma­tos kar­csa­pá­sok nélkül…

Bővebben…

17 05

EgyszerGYEREk — Mit tehetünk az SNI‑s tanulók oktatási hozzáférésének javításáért?

Talál­ko­zó ⏰ 2024. júni­us 2‑án, vasár­nap 10 óra📍Buda­pest, VII ker., Rákó­czi út 14. Sze­re­tet­tel várunk min­den érdek­lő­dő szü­lőt, peda­gó­gust, szak­ér­tőt, segí­tőt, érdek­vé­del­mi szer­ve­ze­tek kép­vi­se­lő­it ismer­ke­dős talál­ko­zónk­ra Buda­pes­ten. 🎯Célunk, hogy olyan szer­ve­ze­tek kép­vi­se­lő­it és érin­tet­te­ket hoz­zuk össze, akik elkö­te­le­zet­tek a sajá­tos nevelési…

Bővebben…

23 04

Jelen-ben az autizmusról!

“Azo­kat a kife­je­zé­se­ket, mint a spe­ci­á­lis igé­nyű vagy SNI‑s, nem hasz­nál­ják Nyu­­gat-Euró­­pá­­ban, mert a leg­több érin­tett gye­rek integ­rált okta­tás­ban része­sül, és min­den­ki azt kap­ja, ami­re való­ban szük­sé­ge van.” 🤔És Magyar­or­szá­gon mi a hely­zet? Köszön­jük a Jelen cik­két! Amennyi­ben érin­tett szü­lő, pedagógus…

Bővebben…

13 04

Ez a minimum

Néhány kivé­től elte­kint­ve átlag alat­ti vagy még annál is rosszabb az átlát­ha­tó­sá­gi muta­tó­ja az agg­lo­me­rá­ci­ós tele­pü­lé­si önkor­mány­za­tok­nak.  Szent­end­re (72,31%) köz­zé­té­te­li gya­kor­la­ta egy­ér­tel­mű­en jónak mond­ha­tó, míg Vecsés dön­tés­ho­za­ta­li átlát­ha­tó­sá­ga érté­kel­he­tet­len (18,46%), de Üllő, Veres­egy­ház és Verő­ce önkor­mány­za­ti hon­lap­ja is elég­te­len minősítést…

Bővebben…